Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Obs³uga Firmy
  Jak wynika z ni?ej wymienionych przepisów prawnych, ogromna wi?kszo?? zada? s?u?by bhp to czynno?ci doradcze, które po uko?czeniu szkolenia dla pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bhp, b?dzie móg? sam realizowa?. Nie b?dzie posiada? jednak czasu i wystarczaj?cej wiedzy na realizacj? tych zada? w sposób samodzielny bez bie??cego wsparcia.
  Wychodz?c naprzeciw Pa?stwa potrzebom stworzyli?my produkt roku 2015 "SAM-BHP", daj?cy samodzielno?? przy wsparciu z naszej strony. Pracodawcy, którzy zaakceptuj? program podpisuj?c z nami Umow? b?d? korzystali z sta?ego doradztwa prawnego i orzecznictwa najlepszych prawników w kraju.  Zgodnie z:

  Ustaw? z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 j.t. z pó?n. zm.
   Art. 237(11). § 1. Pracodawca zatrudniaj?cy wi?cej ni? 100 pracowników tworzy s?u?b? bezpiecze?stwa i higieny pracy, zwan? dalej "s?u?b? bhp", pe?ni?c? funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, za? pracodawca zatrudniaj?cy do 100 pracowników powierza wykonywanie zada? s?u?by bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadaj?cy uko?czone szkolenie niezb?dne do wykonywania zada? s?u?by bhp mo?e sam wykonywa? zadania tej s?u?by, je?eli:
   • 1) zatrudnia do 10 pracowników albo
   • 2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy dzia?alno?ci, dla której ustalono nie wy?sz? ni? trzecia kategori? ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo?ecznym z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pó?n. zm.)

  Na podstawie art. 237(5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó?n. zm.)zarz?dza si?, co nast?puje:

  • § 13.
   • 1. Pracodawca, który zgodnie z art. 237(11) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy, przed podj?ciem wykonywania tych zada? odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium wed?ug programu opracowanego w oparciu o ramowy program okre?lony w cz??ci III za??cznika nr 1 do rozporz?dzenia.
   • 2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spe?nia wymagania kwalifikacyjne dla s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy okre?lone w przepisach dotycz?cych s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy.

  Jak wynika z przytoczonych norm pracodawca sam mo?e wykonywa? obowi?zki s?u?b bhp do których nale??, zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 wrze?nia 1997 r. w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy. (Dz.U.97.109.704 z pó?n. zm).

  W zwi?zku z tym oferujemy Wszystkim porwadz?cym w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? mo?liwo?? uko?czenia kursu (w normalnej cenie 800 z?otych u nas ca?kowicie bezp?atnie) po uko?czeniu którego, pracodawca uzyskuje mozliwo?? samodzielnego wykonywania zada? s?u?b BHP na warunkach zawartych w Umowie( Wi?cej-kliknij >>>>>> )


  PROMOCJA WA?NA DO KO?CA 2015 ROKU


  Szkolenia BHP Elbl?g, Szkolenia BHP Warszawa, Szkolenia BHP Gda?sk, Szkolenia BHP Olsztyn, Szkolenia BHP Gdynia, Szkolenia BHP Trójmiasto, Szkolenia BHP Malbork.
  Prawa autorskie © Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-02-02 (6093 odsłon)

  [ Wróć ]

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::