Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  O FIRMIE
  Henryk Kowalski

  Wykszta?cenie:
  - dyplom uko?czenia studiów o specjalno?ci Bezpiecze?stwo i Higiena Pracy – tytu? zawodowy licencjat bhp,
  - dyplom technika bezpiecze?stwa i higieny pracy,
  - dyplom technika mechanika,
  - dyplom mistrza.

  Kursy, szkolenia, certyfikaty:

  - Auditor DNV mi?dzynarodowego systemu zarz?dzania bezpiecze?stwem i higien? pracy ISRS - obejmuj?ce (ISO, Zintegrowany System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem i Higien? Pracy, Ochrona ?rodowiska),
  - Inspektor ochrony przeciwpo?arowej,
  - Ratownik drogowego.

  Do?wiadczenie zawodowe:
  - Do  1993  roku praca w zawodach technicznych
  - Od  1994  jako inspektor bhp,
  - Od 1997 roku jako w?asna dzia?alno?? gospodarcza w zakresie szkole? i us?ug bezpiecze?stwa i higieny pracy   prowadzenie edukacji dla pracodawców i pracowników ró?nych specjalno?ci zawodowych, spo?ecznych inspektorów pracy, osób pe?ni?cych obowi?zki s?u?b bhp w zak?adach na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów bhp.
      Ostatnio realizowane szkolenia dla  pracowników:   portu wojennego w Gdyni, lotnictwa- okr?g Bydgoski, pó?nocnych wojsk l?dowych. Wykonywanie zada? s?u?by bhp w firmach z ró?nych bran?  m. in.: OLPP  bazy paliw utrzymuj?ce rezerwy krajowe, bran?a górnicza (Decyzja  Ministerstwa Gospodarki Departament Górnictwa weryfikuj?ca kwalifikacje), pe?nienie obowi?zków koordynatora budowy odlewni Elbl?skiej, itp.

  Zainteresowania:
  - Kreowanie wizerunku zawodu pracowników s?u?b bhp we wspó?pracy z CIOP, Stowarzyszeniami s?u?b bhp, PIP, PIS, UDT, wydawnictwami: Przyjaciel Przy Pracy, Praca i Zdrowie itp.,
  - Dzia?alno?? spo?eczno-zawodowa – Przewodnicz?cy - Krajowy Zwi?zek Zawodowy In?ynierów I Techników Bezpiecze?stwa I Higieny Pracy,
  - Przekazywanie wiedzy i do?wiadczenia absolwentom studiów bhp – umo?liwienie odbycia sta?u.
  - Cz?onek Stowarzyszenia In?ynierów i Mechaników Polskich,
  - Cz?onek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
  - Autor autoryzowanych prezentacji multimedialnych.
  - Modelarstwo – klasa C - ?aglowców z okresu Baroku.
     ECBP prowadzi dzia?alno?? w dziedzinie us?ug bhp i p.po?. od 1994 r. Dysponujemy zapleczem technicznym oraz wyspecjalizowan?, z d?ugoletnim sta?em pracy, kadr? wyk?adowców zrzeszonych w Zwi?zku Zawodowym In?ynierów i Techników BHP, urz?dach, instytucjach.

  Spe?niamy wszystkie wymogi zawarte w:
  • ROZPORZ?DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420),
  • Przepisach podatkowych w sprawie prowadzenia dzia?alno?ci zwolnionej z podatku VAT,
  • Posiadamy uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci tj. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. ewidencyjnym U.P. 2.28/00014/2006.

   Wspó?pracujemy z PIP, PIS, PSP, UDT, TDT, WO?, SIMP. Od wielu lat prowadzimy us?ugi bhp i p.po?. dla wielu pracodawców w zak?adzie obowi?zków s?u?by bhp oraz us?ugi zlecone. Oko?o kilka tysi?cy-firm mo?e potwierdzi? nasz profesjonalizm, wysokie kwalifikacje, presti?, a tym samym zadowolenie klientów z naszych us?ug. Bior?c powy?sze pod uwag? dbamy by nasze us?ugi by?y zawsze profesjonalne, co daje nam pozycj? lidera na rynku.

   Posiadamy, nadany przez DNV, Certyfikat nr 034/S01 Mi?dzynarodowego Systemu Oceny Bezpiecze?stw ISRS w zarz?dzaniu bezpiecze?stwem pracy.

   Klientami DNV na ?wiecie s?:
  • ABB,
  • HEWLETT-PACKARD,
  • BAYER,
  • ERICCSSON,
  • HITACHI,
  • NASA,
  • NOKIA,
  • SAS,
  • STATOIL
  • itp.

  Kompletujemy grup? na kurs na operatora wózków jezdniowych (wózków wid?owych).
  Kursy organizowane przez nasz? firm? umo?liwiaj? uzyskanie uprawnie? unijnych, które honorowane s? w krajach Unii Europejskiej

   
  Elbl?g


  Siedziba firmy:
   

    82-300 Elbl?g   ul. Wyspia?skiego 4

  Kontakt:   tel. fax. (055) 233 56 80

  kom.   501 593 977,   501 643 201,   506 376 235,   502 199 308

   PROFESJONALNE US?UGI BHP !!!


  Szkolenia BHP Elbl?g, Szkolenia BHP Warszawa, Szkolenia BHP Gda?sk,
  Szkolenia BHP Olsztyn, Szkolenia BHP Gdynia, Szkolenia BHP Trójmiasto,
  Szkolenia BHP Malbork.  [--pagebreak--]
  Prawa autorskie © Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-09-11 (9681 odsłon)

  [ Wróć ]

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::