Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT: Encyklopedia

  Lista dostępnych Encyklopedii w Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT:


  · Umowa

  UMOWA
  Na us?ugi doradcze BHP oraz P.po?.

  § 1
  • 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu pe?nienia us?ug doradczych na us?ugi bhp i p.po?. w stosunku do pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy, zgodnie z art. 237(11)§ 1 KP na podstawie uko?czonego szkolenia uprawniaj?cego pracodawc? do realizacji zada? s?u?by bhp w swojej firmie.
  • 2. W zakresie pe?nienia us?ug doradczych bhp i p.po?. wchodzi? b?dzie:
   • a) interpretacja przepisów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy przez wiarygodnych prawników w Polsce.
   • b) bie??ce doradztwo w zakresie rozwi?zywania praktycznych problemów w zakresie bhp i p.po?. poprzez poczt? firmow? "szkolenia-bhp@wp.pl" oraz telefonicznie poprzez numer 55-233-56-80.

  § 2
  • 1. Zleceniodawca zobowi?zuje si? uko?czy? u Zleceniobiorcy szkolenia dla pracodawców oraz pracodawców mog?cych wykonywa? zadania s?u?by bhp, zgodnie z programem szkolenia Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  • 2. Szkolenie zleceniodawcy odb?dzie si? w formie samokszta?cenia kierowanego zako?czonego egzaminem w formie e-learningu.
  • 3. Po podpisaniu umowy Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy ponad 250 aktów prawnych z zakresu bhp na CD wraz z aktualnym kodeksem pracy i ogólnymi przepisami bhp, co pozwoli na tworzenie prawid?owych warunków pracy.
  • 4. Szkolenie bhp dla pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz szkolenie dla pracodawców i osób kieruj?cych pracownikami.
  • 5. Zleceniodawca po zaakceptowaniu umowy nie musi ponosi? kosztów zwi?zanych z zakupem literatury i innych periodyków w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.

  § 3
  • Cena szkole? dla Zleceniodawcy po zaakceptowaniu umowy i po upu?cie wynosi 1 z? netto, zamiast ceny podstawowej w wysoko?ci 1200 z? netto.

  § 4
  • Zleceniodawca wyp?aci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysoko?ci 60 z? plus Vat za pe?nienie us?ug doradczych w zakresie bhp i p.po?. Wynagrodzenie b?dzie wyp?acane w terminie 7 dni od dnia przed?o?enia Faktury VAT przez Zleceniobiorc?.

  § 5
  • 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesi?cy.
  • 2. Umowa mo?e zosta? rozwi?zana z up?ywem czasu, na który by?a zawarta.
  • 3. W przypadku rozwi?zania umowy przez Zleceniodawc?, przed up?ywem terminu, na który zosta?a zawarta, Zleceniodawca zobowi?zuje si? do uiszczenia upustu do kwoty pocz?tkowej w wysoko?ci 1200 z?.

  § 6
  • W sprawach nieuregulowanych niniejsz? umow? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7
  • Umow? sporz?dzono w dwóch jednobrzmi?cych egzemplarzach, po jednym dla ka?dej ze stron.


  · Cz??? III za?. nr 1

  Cz??? III za??cznika nr 1.

  Ramowy program szkolenia pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy


  1. Cel szkolenia
   Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie:
   1. identyfikacji i analizy zagro?e? zawodowych oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami,
   2. prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
   3. organizowania przedsi?wzi?? maj?cych na celu zapewnienie pracownikom bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia,
   4. metod eliminowania lub ograniczenia oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
   5. ustalania okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a tak?e okre?lania niezb?dnych dzia?a? profilaktycznych,
   6. metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   7. popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  2. Uczestnicy szkolenia
   Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy b?d? wykonywali w swoim zak?adzie pracy zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  3. Sposób organizacji szkolenia
   Szkolenie powinno by? zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzgl?dnieniem ?wicze? oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególno?ci filmów, tablic, folii do wy?wietlania informacji, programów komputerowych, materia?ów do ?wicze?. Uczestnicy szkolenia powinni równie? otrzyma? materia?y umo?liwiaj?ce przyswojenie problematyki obj?tej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ?wicze? z instrukcjami, zestawy pyta? kontrolnych).
  4. Ramowy program szkolenia
  L.P. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
  1 2 3
  1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz?ce bezpiecze?stwa i higieny pracy, z omówieniem ?róde? prawa mi?dzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 8
  - a) ?ród?a prawa pracy, w tym z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - b) prawa i obowi?zki pracowników i pracodawców w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz odpowiedzialno?? za naruszenie przepisów lub zasad bhp, -
  - c) ochrona pracy kobiet i m?odocianych, -
  - d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, -
  - e) szkolenie w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - f) ogólne i szczegó?owe*) przepisy dotycz?ce bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - g) ?wiadczenia z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytu?u pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci??liwych, -
  - h) system oceny zgodno?ci wyrobów, z uwzgl?dnieniem wymaga? bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia pracowników, -
  - i) nadzór i kontrola warunków pracy -
  2 Ergonomia w kszta?towaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
  3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagro?e? oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami: 10
  - a) zagro?enia wypadkowe, -
  - b) ha?as i drgania mechaniczne, -
  - c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz py?y, -
  - d) czynniki biologiczne -
  - e) promieniowanie podczerwone, jonizuj?ce, nadfioletowe, -
  - f) pola elektromagnetyczne, -
  - g) energia elektryczna i elektryczno?? statyczna, -
  - h) mikroklimat ?rodowiska pracy, -
  - i) o?wietlenie pomieszcze? pracy i stanowisk pracy, -
  - j) zagro?enia po?arowe i wybuchowe, -
  - k) zagro?enia w transporcie wewn?trzzak?adowym oraz sk?adowaniu materia?ów -
  4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uci??liwych i niebezpiecznych wyst?puj?cych w procesach pracy 15
  5 Wymagania bezpiecze?stwa i higieny pracy dla budynków i pomieszcze? pracy oraz wymagania dla pomieszcze? i urz?dze? higieniczno-sanitarnych 3
  6 Ustalanie okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ?wicze?)
  7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i zwi?zana z nimi profilaktyka 2
  8 Zadania i uprawnienia s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz metody pracy tej s?u?by 6 (w tym 2 ?wicze?)
  9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 4 (w tym 2 ?wicze?)
  10 Zasady post?powania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagro?e? (np. po?aru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
  11 Problemy ochrony przeciwpo?arowej oraz ochrony ?rodowiska naturalnego 3
  - Razem: minimum 64 (w tym 6 ?wicze?)


  *) Szczegó?owy program szkolenia powinien uwzgl?dnia? problematyk? i przepisy dotycz?ce przemys?u (dzia?alno?ci), z którego wywodz? si? uczestnicy szkolenia.
  **) W godzinach lekcyjnych trwaj?cych 45 minut.  · Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
  Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze?nia 1997 r. w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy. (Dz.U.97.109.704 z pó?n. zm.):


  Na podstawie art. 237(11) § 5 Kodeksu pracy zarz?dza si?, co nast?puje:
  • § 2.
   • 1. Do zakresu dzia?ania s?u?by bhp nale?y:

    • 1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgl?dnieniem stanowisk pracy, na których s? zatrudnione kobiety w ci??y lub karmi?ce dziecko piersi?, m?odociani, niepe?nosprawni, pracownicy wykonuj?cy prac? zmianow?, w tym pracuj?cy w nocy, oraz osoby fizyczne wykonuj?ce prac? na innej podstawie ni? stosunek pracy w zak?adzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc?,
    • 2) bie??ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do usuwania tych zagro?e?,
    • 3) sporz?dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,
    • 4) udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zak?adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych zapewniaj?cych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 5) udzia? w ocenie za?o?e? i dokumentacji dotycz?cych modernizacji zak?adu pracy albo jego cz??ci, a tak?e nowych inwestycji, oraz zg?aszanie wniosków dotycz?cych uwzgl?dnienia wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w tych za?o?eniach i dokumentacji,
    • 6) udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz??ci, w których przewiduje si? pomieszczenia pracy, urz?dze? produkcyjnych oraz innych urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,
    • 7) zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
    • 8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,
    • 9) udzia? w opracowywaniu zak?adowych uk?adów zbiorowych pracy, wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada? osób kieruj?cych pracownikami w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 10) opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
    • 11) udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe, a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,
    • 12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,
    • 13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 14) udzia? w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wi??e si? z wykonywan? prac?,
    • 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
    • 16) wspó?praca z w?a?ciwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególno?ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
    • 17) wspó?praca z laboratoriami upowa?nionymi, zgodnie z odr?bnymi przepisami, do dokonywania bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci??liwych, wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada? i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
    • 18) wspó?praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj?cymi si? pomiarami stanu ?rodowiska naturalnego, dzia?aj?cymi w systemie pa?stwowego monitoringu ?rodowiska, okre?lonego w odr?bnego przepisach,
    • 19) wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracownikami, a w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,
    • 20) wspó?dzia?anie ze spo?eczn? inspekcj? pracy oraz z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi przy:
     • a) podejmowaniu przez nie dzia?a? maj?cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,
     • b) podejmowanych przez pracodawc? przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popraw? warunków pracy,
    • 21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e w pracach komisji bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz innych zak?adowych komisji zajmuj?cych si? problematyk? bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
    • 22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zak?adu pracy ró?nych form popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ergonomii.
   • 2. S?u?ba bhp nie mo?e by? obci??ana innymi zadaniami ni? wymienione w ust. 1, z wyj?tkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy.
   • 3. Organizacja i rozk?ad czasu pracy pracownika s?u?by bhp oraz pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, powinny zapewnia? pe?n? realizacj? zada?, o których mowa w ust. 1.
   • 4. W celu realizacji zada?, o których mowa w ust. 1, pracodawca udost?pnia s?u?bie bhp oraz pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, a tak?e specjali?cie spoza zak?adu pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 2 Kodeksu pracy, informacje mog?ce wywiera? wp?yw na bezpiecze?stwo pracy i ochron? zdrowia pracowników, w szczególno?ci dotycz?ce:
    • 1) stanu ?rodowiska pracy, w tym wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,
    • 2) zastosowanych dotychczas ?rodków, w tym technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj?cych zagro?eniom zdrowia lub ?ycia pracowników w odniesieniu do zak?adu pracy i poszczególnych stanowisk pracy,
    • 3) ?rodków przewidzianych w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia po?aru i ewakuacji pracowników.

  • § 3. S?u?ba bhp jest uprawniona do:
   • 1) przeprowadzania kontroli stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zak?adzie pracy i w ka?dym innym miejscu wykonywania pracy,
   • 2) wyst?powania do osób kieruj?cych pracownikami z zaleceniami usuni?cia stwierdzonych zagro?e? wypadkowych i szkodliwo?ci zawodowych oraz uchybie? w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 3) wyst?powania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyró?niaj?cych si? w dzia?alno?ci na rzecz poprawy warunków bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 4) wyst?powania do pracodawcy o zastosowanie kar porz?dkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowi?zków w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 5) niezw?ocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urz?dzenia technicznego w razie wyst?pienia bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
   • 6) niezw?ocznego odsuni?cia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
   • 7) niezw?ocznego odsuni?cia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpo?rednie zagro?enie ?ycia lub zdrowia w?asnego albo innych osób,
   • 8) wnioskowania do pracodawcy o niezw?oczne wstrzymanie pracy w zak?adzie pracy, w jego cz??ci lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc? do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
  · Polityka cookies i innych podobnych technologii

  Polityka cookies i innych podobnych technologii  Ochrona prywatno?ci u?ytkowników serwisów internetowych Europejskiego Centrum Bezpiecze?stwa Pracy ma dla nas ogromne znaczenie. W zwi?zku z tym publikujemy dokument wyja?niaj?cy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o u?ytkownikach serwisów internetowych ECBP.

  Poprzez przegl?danie serwisów internetowych ECBP wyra?asz zgod? na u?ywanie ciasteczek zgodnie z niniejsz? Polityk? Plików Cookies. Je?eli nie zgadzasz si? na u?ywanie ciasteczek w serwisach internetowych ECBP, zmie? ustawienia swojej przegl?darki lub zrezygnuj z przegl?dania serwisów internetowych ECBP.

  Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z niektórych us?ug w ramach portali. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies mo?e powodowa? brak mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych.

  W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisów internetowych ECBP stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, które serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie równie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

  Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisów internetowych ECBP. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane s? w celu tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.

  W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::