Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Umowa

  Umowa


  UMOWA
  Na us?ugi doradcze BHP oraz P.po?.

  § 1
  • 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu pe?nienia us?ug doradczych na us?ugi bhp i p.po?. w stosunku do pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy, zgodnie z art. 237(11)§ 1 KP na podstawie uko?czonego szkolenia uprawniaj?cego pracodawc? do realizacji zada? s?u?by bhp w swojej firmie.
  • 2. W zakresie pe?nienia us?ug doradczych bhp i p.po?. wchodzi? b?dzie:
   • a) interpretacja przepisów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy przez wiarygodnych prawników w Polsce.
   • b) bie??ce doradztwo w zakresie rozwi?zywania praktycznych problemów w zakresie bhp i p.po?. poprzez poczt? firmow? "szkolenia-bhp@wp.pl" oraz telefonicznie poprzez numer 55-233-56-80.

  § 2
  • 1. Zleceniodawca zobowi?zuje si? uko?czy? u Zleceniobiorcy szkolenia dla pracodawców oraz pracodawców mog?cych wykonywa? zadania s?u?by bhp, zgodnie z programem szkolenia Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  • 2. Szkolenie zleceniodawcy odb?dzie si? w formie samokszta?cenia kierowanego zako?czonego egzaminem w formie e-learningu.
  • 3. Po podpisaniu umowy Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy ponad 250 aktów prawnych z zakresu bhp na CD wraz z aktualnym kodeksem pracy i ogólnymi przepisami bhp, co pozwoli na tworzenie prawid?owych warunków pracy.
  • 4. Szkolenie bhp dla pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz szkolenie dla pracodawców i osób kieruj?cych pracownikami.
  • 5. Zleceniodawca po zaakceptowaniu umowy nie musi ponosi? kosztów zwi?zanych z zakupem literatury i innych periodyków w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy.

  § 3
  • Cena szkole? dla Zleceniodawcy po zaakceptowaniu umowy i po upu?cie wynosi 1 z? netto, zamiast ceny podstawowej w wysoko?ci 1200 z? netto.

  § 4
  • Zleceniodawca wyp?aci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysoko?ci 60 z? plus Vat za pe?nienie us?ug doradczych w zakresie bhp i p.po?. Wynagrodzenie b?dzie wyp?acane w terminie 7 dni od dnia przed?o?enia Faktury VAT przez Zleceniobiorc?.

  § 5
  • 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesi?cy.
  • 2. Umowa mo?e zosta? rozwi?zana z up?ywem czasu, na który by?a zawarta.
  • 3. W przypadku rozwi?zania umowy przez Zleceniodawc?, przed up?ywem terminu, na który zosta?a zawarta, Zleceniodawca zobowi?zuje si? do uiszczenia upustu do kwoty pocz?tkowej w wysoko?ci 1200 z?.

  § 6
  • W sprawach nieuregulowanych niniejsz? umow? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7
  • Umow? sporz?dzono w dwóch jednobrzmi?cych egzemplarzach, po jednym dla ka?dej ze stron.


  Proszę wybrać literę z poniższych:


  [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
  [ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


    
  [ Wróć ]

  Prawa autorskie © przez Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::