Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Cz??? III za?. nr 1

  Cz??? III za?. nr 1


  Cz??? III za??cznika nr 1.

  Ramowy program szkolenia pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy


  1. Cel szkolenia
   Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie:
   1. identyfikacji i analizy zagro?e? zawodowych oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami,
   2. prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
   3. organizowania przedsi?wzi?? maj?cych na celu zapewnienie pracownikom bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia,
   4. metod eliminowania lub ograniczenia oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
   5. ustalania okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a tak?e okre?lania niezb?dnych dzia?a? profilaktycznych,
   6. metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   7. popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  2. Uczestnicy szkolenia
   Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy b?d? wykonywali w swoim zak?adzie pracy zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy.
  3. Sposób organizacji szkolenia
   Szkolenie powinno by? zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzgl?dnieniem ?wicze? oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególno?ci filmów, tablic, folii do wy?wietlania informacji, programów komputerowych, materia?ów do ?wicze?. Uczestnicy szkolenia powinni równie? otrzyma? materia?y umo?liwiaj?ce przyswojenie problematyki obj?tej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ?wicze? z instrukcjami, zestawy pyta? kontrolnych).
  4. Ramowy program szkolenia
  L.P. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
  1 2 3
  1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz?ce bezpiecze?stwa i higieny pracy, z omówieniem ?róde? prawa mi?dzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 8
  - a) ?ród?a prawa pracy, w tym z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - b) prawa i obowi?zki pracowników i pracodawców w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz odpowiedzialno?? za naruszenie przepisów lub zasad bhp, -
  - c) ochrona pracy kobiet i m?odocianych, -
  - d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, -
  - e) szkolenie w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - f) ogólne i szczegó?owe*) przepisy dotycz?ce bezpiecze?stwa i higieny pracy, -
  - g) ?wiadczenia z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytu?u pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci??liwych, -
  - h) system oceny zgodno?ci wyrobów, z uwzgl?dnieniem wymaga? bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia pracowników, -
  - i) nadzór i kontrola warunków pracy -
  2 Ergonomia w kszta?towaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
  3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagro?e? oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami: 10
  - a) zagro?enia wypadkowe, -
  - b) ha?as i drgania mechaniczne, -
  - c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz py?y, -
  - d) czynniki biologiczne -
  - e) promieniowanie podczerwone, jonizuj?ce, nadfioletowe, -
  - f) pola elektromagnetyczne, -
  - g) energia elektryczna i elektryczno?? statyczna, -
  - h) mikroklimat ?rodowiska pracy, -
  - i) o?wietlenie pomieszcze? pracy i stanowisk pracy, -
  - j) zagro?enia po?arowe i wybuchowe, -
  - k) zagro?enia w transporcie wewn?trzzak?adowym oraz sk?adowaniu materia?ów -
  4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uci??liwych i niebezpiecznych wyst?puj?cych w procesach pracy 15
  5 Wymagania bezpiecze?stwa i higieny pracy dla budynków i pomieszcze? pracy oraz wymagania dla pomieszcze? i urz?dze? higieniczno-sanitarnych 3
  6 Ustalanie okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ?wicze?)
  7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i zwi?zana z nimi profilaktyka 2
  8 Zadania i uprawnienia s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz metody pracy tej s?u?by 6 (w tym 2 ?wicze?)
  9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 4 (w tym 2 ?wicze?)
  10 Zasady post?powania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagro?e? (np. po?aru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
  11 Problemy ochrony przeciwpo?arowej oraz ochrony ?rodowiska naturalnego 3
  - Razem: minimum 64 (w tym 6 ?wicze?)


  *) Szczegó?owy program szkolenia powinien uwzgl?dnia? problematyk? i przepisy dotycz?ce przemys?u (dzia?alno?ci), z którego wywodz? si? uczestnicy szkolenia.
  **) W godzinach lekcyjnych trwaj?cych 45 minut.


  Proszę wybrać literę z poniższych:


  [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
  [ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


    
  [ Wróć ]

  Prawa autorskie © przez Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::