Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp

  Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp

  Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze?nia 1997 r. w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy. (Dz.U.97.109.704 z pó?n. zm.):


  Na podstawie art. 237(11) § 5 Kodeksu pracy zarz?dza si?, co nast?puje:
  • § 2.
   • 1. Do zakresu dzia?ania s?u?by bhp nale?y:

    • 1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzgl?dnieniem stanowisk pracy, na których s? zatrudnione kobiety w ci??y lub karmi?ce dziecko piersi?, m?odociani, niepe?nosprawni, pracownicy wykonuj?cy prac? zmianow?, w tym pracuj?cy w nocy, oraz osoby fizyczne wykonuj?ce prac? na innej podstawie ni? stosunek pracy w zak?adzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc?,
    • 2) bie??ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do usuwania tych zagro?e?,
    • 3) sporz?dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,
    • 4) udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zak?adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych zapewniaj?cych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 5) udzia? w ocenie za?o?e? i dokumentacji dotycz?cych modernizacji zak?adu pracy albo jego cz??ci, a tak?e nowych inwestycji, oraz zg?aszanie wniosków dotycz?cych uwzgl?dnienia wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w tych za?o?eniach i dokumentacji,
    • 6) udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz??ci, w których przewiduje si? pomieszczenia pracy, urz?dze? produkcyjnych oraz innych urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,
    • 7) zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
    • 8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,
    • 9) udzia? w opracowywaniu zak?adowych uk?adów zbiorowych pracy, wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada? osób kieruj?cych pracownikami w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 10) opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
    • 11) udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe, a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,
    • 12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,
    • 13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,
    • 14) udzia? w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wi??e si? z wykonywan? prac?,
    • 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
    • 16) wspó?praca z w?a?ciwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególno?ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
    • 17) wspó?praca z laboratoriami upowa?nionymi, zgodnie z odr?bnymi przepisami, do dokonywania bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci??liwych, wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada? i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
    • 18) wspó?praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj?cymi si? pomiarami stanu ?rodowiska naturalnego, dzia?aj?cymi w systemie pa?stwowego monitoringu ?rodowiska, okre?lonego w odr?bnego przepisach,
    • 19) wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracownikami, a w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,
    • 20) wspó?dzia?anie ze spo?eczn? inspekcj? pracy oraz z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi przy:
     • a) podejmowaniu przez nie dzia?a? maj?cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,
     • b) podejmowanych przez pracodawc? przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popraw? warunków pracy,
    • 21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e w pracach komisji bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz innych zak?adowych komisji zajmuj?cych si? problematyk? bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
    • 22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zak?adu pracy ró?nych form popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ergonomii.
   • 2. S?u?ba bhp nie mo?e by? obci??ana innymi zadaniami ni? wymienione w ust. 1, z wyj?tkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy.
   • 3. Organizacja i rozk?ad czasu pracy pracownika s?u?by bhp oraz pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, powinny zapewnia? pe?n? realizacj? zada?, o których mowa w ust. 1.
   • 4. W celu realizacji zada?, o których mowa w ust. 1, pracodawca udost?pnia s?u?bie bhp oraz pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, a tak?e specjali?cie spoza zak?adu pracy, o którym mowa w art. 237(11) § 2 Kodeksu pracy, informacje mog?ce wywiera? wp?yw na bezpiecze?stwo pracy i ochron? zdrowia pracowników, w szczególno?ci dotycz?ce:
    • 1) stanu ?rodowiska pracy, w tym wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,
    • 2) zastosowanych dotychczas ?rodków, w tym technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj?cych zagro?eniom zdrowia lub ?ycia pracowników w odniesieniu do zak?adu pracy i poszczególnych stanowisk pracy,
    • 3) ?rodków przewidzianych w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia po?aru i ewakuacji pracowników.

  • § 3. S?u?ba bhp jest uprawniona do:
   • 1) przeprowadzania kontroli stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zak?adzie pracy i w ka?dym innym miejscu wykonywania pracy,
   • 2) wyst?powania do osób kieruj?cych pracownikami z zaleceniami usuni?cia stwierdzonych zagro?e? wypadkowych i szkodliwo?ci zawodowych oraz uchybie? w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 3) wyst?powania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyró?niaj?cych si? w dzia?alno?ci na rzecz poprawy warunków bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 4) wyst?powania do pracodawcy o zastosowanie kar porz?dkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowi?zków w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
   • 5) niezw?ocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urz?dzenia technicznego w razie wyst?pienia bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
   • 6) niezw?ocznego odsuni?cia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
   • 7) niezw?ocznego odsuni?cia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpo?rednie zagro?enie ?ycia lub zdrowia w?asnego albo innych osób,
   • 8) wnioskowania do pracodawcy o niezw?oczne wstrzymanie pracy w zak?adzie pracy, w jego cz??ci lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc? do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub zdrowia pracowników albo innych osób.



  Proszę wybrać literę z poniższych:


  [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
  [ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


    
  [ Wróć ]

  Prawa autorskie © przez Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::