Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Prace na wysoko?ci
  Prace wykonywane na wysoko?ci to takie, przy których wykonywaniu istnieje zagro?enie upadku pracuj?cego cz?owieka. Niebezpiecze?stwo upadku z wysoko?ci ma równie? miejsce przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Miejscami szczególnie niebezpiecznymi przy wykonywaniu instalacji s? klatki schodowe.

  Stanowisko pracy na wysoko?ci winno by? wykonane tak, aby nie kr?powa?o ruchów pracownika oraz mia?o wydzielone miejsce na sk?adowanie potrzebnych materia?ów i urz?dze?.

  Do wykonywania prac na wysokosci nie wolno zatrudnia? pracowników m?odocianych (do lat 18) oraz tych, którym stan zdrowia nie zezwala na prace na wysoko?ciach.

  Stan zdrowia musi by? co 6 miesi?cy stwierdzany badaniami lekarskimi.
  Do pracy na wysoko?ci nie wolno dopuszcza? pracownika o zauwa?onych nawet chwilowych niedyspozycjach, pomimo posiadania przez niego wa?nego za?wiadczenia lekarskiego zezwalaj?cego na te prace. Stanowiska pracy organizowane na wysoko?ci powinny posiada? niezb?dne zabezpieczenie stanowiska roboczego oraz ?rodki transportu pionowego.

  Najcz??ciej u?ywanym sprz?tem pomocniczym do prac na wysoko?ci przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym s?: drabiny przystawne, drabiny rozstawne, rusztowania koz?owe oraz rusztowania rurowe typu ,,Warszawa".

  Do prac na wysoko?ci wolno u?ywa? wy??cznie drabin odpowiednio wykonanych. Ka?da drabina powinna by? wykonana z drewna bez s?ków, o s?ojach przebiegaj?cych równolegle do kraw?dzi, a szczeble z suchego drewna (najcz??ciej bukowego lub jesionowego) zamocowane w otworach bocznic odpowiednim klejem i rozparte klinami. W ka?dej drabinie musz? by? zastosowane tzw. ?ci?gacze, czyli okr?g?e pr?ty stalowe dociskaj?ce bocznice do szczebli. Dolne cz??ci bocznic drabin przystawnych powinny by? zaopatrzone w okucia przeciwdzia?aj?ce ?lizganiu si? drabin po pod?o?u, na którym mog? by? ustawiane. Zamiast oku? metalowych mo?na stosowa? gumowe stopki przeciw?lizgowe.

  Drabiny rozstawne powinny by? zaopatrzone w sztywne haki stalowe ustalaj?ce rozstaw drabiny. Przed wej?ciem na drabin? nale?y bezwzgl?dnie dokona? jej ogl?dzin. Ogl?dziny maj? na celu wykrycie wszelkich uszkodze?, jak p?kni??, z?ama? itp. Drabiny przystawne nale?y ustawia? pod katem oko?o 70° w stosunku do poziomu. Ponadto nale?y pami?ta? o nast?puj?cych zasadach:
  — nie wolno stosowa? drabin rozstawnych jako przystawnych,
  — nie nale?y u?ywa? drabin w pozycji poziomej zamiast pomostów roboczych,
  — nie wolno stawia? drabin na beczkach, skrzynkach, stosach cegie? itp.,
  — nale?y stosowa? drabiny o takiej wysoko?ci, aby monter móg? osi±gn±? miejsce pracy stoj?c na szczeblu oddalonym co najmniej 1m od gonnej kraw?dzi szczebla najwy?szego,
  — nie nale?y przed?u?a? drabin w sposób prowizoryczny.

  Po zako?czeniu pracy drabin? nale?y u?o?y? poziomo w zabezpieczonym miejscu.

  Z drabin przystawnych i rozstawnych mo?na wykonywa? jedynie prace o niewielkiej pracoch?onno?ci, pami?tajac o tym, ?e na drabinie nale?y zachowa? szczególn? ostro?no??.

  Nale?y przyj?? zasad?, ?e wykonywanie prac z drabin nale?y dopuszcza? tylko wtedy, je?eli nie ma mo?liwo?ci wykonywania prac z rusztowa? lub gdy ze wzgl?du na ma?y zakres prac stawianie rusztowa? jest nieop?acalne. Przy korzystaniu z drabin nale?y pami?ta? o przestrzeganiu nast?pujacych zasad:
  — na drabinie mo?e pracowa? tylko jeden pracownik,
  — pod miejscem pracy nie mog? przebywa? inni pracownicy,
  — po drabinie nale?y chodzi? po jednym szczeblu, a twarz musi by? zwrócona ku drabinie,
  — przy schodzeniu z drabiny trzeba mie? wolne r?ce, a potrzebne narz?dzia trzyma? w torbie przewieszonej przez plecy,
  — pracownik wykonuj?cy prac? z drabiny powinien by? zabezpieczony pasem bezpiecze?stwa, a linka pasa w miar? mo?liwo?ci powinna by? zapi?ta za konstrukcje budynku.

  Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym najcz??ciej stosuje si? rusztowania na koz?ach, czyli rusztowania drewniane, o wysoko?ci koz?a nie przekraczaj?cej 2,5m.
  D?ugo?? koz?a nie powinna przekracza? 1,2m, a odst?p mi?dzy koz?ami nie mo?e by? wi?kszy ni? 1,5m.
  Pomost rusztowania koz?owego musi by? wykonany z desek o grubo?ci mi¬nimum 32mm.
  Rusztowanie koz?owe mo?na wykonywa? dwupoziomowe, ale drugi kozio? nie mo?e by? wy?szy ni? 1,5m.

  Bezpiecznym i wygodnym rusztowaniem do wykonywania prac na wysoko?ciach jest rusztowanie typu ,,Warszawa", sk?adane ze specjalnych ram rurowych. Maksymalna wysoko?? tego rusztowania nie mo?e przekracza? 10m z tym, ?e przy wysoko?ci wi?kszej ni? 6m rusztowanie musi by? przymocowane do konstrukcji budynku.

  Pracuj?c na rusztowaniach tego typu nale?y pami?ta? o przestrzeganiu nast?puj?cych zasad:
  — przed wej?ciem na rusztowanie nale?y sprawdzi? jego stabilno?? i wytrzyma?o??,
  — na rusztowania wysokie nale?y wchodzi? po schodach lub drabinie,
  — na rusztowaniu nie wolno gromadzi? nadmiernej ilo?ci materia?ów,
  — na pomo?cie rusztowania nie mo?e by? gruzu i niepotrzebnych przedmiotów.

  Wi?cej na temat prac na wysoko?ci na stronie internetowej CIOP
  Wysłano dnia 26-04-2007 o godz. 10:47:30 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::