Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Urz?dzenia techniczne podlegaj?ce dozorowi technicznemu
  Urz±dzenia ci?nieniowe, w których znajduj? si? ciecze lub gazy pod ci?nieniem ró?nym od atmosferycznego:
  a) kot?y parowe o pojemno?ci wi?kszej ni? 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z ciecz zu?yciem ciep?a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,
  b) szybkowary ci?nieniowe,
  c) kot?y cieczowe o pojemno?ci wi?kszej ni? 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z u?yciem ciep?a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub energii elektrycznej, z wyj?tkiem kot?ów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,
  d) zbiorniki sta?e, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest wi?kszy ni? 50 barów x dm3, a nadci?nienie jest wi?ksze ni? 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyj?tkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach zi?bniczych o iloczynie nadci?nienia i pojemno?ci nie wi?kszym ni? 300 barówx dm3, zbiorników w instalacjach ch?odniczych z rur o ?rednicy nie wi?kszej ni? DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemno?ci ka?dego z nich nie wi?kszej ni? 100 dm3 i przekroju nie wi?kszym ni? 2 dm3 oraz zbiorników stanowi?cych obudowy urz±dze? elektrycznych przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,
  e) zbiorniki przeno?ne - zmieniaj?ce miejsce mi?dzy nape?nieniem a opró?nieniem - o pojemno?ci wi?kszej ni? 0,35 dm3 i nadci?nieniu wy?szym ni? 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyj?tkiem pojemników aerozolowych jednorazowego u?ytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest nie wi?kszy ni? 500 barów x dm3, a nadci?nienie jest nie wi?ksze ni? 7 barów,
  f) zbiorniki na gaz skroplony lub spr??ony, s?u??ce do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
  g) zbiorniki, w tym cysterny do przewozu materia?ów niezaliczonych jako niebezpieczne, które s? pod ci?nieniem nape?niane, opró?niane lub przewo?one, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest wi?kszy ni? 50 barów x dm3, a nadci?nienie jest wi?ksze ni? 0,5 bara,
  h) wytwornice acetylenu, sta?e i przeno?ne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej mi?dzy w?glikiem wapnia a wod? oraz zasobniki w?glika wapnia, zbiorniki acetylenu przeznaczone do magazynowania sch?adzania i osuszania, i ruroci±gi technologiczne acetylenu wraz z osprz?tem, przeznaczone do transportu acetylenu w obr?bie instalacji, niezale?nie od ?rednicy nominalnej DN,
  i) ruroci?gi pary ??cz?ce kocio? z turbogeneratorem,
  j) ruroci?gi przesy?owe i technologiczne w cz??ci stanowi?cej urz?dzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materia?ów niebezpiecznych o w?a?ciwo?ciach truj?cych, ?r?cych i palnych pod nadci?nieniem wy?szym ni 0,5 bara i ?rednicy nominalnej wi?kszej ni? DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia, przeznaczone do:
  - gazów spr??onych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci?nieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadci?nienie pary przy najwy?szej temperaturze jest wy?sze ni? 0,5 bara,
  - cieczy, których nadci?nienie pary przy najwy?szej dopuszczalnej temperaturze jest ni?sze ni? 0,5 bara i iloczyn nadci?nienia dopuszczalnego cieczy i ?rednicy nominalnej ruroci?gu DN jest wi?ksza ni? 2 000 barów,
  k) zbiorniki bezci?nieniowe i zbiorniki o nadci?nieniu nie wy?szym ni? 0,5 bara przeznaczone do magazynowania materia?ów niebezpiecznych o w?a?ciwo?ciach truj?cych lub ?r?cych oraz do magazynowania materia?ów ciek?ych zapalnych, których pr??no?? pary w temperaturze 50°C nie jest wi?ksza ni? 3 bary, a temperatura zap?onu nie jest wy?sza ni? 61 °C, z wyj?tkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych i zbiorników o pojemno?ci nie wi?kszej ni? 1 000 dm3,
  l) zbiorniki, w tym cysterny do przewozu materia?ów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odr?bnych, z wy??czeniem zbiorników ?adunkowych, b?d?cych integralna cz??ci? konstrukcji statku ?eglugi ?ródl?dowej i obj?tych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,
  m) urz?dzenia do nape?niania i opró?niania zbiorników transportowych,
  n) maszyny s?u??ce do przemieszczania osób lub ?adunków w ograniczonym zasi?gu:
  - wci?garki i wci?gniki,
  - suwnice,
  - ?urawie, w tym wózki jezdniowe z wysi?gnikiem,
  - wyci?gi towarowe,
  - d?wigi do transportu osób lub ?adunków, d?wigi budowlane i d?wigi towarowe ma?e,
  - d?wignice linotorowe.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 16:30:55 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::