Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: BHP w pracy kierowcy
  Obs?uga codzienna samochodu
  Celem obs?ugi codziennej samochodu jest ustalenie czy pojazd, który b?dziemy eksploatowa?, zosta? nale?ycie do tego przygotowany. Ustalenie to polega na sprawdzeniu:
  1) czy pojazd b?dzie bezpieczny w ruchu zarówno dla nas samych, jak i dla innych u?ytkowników dróg publicznych, a wi?c czy ma sprawnie dzia?aj?ce przyrz?dy i mechanizmy: mechanizm hamulcowy i kierowniczy, ogumienie, ko?a i zawieszenie oraz ?wiat?a, wycieraczki i sygna?y;
  2) czy pojazd jest nale?ycie zakonserwowany, czy ma dostateczn? ilo?? oleju w silniku, wody w uk?adzie ch?odzenia, paliwa w zbiorniku itp.

  A wi?c obs?uga codzienna ma zagwarantowa? pe?n? sprawno?? techniczn? pojazdu.
  Obs?uga codzienna nale?y zwykle do kierowcy. Je?eli wykonuje j? stacja obs?ugi, zadaniem kierowcy b?dzie dokonanie odbioru samochodu i skontrolowanie sprawno?ci przynajmniej jego podstawowych mechanizmów: hamulcowego i kierowniczego.

  Warunki bezpiecznej eksploatacji samochodu
  Na sprawno?? techniczn? samochodu sk?ada si? sprawno?? wszystkich jego przyrz?dów, mechanizmów i urz?dze?. Kierowca powinien zwróci? specjaln? uwag? na dwa podstawowe mechanizmy: hamulcowy i kierowniczy. Nie wystarczy zwyk?e skontrolowanie dzia?ania mechanizmu hamulcowego, polegaj?ce na pobie?nym sprawdzeniu skoku ja?owego (luzu) peda?u hamulca zasadniczego i na próbie hamowania przy szybko?ci np. 5 km/godz. Kierowca powinien sprawdzi? skuteczno?? hamowania przy wi?kszej szybko?ci oraz przekona? si? czy wszystkie ko?a s? hamowane odpowiedni? si??. W tym celu trzeba rozp?dzi? samochód do szybko?ci oko?o 25—30 km/godz, a nast?pnie gwa?townie zahamowa?. ?lady poka??, czy hamulce na wszystkich ko?ach dzia?aj? nale?ycie.

  Mechanizm kierowniczy sprawdzamy w dwojaki sposób:
  1) poruszaj?c ko?em kierownicy ustalamy, czy nie ma zbyt du?ego luzu,
  2) sprawdzamy, czy z??cza dr??ków nie maj? zbyt du?ych luzów i czy nie gro?? roz??czeniem; czynno?ci tych nie dokonujemy codziennie, jednak w samochodach bardziej zu?ytych robimy to przynajmniej raz w tygodniu.

  Wa?nym warunkiem bezpiecznej eksploatacji pojazdu samochodowego jest tak?e jego ogumienie: stan bie?nika i ci?nienie. Przepisy zabraniaj? u?ywania samochodu, je?eli opony nie gwarantuj? odpowiedniej przyczepno?ci do nawierzchni drogi. Opony maj?ce start? rze?b? bie?nika nie gwarantuj? bezpiecznej jazdy, zw?aszcza na jezdni mokrej, zab?oconej, za?nie?onej itp. Opona o dobrym, z wyra?n? rze?b?, bie?niku przebija zanieczyszczenia na jezdni i ?atwiej przyczepia si? do niej.

  Ci?nienie w ogumieniu ma decyduj?ce znaczenie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, np. podczas gwa?townego hamowania czy podczas jazdy po ?uku (na zakr?cie). Je?eli w czasie jazdy po ?uku oka?e si?, ?e ci?nienie z lewej lub prawej strony b?dzie mniejsze, mo?e nast?pi? po?lizg boczny samochodu, a to z regu?y prowadzi do wypadku. Trzeba zatem dba? o to, aby ci?nienie w parach kó? przednich i tylnych by?o jednakowe.

  Stan kabiny kierowcy ma tak?e wielki wp?yw na bezpieczn? eksploatacj? pojazdu. Kierowca powinien domaga? si?, aby kabina by?a szczelna, nie przepuszcza?a do wn?trza spalin i w granicach mo?liwo?ci chroni?a przed ha?asem oraz wysok? i nisk? temperatur?. Kierowca ze swej strony powinien utrzymywa? kabin? w nale?ytym stanie i w czysto?ci.

  Przedostaj?ce si? do wn?trza spaliny, zbyt wielki ha?as, zimno albo gor?co panuj?ce w kabinie powoduj? stopniowe obni?anie si? sprawno?ci fizycznej i psychicznej kierowcy, powoduj? zm?czenie i s? szkodliwe dla zdrowia. A w miar? post?powania zm?czenia kierowcy jazda staje si? coraz bardziej niebezpieczna.

  Wymienili?my dwa wa?ne warunki bezpiecznej eksploatacji pojazdu samochodowego: sprawno?? techniczn? pojazdu i higieniczne warunki pracy kierowcy. Trzeba jeszcze przypomnie? o warunku co najmniej w takim samym stopniu wa?nym, mianowicie o umiej?tnym i rozwa?nym kierowaniu pojazdem samochodowym. Podstawowym warunkiem bezpiecze?stwa jest jazda z tak? szybko?ci?, na jak? pozwalaj? warunki: rodzaj drogi, jako?? nawierzchni jezdni i jej stan, rodzaj pojazdu, nat??enie ruchu, widoczno?? itp. Dobór szybko?ci i umiej?tno?ci zareagowania w razie potrzeby nazywamy s?usznie sztuk? kierowania pojazdem samochodowym.

  Zdarza si?, ?e podczas jazdy po jezdni o nawierzchni za?nie?onej (cienka warstwa ubitego ?niegu), nast?puje po?lizg samochodu i dochodzi do wypadku. Kierowca próbuje t?umaczy? si?, ?e przyczyn? wypadku by?a ?liska jezdnia. Lecz s?d lub kolegium orzekaj?ce w tej sprawie nie chce zwykle przyj?? takiego t?umaczenia. Oczywi?cie, sprawa nie jest zupe?nie prosta, ale t?umaczenie kierowcy na pewno nigdy nie b?dzie przyj?te bezkrytycznie, albowiem na ?liskiej jezdni trzeba ograniczy? szybko?? jazdy.

  Teoretycznie bezpieczn± szybko?? dla ka?dych warunków jazdy mo?na obliczy?, ale obliczenia takie nie maj? praktycznego zastosowania. Nawet na jednakowo mokrej lub o?nie?onej jezdni przyczepno?? mo?e si? zmienia?. Jest na to jedna tylko rada: jecha? jak najwolniej.

  Prócz znajomo?ci pojazdu samochodowego i warunków, w jakich ten pojazd prowadzimy, powinni?my tak?e dobrze zna? swoje mo?liwo?ci wynikaj?ce ze stanu zdrowia, przygotowania zawodowego i do?wiadczenia.

  Prowadzenie pojazdu po ?ukach
  Prowadzenie pojazdu po ?ukach (na zakr?tach) wymaga od kierowcy, a?eby przed wjazdem na zakr?t zorientowa? si?, z jak? szybko?ci? b?dzie móg? go przejecha? i w zale?no?ci od tego zastosowa? zawczasu zmian? biegów. Przeje?d?aj?c zakr?t trzeba prowadzi? samochód tak, aby do momentu wjechania w ?uk samochód jecha? si?? rozp?du, a od tego momentu pod wp?ywem si?y nap?dowej. Si?a nap?dowa podczas jazdy po ?uku powinna by? równomierna, nie nale?y ujmowa? ani dodawa? gazu.  Sposób jazdy po ?uku obrazuje rysunek. Pokazuje on, ?e nieprawid?owy sposób jazdy po ?uku (przeje?d?anie osi jezdni), poza niebezpiecze?stwem po?lizgu bocznego samochodu, zawiera niebezpiecze?stwo zderzenia si? z pojazdem jad?cym z przeciwka, którego nie widzimy za zakr?tem.

  Hamowanie samochodu
  Jest to manewr, którego wykonanie wymaga umiej?tno?ci, a jednocze?nie cz?sto decyduje o bezpiecze?stwie. Do niedawna panowa? pogl?d, ?e w razie konieczno?ci gwa?townego zatrzymania samochodu nie nale?y wy??cza? sprz?g?a w pierwszej fazie procesu hamowania. Pogl?d ten podwa?y? in?. W. Rychter twierdz?c, ?e od pocz?tku hamowania (jednocze?nie z naci?ni?ciem peda?u hamulca) nale?y wy??czy? sprz?g?o. Je?eli jedziemy samochodem osobowym z szybko?ci? w granicach 80—100 km/godz, albo nowoczesnym samochodem ci??arowym i chcemy gwa?townie zatrzyma? si? — musimy wraz z naci?ni?ciem peda?u hamulca (przed rozpocz?ciem procesu hamowania) wy??czy? sprz?g?o.

  Samochody osobowe wspó?cze?nie budowane, jak równie? samochody ci??arowe i autobusy, maj? tak obliczony rozk?ad si?y hamowania na ko?a przednie i tylne, ?e gdyby?my nie wy??czyli sprz?g?a nast?pi?oby zak?ócenie tego rozk?adu si? i ko?a tylne uleg?yby unieruchomieniu, a to z kolei spowodowa?oby po?lizg. Nie ma wi?c ?adnego uzasadnienia pogl?d, ?e podczas gwa?townego hamowania nie nale?y wy??cza? sprz?g?a.

  Tak samo przedstawia si? zagadnienie hamowania na ?liskiej nawierzchni, np. podczas go?oledzi. Nieprawd? jest, ?e nale?y wtedy hamowa? silnikiem, nie wy??czaj?c sprz?g?a. W?a?nie takie hamowanie spowoduje po?lizg kó? tylnych, a potem i przednich (po?lizg boczny). Nale?y zawsze stosowa? — i to stanowi sztuk? hamowania — tak? si?? nacisku na peda? hamulca, która nie spowoduje unieruchomienia kó?. Je?eli przekroczymy dopuszczaln? si?? hamowania, wówczas nast?pi unieruchomienie kó? i po?lizg samochodu.

  Po?lizg samochodu
  Mo?e on by? wywo?any — jak powiedzieli?my — u?yciem zbyt du?ej si?y hamowania. Po?lizg mo?e te? by? wywo?any, zw?aszcza w zimie, na jezdni za?nie?onej, np. gwa?townym ruchem ko?a kierownicy, nag?ym przy?pieszeniem lub nawet raptownym „uj?ciem gazu".

  Trzeba od razu powiedzie?, ?e wyprowadzenie samochodu z po?lizgu nie jest ?atwe i nie ma na to niezawodnych sposobów. Wiadomo ogólnie, ?e nale?y zachowa? spokój, ?e trzeba stara? si? odzyska? przyczepno?? kó? do jezdni i utracony tor jazdy.

  Jednak?e wyprowadzi? samochód z po?lizgu mo?e tylko ten, kto b?dzie dzia?a? zupe?nie ?wiadomie, nie odruchowo, gdy? mog?oby to sytuacj? pogorszy?. Inaczej trzeba dzia?a?, gdy samochód jedzie z szybko?ci? 40 km/godz, a inaczej przy szybko?ci np. 80 km/godz. Ale zdarza si?, ?e i przy szybko?ci 30 km/godz nast?puje po?lizg, a kierowca nie wie, jak temu zaradzi?.

  Zdarzy?o si? w jednym z miast powiatowych, ?e po?lizg autobusu nastpi? przy szybko?ci 30 km/godz. Do przeszkody na drodze by?a jeszcze odleg?o?? oko?o 80 m. Mimo to kierowca autobusu nie potrafi? przeciwdzia?a? niebezpiecze?stwu i uderzy? w przeszkod?. B??d w jego dzia?aniu polega? na tym, ?e zdj?? on nog? z peda?u gazu i oczekiwa?, ?e w ten sposób, dzi?ki hamowaniu silnikiem, autobus zatrzyma si?. W tej sytuacji nale?a?o po prostu wy??czy? sprz?g?o, a?eby najpierw da? mo?no?? ko?om odzyskania przyczepno?ci, nast?pnie delikatnie rozpocz?? hamowanie hamulcem zasadniczym, a wypadek by?by z ca?? pewno?ci? do unikni?cia.

  Je?eli nie zawsze wiemy co robi?, aby samochód wyprowadzi? z po?lizgu i mimo wysi?ków cz?sto si? to nie udaje, musimy uczyni? wszystko, a?eby unika? takich sytuacji. Gro?ba po?lizgu jest tym wi?ksza, im gorsze s? warunki drogowe. Tote? w takich wypadkach nale?y prowadzi? pojazd niezwykle ostro?nie i poma?u, unikaj?c raptownych ruchów ko?em kierownicy oraz przy?pieszania i hamowania nawet za pomoc? silnika.

  Trzeba przypomnie?, ?e podczas go?oledzi nie powstaj? na ogó? najgro?niejsze w skutkach katastrofy. Wtedy bowiem ka?dy kierowca zdaje sobie spraw? z niebezpiecze?stwa i zwykle jedzie ostro?nie. Najbardziej niebezpieczne s? ?liskie, ma?e odcinki drogi, np. na mostach, wiaduktach, na pocz?tku i ko?cu odcinka szosy prowadz?cej przez las, tam gdzie le?? p?aty ubitego ?niegu itp; s? to prawdziwe pu?apki. Kierowca bowiem, zw?aszcza ma?o do?wiadczony, jedzie wówczas z tak? szybko?ci?, jak w normalnych warunkach, a gdy znajdzie si? w tych niebezpiecznych miejscach i jego pojazd wpadnie w po?lizg, staje si? bezradny.

  Trzeba tak?e przypomnie?, ?e po?lizg samochodu, to jest ?lizganie si? samochodu, bez panowania nad nim kierowcy, bywa szczególnie niebezpieczny, gdy w pobli?u znajduje si? inny pojazd; wtedy w?a?nie po?lizg zazwyczaj ko?czy si? zderzeniem z tym pojazdem i katastrof?. Tote? w miejscach, w których istnieje cho?by niewielka gro?ba po?lizgu, a z przeciwnego kierunku nadje?d?a pojazd, nale?y znacznie zmniejszy? szybko?? i zachowa? ostro?no??.

  Jazda podczas mg?y
  Nawet do?wiadczeni kierowcy niejednokrotnie nie zdaj? sobie sprawy z tego, ?e jazda podczas mg?y jest bardzo niebezpieczna. Najniebezpieczniejsze jest zjechanie z drogi lub najechanie na jak?? przeszkod?, któr? w tych warunkach trudno zauwa?y?. Przeszkody te to wozy konne (cz?sto jeszcze s?abo o?wietlone lub w ogóle nie o?wietlone), rowerzy?ci, a nawet i stoj?ce samochody z zapalonymi ?wiat?ami pozycyjnymi. W czasie mg?y jazda jest z?em koniecznym i je?eli musimy j? kontynuowa?, to trzeba wówczas ograniczy? szybko?? do minimum i zachowa? wyj?tkow? ostro?no??.

  Oczywi?cie, podczas mg?y ?wiat?a drogowe s? zupe?nie nieskuteczne. Lepiej jest zapali? ?wiat?a mijania. Ich promienie padaj? bli?ej samochodu i troch? rozpraszaj? mg??. Lepsze efekty daj? ?wiat?a przeciwmg?owe, o ?ó?tawej barwie, umieszczone do?? nisko nad jezdni?. Jednak?e w czasie bardzo g?stej mg?y cz?sto jedynym skutecznym sposobem jest jazda z zapalonymi ?wiat?ami pozycyjnymi oraz obserwowanie drogi przez otwarte okno. Szybko?? jazdy trzeba wtedy ograniczy? do szybko?ci kroku ludzkiego.

  Jazda podczas nocy
  Je?eli samochód jest wyposa?ony w dobre ?wiat?a drogowe i s? one nale?ycie wyregulowane (ustawione), jazda podczas nocy nie nastr?cza wielkich trudno?ci. Trzeba, w odró?nieniu od dnia, wzmóc obserwacj? znaków i sygna?ów na drodze, trzeba równie? uwa?a? na przedmioty nie o?wietlone, które nieraz trudno zauwa?y? z wi?kszych odleg?o?ci.

  Wa?ne jest tak?e prawid?owe ustawienie ?wiate? mijania. Ma to dwojakie znaczenie: u?atwia obserwowanie drogi podczas wymijania oraz nie powoduje o?lepienia kierowcy pojazdu wymijanego. ?wiat?a mijania mog? by? dwóch typów: „asymetryczne" (o?wietlaj?ce drog? z prawej strony) albo „opuszczone" (o?wietlaj?ce drog? przed pojazdem na niewielk? odleg?o??). Zarówno jedne, jak i drugie musz? o?wietla? drog? na pewn? odleg?o?? (co najmniej 30 m) i nie mog? o?lepia? kierowców pojazdów wymijanych.

  Trzeba tak?e pami?ta? o tym, aby pojazd by? zaopatrzony z ty?u w ?wiat?a odblaskowe koloru czerwonego oraz aby nie by?y one zanieczyszczone. S? sytuacje, w których z powodu uszkodzenia ?ród?a energii gasn? ?wiat?a w poje?dzie. Wtedy, w razie braku ?wiate? odblaskowych, albo gdy s? zanieczyszczone, pojazd taki stanowi gro?n? przeszkod? dla innych kierowców.

  Droga a BHP
  Oznakowanie dróg, a szczególnie oznakowanie miejsc niebezpiecznych, znacznie poprawi?o si? w ostatnich latach. Postrachem kierowców s? jeszcze miejsca, w których przeprowadza si? roboty na drogach. Rzadko kiedy s? one dostatecznie oznakowane, zw?aszcza w porze nocnej. Tote? w razie zauwa?enia jakichkolwiek oznak prowadzonych robót trzeba zmniejszy? szybko?? i bacznie obserwowa? drog?. Mo?e tu by? jaka? ,,pu?apka" zastawiona przez nie?wiadomego niebezpiecze?stwa robotnika drogowego lub nadzorc? robót.

  W razie przeje?d?ania na inny rodzaj nawierzchni jezdni trzeba obserwowa?, jaka to jest nawierzchnia i w jakim znajduje si? stanie. Wiemy ju? z do?wiadczenia, ?e kostka bazaltowa, nawet w stanie suchym jest bardzo ?liska, a gdy jest mokra, niebezpiecze?stwo po?lizgu ogromnie wzrasta.

  Niebezpieczne s? tak?e te odcinki drogi, na których pobocza s? mi?kkie i nierówne albo po?o?one nieco ni?ej, ani?eli jezdnia. Niebezpiecze?stwo powstaje wtedy, gdy przy wi?kszej szybko?ci jazdy ko?a boczne (prawe lub lewe) znajd? si? na poboczu (rysunek). Mo?e to nast?pi? przede wszystkim podczas wymijania lub wyprzedzania.  O ile wi?c szybko?? jazdy jest znaczna, a droga jest w?ska i podczas wyprzedzania lub wymijania zajdzie konieczno?? zjechania lewymi lub prawymi ko?ami na pobocze ró?ni?ce si? od jezdni twardo?ci? lub poziomem, nale?y bezwzgl?dnie zaniecha? wyprzedzania, a przy wymijaniu znacznie zmniejszy? szybko??. Wyprzedzanie w takich miejscach sko?czy?o si? niejednokrotnie wypadkiem drogowym.

  Jak wi?c widzimy, rodzaj drogi, jej stan i oznakowanie wp?ywaj? na bezpiecze?stwo pracy kierowcy. Musi on bacznie obserwowa? drog?, aby zawczasu rozpozna? miejsca, które mog? by? niebezpieczne i które wymagaj? zachowania szczególnej ostro?no?ci.

  BHP przy usuwaniu awarii w drodze
  W drodze mog? zdarzy? si? ró?nego rodzaju awarie samochodu. Nie powoduj? one jednak ca?kowitego unieruchomienia pojazdu w miejscu, w którym nast?pi?a awaria. Tote? trzeba stara? si? pojazd usun?? tam, gdzie mo?na b?dzie w sposób zupe?nie bezpieczny uszkodzenie naprawi?. Najlepiej jest usun?? pojazd poza drog?, a je?eli to nie jest konieczne lub te? jest niewykonalne, trzeba go ustawi? na poboczu, w miar? mo?no?ci poza jezdni?.

  Je?eli awaria nast?puje w nocy i ?wiat?a pojazdu zgasn?, nie nale?y, manipuluj?c przy poje?dzie, zas?ania? ?wiate? odblaskowych, a w warunkach z?ej widoczno?ci trzeba stara? si? zapewni? jakie? ?wiat?o, np. latarki kieszonkowej. Nie wolno pozostawi? pojazdu na czas usuwania awarii w obr?bie zakr?tu, wierzcho?ka wzniesienia lub w innych niebezpiecznych miejscach.

  Nale?y przedsi?wzi?? wszystkie dost?pne ?rodki ostro?no?ci, aby nie dopu?ci? do najechania na nasz samochód przez inne pojazdy. Trzeba tak?e przedsi?wzi?? ?rodki konieczne dla bezpiecznego usuni?cia awarii. Sposób zapewnienia bezpiecze?stwa pracy przy usuwaniu awarii b?dzie zale?a? od rodzaju uszkodzenia.

  Uszkodzenie ko?a (ogumienia)
  Je?eli uszkodzeniu ulegnie np. prawe tylne ko?o, to przed rozpocz?ciem przy nim pracy nale?y zaci?gn?? d?wigni? hamulca r?cznego, w??czy? bieg (I gdy samochód stoi na spadku, albo wsteczny, gdy samochód stoi na wzniesieniu) i podeprze? specjalnymi klockami drewnianymi, a w razie braku klocków — kamieniami, ko?o lewe przednie i ewentualnie tak?e lewe tylne (rysunek).  Nast?pnie luzujemy nieco nakr?tki ?rub mocuj?cych uszkodzone ko?o. Podnosimy ko?o uszkodzone i wymieniamy na zapasowe. Podparcie kó? le??cych naprzeciw zabezpiecza samochód przed upadkiem w czasie podnoszenia lub podczas pracy przy usuwaniu uszkodzenia.

  Awaria uk?adu zasilania
  Do?? cz?sto przyczyn? awarii uk?adu zasilania jest zanieczyszczenie przewodów paliwowych lub ga?nika. Usuni?cie jej wymaga nieraz tylko roz??czenia i przedmuchania przewodów. Wszystkie prace przy uk?adzie zasilania silnika benzynowego wymagaj? zachowania daleko id?cej ostro?no?ci. Trzeba bezwzgl?dnie unika? styku r?k z benzyn? i w ?adnym przypadku nie wolno ani zasysa? benzyny, ani przedmuchiwa? przewodów ustami. Czynno?ci te nale?y wykonywa? tylko za pomoc? pompki. Benzyna etylizowana szkodliwie dzia?a na organizm ludzki i mo?e spowodowa? trudne do wyleczenia zatrucie.

  Mo?e te? zdarzy? si?, ?e samochód ugrz??nie i b?dzie wymaga? poci?gni?cia lub popchni?cia przez inny pojazd. Podczas prac ratowniczych nale?y zachowa? du?? ostro?no??. Znane s? przy tym wypadki p?kni?cia liny poci?gowej i zabicia cz?owieka stoj?cego obok lub ze?li?ni?cia si? samochodu i przygniecenia stoj?cych w pobli?u osób.

  Trzeba przyj?? jako zasad?, ?e wszelkie prace ratownicze musz? by? wykonywane bardzo ostro?nie. Nikt nie bior?cy udzia?u w pracy nie mo?e znajdowa? si? w pobli?u pojazdów, a osoby bezpo?rednio zatrudnione musz? mie? ?ci?le okre?lone funkcje i pozostawa? w bezpiecznych, wyznaczonych miejscach.

  Wspó?praca kierowcy z brygad? ?adunkow?
  Rola kierowcy podczas za?adowywania samochodu polega na dopilnowaniu, aby w?a?ciwie rozmieszczono ?adunek i aby pojazd nie zosta? prze?adowany ponad dopuszczaln? norm?. Je?eli wraz z ?adunkiem b?d? przewo?eni ?adowacze, wówczas kierowca powinien dopilnowa?, aby zapewniono im bezpieczne miejsca.

  W?a?ciwe rozmieszczenie ?adunku rozumiemy jako równomierne u?o?enie go na ca?ej powierzchni skrzyni samochodu. Niewielkie i ci??kie, przewo?one w jednej sztuce ?adunki trzeba umie?ci? na ?rodku skrzyni (rysunek). Nierównomierne rozmieszczenie ?adunku utrudnia kierowanie pojazdem, powoduje zak?ócenie rozk?adu si?y hamowania na poszczególne ko?a, „nadsterowno??" (samochód nie jest „pos?uszny woli kierowcy") i wiele innych, szkodliwych objawów.  ?adunek nale?y zabezpieczy? przed przesuwaniem si? podczas jazdy i przed wypadni?ciem. Widzimy nieraz, jak samochód przewozi materia?y budowlane, u?o?one luzem powy?ej burt skrzyni. Podczas jazdy po ?uku albo podczas hamowania cz??? tak rozmieszczonego ?adunku spada, zagra?aj?c przechodniom lub kierowcom innych pojazdów. Równie? nie zabezpieczone przed wylaniem si? na jezdni? wapno budowlane jest cz?sto przyczyn? po?lizgu pojazdów, zw?aszcza motocykli, i wypadków drogowych.

  Przeci??enie jest szkodliwe nie tylko dla samego pojazdu, lecz tak?e wi±?e si? z bezpiecze?stwem jazdy. Mechanizm hamulcowy samochodu ci??arowego jest tak zbudowany, ?e przy pe?nym obci??eniu pojazdu mo?na go zatrzyma? ca?kiem pewnie, wykorzystuj?c ca?? dopuszczaln? si?? hamowania. Je?eli natomiast samochód zostaje przeci??ony, oka?e si?, ?e droga hamowania znacznie si? wyd?u?a, co nieraz jest przyczyn? wypadku.

  W kabinie kierowcy nie wolno przewozi? wi?cej osób, ani?eli przewidziano w dowodzie rejestracyjnym. Pozosta?e osoby, np. ?adowaczy, konwojentów, nale?y umie?ci? w skrzyni ?adunkowej. Miejsce to musi by? tak urz?dzone, aby podczas jazdy nie mog?o doj?? do przesuni?cia si? ?adunku i przygniecenia ludzi.

  W razie przewo?enia materia?ów ?adowanych mechanicznie, zadaniem kierowcy b?dzie tak?e pilnowanie, aby podczas ?adowania nie uszkodzono samochodu, a szczególnie jego osprz?tu: ?wiate?, kierunkowskazów i innych urz±dze? wa?nych z punktu widzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego.

  Czas pracy kierowcy
  Czasem pracy kierowcy nazywamy czas, w którym kierowca przebywa w dyspozycji zak?adu pracy (od przyj?cia do zak?adu pracy do jego opuszczenia). Do czasu pracy zalicza si? tak?e przerwy mi?dzy kursami, je?eli s? one krótkie i kierowca nie mo?e uda? si? do domu, aby tam odpocz??, a zak?ad nie ma miejsca do higienicznego i kulturalnego odpoczynku. Czas, w którym pojazd jest w ruchu, nazywamy czasem kierowania pojazdem. Wi?cej na ten tamat >>

  Stopie? zm?czenia kierowcy jest zale?ny od rodzaju pojazdu i od warunków ruchu. Charakterystyczne jest to, ?e zm?czenie kierowcy rozk?ada si? nierównomiernie. W pierwszych godzinach kierowania narasta stopniowo (powoli), po kilku godzinach zaczyna wzrasta? szybciej, a po 8—10 godzinach wzrasta tak gwa?townie, ?e staje si? niebezpieczne.

  Psychologowie i fizjolodzy przeprowadzali badania, jaki wp?yw ma czas nieprzerwanego kierowania pojazdem samochodowym na zm?czenie kierowcy. Doszli oni do wniosku, ?e ju? po 10 godzinach zm?czenie wzrasta tak gwa?townie, ?e dalsza praca powoduje szybki wzrost niebezpiecze?stwa wypadku. Zm?czenie wówczas jest tak du?e, ?e kierowca ju? nie reaguje na wszystkie zjawiska spotykane w ruchu lub reaguje na nie ze znacznym opó?nieniem, albo te? zasypia i zje?d?a z drogi do rowu, wpada na drzewo czy inne przeszkody.

  Po d?u?szej je?dzie, gdy kierowca zaczyna odczuwa? zm?czenie, powinien zatrzyma? samochód i przez pewien czas odpocz±?, a nawet — je?li to mo?liwe — zasn±?. Nawet krótkie przerwy w kierowaniu mo?na i trzeba wykorzysta? na tzw. czynny odpoczynek. Nale?y opu?ci? samochód, pospacerowa?, wykona? ma?? gimnastyk? w celu rozlu?nienia mi??ni. Wskazane jest przy tym umycie twarzy zimn? wod?. Zabiegów takich w czasie d?u?szej jazdy nale?y zrobi? kilka.

  Praca w niektórych zak?adach transportowych jest tak zorganizowana, ?e kierowca po wykonaniu jednego lub kilku kursów (jazd) ma przerw? w zaj?ciach. Przerwa taka mo?e trwa? do?? d?ugo, np. pó?torej godziny, jednak kierowca nie zd±?y pojecha? do domu, aby tam sp?dzi? wolny czas. Powinien wi?c stara? si?, aby wolny od pracy czas jak najbardziej celowo wykorzysta?.

  O ile zak?ad ma ?wietlic?, mo?na przerw? w pracy po?wi?ci? na czytanie literatury fachowej lub czasopism. Najbardziej jednak zaleca si? spacer na ?wie?ym powietrzu. Wp?ywa to doskonale na popraw? samopoczucia i dobrze przysposabia do dalszej pracy, która czeka kierowc? jeszcze w tym dniu.

  Nie nale?y przebywa? w brudnych i zadymionych pomieszczeniach. Chodzi o to, aby przerw? pomi?dzy kursami wykorzysta? na rzeczywisty wypoczynek fizyczny i psychiczny.

  Wa?ne dla bezpiecznej pracy kierowcy jest i to, jak sp?dza on wolny czas. Nies?uszne chyba by?oby pouczanie, jak ka?dy kierowca ma sp?dza? czas wolny od pracy, jak sobie organizowa? wypoczynek, rozrywki kulturalne itp. Zwró?my wi?c uwag? na niektóre wa?ne zagadnienia.

  Otó? praca kierowcy, mimo zaliczenia jej w nomenklaturze zawodów do pracy fizycznej, jest prac? w du?ej mierze umys?ow?. Wymaga ci?g?ej koncentracji uwagi i du?ego napi?cia nerwowego. Tote? w zwi?zku z charakterem pracy potrzeba stosowa? odpowiedni rodzaj wypoczynku. A wi?c wypoczynek musi by? fizyczny i psychiczny. Dla cia?a potrzebny jest ruch i mo?liwie du?o przebywania na ?wie?ym powietrzu. W?a?nie ruch na ?wie?ym powietrzu pobudza dzia?anie ró?nych narz?dów, reguluje prac? serca, natlenia organizm itp.

  Nieruchliwy tryb ?ycia poza prac? zawodow? powoduje u kierowców starszych wiekiem ró?ne schorzenia, np. uk?adu trawienia, wady serca itp.

  Higiena psychiczna jest równie wa?na, jak wypoczynek fizyczny. Trzeba w chwilach wolnych od pracy znale?? takie zaj?cie, które oderwie nas zupe?nie od trosk codziennych, od k?opotów zwi?zanych z prac?. Zaj?ciem takim mo?e by? dobra i interesuj?ca ksi??ka, obserwacja przyrody, czy ?owienie ryb. Doskona?? form? wypoczynku, ??cz?c? w sobie zarówno higien? psychiczn?, jak i fizyczn? (ruch), jest uprawianie ogródka dzia?kowego.

  Picie alkoholu po pracy (nie mówi?c o surowym zakazie znajdowania si? podczas jazdy w stanie wskazuj?cym na u?ycie alkoholu) jest niewskazane. Wiadomo bowiem, ?e alkohol, zw?aszcza mocny, jest wydalany z organizmu przez d?ugi okres czasu, nieraz kilkana?cie godzin.

  Po spo?yciu alkoholu mamy z?e samopoczucie, a niezale?nie od tego organizm mo?e dnia nast?pnego jeszcze zawiera? alkohol, co mo?e by? poczytane jako naruszenie przepisu zakazuj?cego znajdowania si? podczas prowadzenia pojazdu w stanie wskazuj?cym na u?ycie alkoholu lub innego, podobnie dzia?aj?cego ?rodka. A przepis ten, jak wiadomo, jest niezwykle surowy.

  Wymagana dokumentacja eksploatacyjna
  Warunkiem bezpiecznej i prawid?owej eksploatacji pojazdu samochodowego jest tak?e posiadanie wa?nej dokumentacji, ?wiadcz?cej o jego dopuszczeniu do ruchu, o sprawno?ci technicznej pojazdu w dniu, w którym pojazdem tym kierujemy i wreszcie ?wiadcz?cej o legalno?ci u?ycia pojazdu i przewo?onego ?adunku.

  Dowód rejestracji jest dokumentem, który ?wiadczy o tym, ?e samochód jest zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. Jest to jak gdyby „dowód osobisty" pojazdu samochodowego i w razie nieposiadania go lub niewa?no?ci ruch pojazdu mo?e by? zakwestionowany jako sprzeczny z przepisami i nielegalny.

  Je?eli powstanie wypadek drogowy wskutek niesprawno?ci technicznej samochodu, a zostanie dowiedzione, ?e kierowca móg? — dokonuj±c przegl±du pojazdu — t? wad? wykry?, b?dzie on poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci. Dlatego te? nie mo?na wyjecha? w drog? przed dokonaniem przegl?du i upewnieniem si?, ?e pojazd nie zagra?a bezpiecze?stwu, ?e nas oraz ?adunek dowiezie pewnie i bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

  W razie przewo?enia materia?ów potrzebna b?dzie jeszcze specyfikacja ?adunku. Jest to dokument ?wiadcz?cy o tym, co przewozimy, na czyje zlecenie, dok?d albo do kogo. W przeciwnym razie Policja, albo inne organa kontroli ruchu drogowego, zakwestionuj? ?adunek i przetrzymaj? pojazd wraz z ?adunkiem (oczywi?cie i kierowc?) a? do wyja?nienia sprawy.  Na zako?czenie chcemy poda? kilka wskazówek praktycznych, których znajomo?? i stosowanie decyduje o bezpiecze?stwie jazdy.
  1. Utrzymuj powierzony Ci pojazd, zw?aszcza jego mechanizmy: hamulcowy i kierowniczy, ko?a i ogumienie, w nale?ytym stanie technicznym.
  2. Nie prowad? pojazdu po wypiciu alkoholu lub innego, podobnie dzia?aj?cego ?rodka; nawet najmniejsza dawka alkoholu mo?e spowodowa? opó?nienie reakcji na wszelkie bod?ce.
  3. Nie prowad? pojazdu, gdy jeste? zm?czony, senny lub gdy ?le si? czujesz.
  4. Miej zawsze oczy i uszy otwarte na wszystko, co si? dzieje na drodze, a nawet w najbli?szym jej otoczeniu; bacznie obserwuj zachowanie si? innych u?ytkowników dróg, a szczególnie dzieci, osób starszych oraz zwierz?t.
  5. Miej zawsze kontrol? nad sob? i krytycznie oceniaj w?asne umiej?tno?ci; nie ufaj zbytnio swojej rutynie i pami?taj o tym, ?e mo?esz znale?? si? w trudnej sytuacji, której jeszcze nie spotka?e? podczas swej kariery zawodowej.
  6. Nie urz?dzaj zawodów na drodze, je?eli spotkasz pojazd szybszy; niech ka?dy jedzie z tak? szybko?ci?, jaka jest dla niego bezpieczna.
  7. Staraj si? by? wobec innych grzeczny i kulturalny; nie przejmuj si? tym zbytnio, je?eli kto? zachowa si? wobec Ciebie niegrzecznie i nie staraj si? wywiera? zemsty na innych.
  8. Nie odmawiaj drobnej pomocy temu, kto jej potrzebuje; pami?taj, ?e mo?esz te? kiedy? potrzebowa? pomocy innych.
  9. Pami?taj, ?e jeste? cz?onkiem wielkiej rodziny u?ytkowników dróg publicznych; staraj si? wi?c tak zachowa? na drodze, aby nikt nie mia? do Ciebie ?alu i pretensji.
  Wysłano dnia 08-05-2007 o godz. 15:02:48 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::