Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Kucie bruzd, wn?k oraz wykonywanie przebi?
  Przed przyst?pieniem do kucia bruzd, wn?k oraz wykonywania przebi? przez ?ciany nale?y ustali? tras? uk?adanych rurek lub przewodów wtynkowych, a tak?e miejsc na umocowanie puszek rozga???nych, gniazd, tablic itp.

  Przy ustalaniu trasy nale?y unika? skrzy?owa? z ruroci?gami gazowymi, wodnymi, centralnego ogrzewania i kana?ami kominowymi. Instalacji nie wolno prowadzi? równolegle do rur centralnego ogrzewania. Kucie bruzd i miejsc na wn?ki, nale?y wykona? tak, aby nie os?abi? konstrukcji no?nych i cienkich ?cianek dzia?owych. Roboty te musz? by? uzgodnione z kierownikiem robot budowlanych.

  Bruzdy i wn?ki wykonuje si? r?cznie za pomoc?, m?otka (pucki) oraz przecinaka stalowego lub tez za pomoca, m?otków pneumatycznych lub elektrycznych.

  Przecinaki i przebijaki musza, by? w dobrym stanie, bez rozklepanych ko?ców kowade?ek i nie wyszczerbione; nale?y tez pami?ta?, ze minimalna d?ugo?? tych narz?dzi nie mo?e by? mniejsza ni? 20cm.

  Narz?dzia powinny by? przystosowane do ka?dej wykonywanej czynno?ci, a wi?c bruzdy powinny by? wykonywane za pomoc? przecinaków specjalnie do tego celu wyprodukowanych, otwory za? i zag??bienia (otwory na ko?ki) za pomoc? przebijaków rurowych. Waga m?otków powinna wynosi? 1—2 kg. Trwa?y i g?adki, dobrze zaklinowany trzonek u?atwia prac? i wp?ywa dodatnio na pewno?? ruchów pracownika. Przy kuciu przecinakiem trzymanym w r?ku nale?y korzysta? z gumowych kr??ków nak?adanych na przecinak powy?ej pi??ci, chroni?cy r?k? przed urazami od m?otka.

  Bardzo dobre zadanie ochrony r?ki, w której trzymamy przecinak lub przebijak, spe?niaj? specjalne r?kawice ochronne z wk?adk? z g?bki.

  Nie wolno wykonywa? kucia w murach bez okularów ochronnych. Kucie w murach, szczególnie starych lub otynkowanych, wytwarza du?o py?u, który dra?ni drogi oddechowe i zanieczyszcza oczy nawet przez okulary. Aby temu przeciwdzia?a? mur nale?y opryskiwa? wod?.

  Podstawowym, warunkiem bezpiecze?stwa pracy przy omawianych robotach jest — oprócz tych wskazówek i zasad — umiej?tno?? ich wykonywania, dlatego te? do obowi?zków brygadzisty nale?y dobre wyuczenie pomocników monterów prawid?owych sposobów wykonywania tej pracy.

  Mniej pracoch?onnym sposobem wykonywania tych prac jest stosowanie m?otków pneumatycznych lub elektrycznych. Sprz?tu tego nie wolno u?ywa? z drabin.

  Przed przyst?pieniem do pracy nale?y sprawdzi? sposób ochrony przed pora?eniem pr?dem elektrycznym dla tego sprz?tu.
  Wysłano dnia 26-04-2007 o godz. 14:15:51 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::