Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: ?rodki ochrony przeciwpora?eniowej stosowane w lakalach mieszkalnych
  Odbiorniki elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych lub podobnych z nieprzewodz?cym pod?o?em (pod?og?) nie musz? mie? dodatkowej ochrony przeciwpora?eniowej.

  Przez okre?lenie "lokale podobne do mieszkalnych" rozumie si?, takie lokale, jak: hotele, szko?y, biura, przedszkola, ??obki, internaty, koszary, lokale handlowe, przychodnie lekarskie, szpitale itp.
  Za pod?og?, ?le przewodz?c? (nie przewodz?c?, przyjmuje si? pod?og?, wykonana z: parkietu, mozaiki drewnianej, desek, p?yt pil?niowych twardych, p?ytek PCW, winyleum na tkaninie lub gumie, rulonowego PCW wielowarstwowego.

  W pomieszczeniach z pod?og?. przewodz?c?. (lastryko, terakota, gips jastrychowy itp.) nale?y do odbiorników stosowa? ochron? dodatkowa (uziemienie, zerowanie, transformatory separacyjne). W zwi?zku z powy?szym instalacje elektryczne powinny by? wykonane tak, aby umo?liwia?y zasilanie odbiorników.

  Wykonuje si? to przez stosowanie gniazd wtyczkowych z bolcem (zaciskiem) ochronnym w pomieszczeniach o przewodz?cej pod?odze.

  W pomieszczeniach, w których znajduj? si? instalacje wodne lub gazowe z rurami albo armatur? metalowa, niezale?nie od rodzaju pod?ogi nale?y stosowa? przeciwpora?eniowe ?rodki ochrony dodatkowej. Dotyczy to przede wszystkim ?azienek i kuchni. W pomieszczeniach tych zaleca si? stosowanie odbiorników zaliczanych do II klasy ochronno?ci.

  Odbiorniki i inne przyrz?dy elektryczne, na napi?cie nie przekraczaj?ce 500 V, dziel? si? na klasy ochronno?ci 0, 0I, I, II, III. Ochronno?? klasy 0 i 01 maja. takie odbiorniki i inne przyrz?dy ruchome, w których ochrona przeciwpora?eniowa jest zapewniona jedynie dzi?ki izolacji roboczej i nie ma mo?liwo?ci przystosowania ich do zastosowania ochrony dodatkowej.

  Klasa I obejmuje odbiorniki wyposa?one w urz?dzenia pozwalaj?ce na do??czenie wszelkich dost?pnych cz??ci metalowych z przewodem ochronnym tj. takim, który do??czamy do uziemienia lub przewodu zerowego. Najcz??ciej s? to odbiorniki wyposa?one we wtyk (wtyczk?) ze stykiem- ochronnym.

  Klasa II jest to specjalne wykonanie odbiorników, w których dost?pne cz??ci metalowe nie mog?. nigdy znale?? si? pod napi?ciem, nawet w przypadku jakiego? uszkodzenia odbiornika, czyli wytwórca gwarantuje ich bezpieczn? eksploatacje; na tabliczce znamionowej winny one posiada? specjalny znak — podwójny kwadrat. Odbiorniki takie nie wymagaj? stosowania sródków ochrony dodatkowej.

  ?azienki i pomieszczenia natryskowe, jako pomieszczenia szczególnie niebezpieczne (wilgo?, uziemione przedmioty metalowe, przewodzaca pod?oga), podlegaj? specjalnym przepisom. Szczególnie niebezpieczne w tych pomieszczeniach s? tzw. przestrzenie ochronne zewn?trzne i wewn?trzne ?cian, pod?óg i sufitów, Wewn?trzna przestrze? ochronna jest to powierzchnia (do wysoko?ci 2,25m od pod?ogi) nad wann? lub misk? odp?ywu wody natrysku. Zewn?trzna przestrze? ochron, na znajduje si? w odleg?o?ci 0,6m od wanny (równie? do wysoko?ci 2,25m).W wewn?trznej przestrzeni ochronnej mo?e by? zainstalowany tylko warnik elektryczny i przewody doprowadzaj±ce energi? do warnika.

  W zewn?trznej przestrzeni ochronnej wolno instalowa? tylko sprz?t dopuszczany do wewn?trznej przestrzeni ochronnej, a wi?c warnik oraz gniazdo wtyczkowe zasilane za po?rednictwem transformatora separacyjnego, przewody zasilaj?ce to gniazdo i przewody zasilaj?ce opraw? o?wietleniow?.

  W wypadku instalowania przycisku sygnalizacyjnego nale?y zaopatrzy? go w poci?g?o z materia?u izolacyjnego, a umiesci? na wysokosci wi?kszej ni? 2,25m od pod?ogi nad wann?. W pozosta?ych przestrzeniach mo?na instalowa? gniazda wtyczkowe w obudowie izolacyjnej ze stykiem ochronnym oraz inne ??czniki w obudowie izolacyjnej (hermetycznej).

  Rurki instalacyjne stosowane w ?azienkach nie mog? by? w p?aszczu metalowym. Stosowane oprawy oswietleniowe nie mog? mie? dost?pnych cz??ci przewodz?cych (metalowych).
  Wanna lub miska podnadtryskow? winna by? po??czona tzw. przewodem wyrównawczym z rurami metalowymi znajduj?cymi si? w pomieszczeniu. Przepis ten zapobiega pora?eniu osoby znajduj?cej si?, w wannie i jednocze?nie dotykaj?cej np. baterii wodoci?gowej. Pora?enie mo?e nast?pi? w przypadku przebicia instalacji elektrycznej do sieci kanalizacyjnej, z któr? ma styk wanna, gdy? wtedy wyst?puje ró?nica napi?cia pomi?dzy wann? a sieci? wodoci?gow?.
  Wysłano dnia 26-04-2007 o godz. 15:30:11 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::