Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Bezpieczna praca pilark?
  Przede wszystkim bezpiecze?stwo
  Podczas pracy pilark? mo?emy mie? do czynienia z sytuacjami, które wymaga? b?d? zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych czynno?ci. Pilarka jest wydajnym urz?dzeniem, które jednak niew?a?ciwie u?ytkowane mo?e okaza? si? niebezpieczne. Aby unikn?? wypadku czy nadmiernego wysi?ku nale?y stosowa? w?a?ciwe techniki, najlepszy dost?pny sprz?t ochronny i pracowa? nowoczesn? pilark? z funkcjonuj?cymi zabezpieczeniami.

  Zapisz si? na szkolenie!
  Samodzielna nauka mo?e zagra?a? Twojemu bezpiecze?stwu. Wystarczy jeden b??d, aby ryzyko wypadku znacznie wzros?o. Wiele firm i organizacji prowadzi kursy dla drwali i szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa. Nale?y tak?e pozna? obowi?zuj?ce w danym kraju prawo.

  Wymagane elementy zabezpieczaj?ce pilarki
  Nowoczesna pilarka musi by? wyposa?ona w nast?puj?ce zabezpieczenia:

  1. Os?ona lewej r?ki i hamulec ?a?cucha tn?cego
  Hamulec ?a?cucha tn?cego uruchamiany jest w dwóch sytuacjach:
  a) Je?li wyst?pi odbicie, hamulec uruchamia si? na skutek si?y od?rodkowej wywo?anej odbiciem.
  b) Hamulec uruchamiany jest równie? po przesuni?ciu os?ony lewej r?ki do przodu.

  2. Blokada d?wigni gazu
  Blokada d?wigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym przesuni?ciem d?wigni. D?wignia gazu dzia?a jedynie, je?li blokada jest wci?ni?ta, czyli kiedy tylny uchwyt jest pewnie trzymany w prawej d?oni podczas dodawania gazu.

  3. Skuteczne t?umienie drga?
  Amortyzatory pilarki maj? skutecznie zmniejsza? poziom drga? uchwytów. Zredukowane drgania zmniejszaj? zm?czenie ramion i d?oni, co pomaga obni?y? ryzyko wypadku, zw?aszcza podczas d?ugotrwa?ej pracy.

  4. Chwytacz ?a?cucha tn?cego
  Zadaniem chwytacza jest unieruchomi? ?a?cuch tn?cy w razie jego p?kni?cia lub wypadni?cia z rowka prowadnicy.

  5. Os?ona prawej d?oni
  Os?ona prawej d?oni ma za zadanie chroni? d?o? u?ytkownika w przypadku zerwania ?a?cucha lub jego wypadni?cia z rowka prowadnicy.

  6. ?atwo dost?pny wy??cznik zap?onu
  Wy??cznik zap?onu powinien znajdowa? si? w ?atwo dost?pnym miejscu, aby silnik mo?na by?o w razie potrzeby szybko zatrzyma?.

  ?a?cuch tn?cy i prowadnica zmniejszajace ryzyko odbicia Niektóre modele pilarek s? wyposa?one w ?a?cuchy zmniejszaj?ce ryzyko odbicia. ?a?cuch taki pomi?dzy ogniwami tn?cymi ma ogniwa ?aczace o specjalnym kszta?cie, a prowadnica wyposa?ona jest w ko?cówk? o mniejszym promieniu. Oba te czynniki znacznie zmniejszaja ryzyko odbicia. Jednak wydajno?? takiego ?a?cucha jest nieco ni?sza, przez co wymaga on wi?kszego nacisku podczas pracy.

  Kontrola
  Nale?y pami?ta? o regularnym sprawdzaniu zabezpiecze? pilarki oraz o ostrzeniu ?a?cucha tn?cego!

  Sprz?t ochronny
  Odzie? ochronna powinna by? dobrze widoczna. Sprz?t ochronny musi zosta? sprawdzony zgodnie z odpowiednimi normami i dyrektywami UE (zatwierdzony przez CE). Kraje spoza Unii Europejskiej mog? wymaga? testów zgodnych z w?asnymi standardami. W ró?nych krajach moga obowiazywa? ró?ne standardy.

  1. Kask z ochronnikami s?uchu i os?ona oczu
  Zadaniem kasku jest ochrona przed uderzeniem spadajacych ga??zi. Os?ona twarzy powinna os?ania? ca?a twarz przed zadrapaniami i unoszacymi si? w powietrzu wiórami. Ochronniki s?uchu chronia przed szkodliwym ha?asem. Materia? u?yty do wy?cielania ochronników sciera si? z czasem. Nale?y go regularne wymienia?.

  2. Kurtka / koszula
  Kurtka powinna os?ania? ca?y korpus, zapewnia? wentylacj? i by? w jaskrawych barwach.

  3. Spodnie ochronne / ochraniacze
  Spodnie ochronne powinny zawiera? wk?adki anty-przeci?ciowe zgodne z dyrektywami UE (zatwierdzone przez CE) lub z innymi krajowymi normami. Spodnie nie nadaj? si? do u?ytku, je?li warstwy ochronne zosta?y uszkodzone przez pilark?. W?ókna, z których uszyto spodnie ochronne, maj? zatrzyma? ruch ?a?cucha tn?cego.

  4. Obuwie ochronne / buty do kostki
  Buty z wysoka cholewa oraz do kostki powinny mie? wzmocnione noski, os?on? antyprzepi?ciowa i me ?lizgaj?ce si? podeszwy zgodne z dyrektywami UE (zatwierdzone przez CE) lub z innymi krajowymi normami.

  5. R?kawice ochronne
  Aby ochroni? r?ce przed skaleczeniem czy zadrapaniem, a tak?e kontaktem z paliwem czy olejem, nale?y zawsze nosi? r?kawice ochronne. Lewa r?kawica z wk?adk? ochronn? chroni r?k? przed kontaktem w ?a?cuchem.

  6. Apteczka
  Nale?y zawsze mie? pod r?k? apteczk?. Na miejscu ?cinki musi zawsze znajdowa? si? apteczka pierwszej pomocy.

  Porozumiewanie si? w razie wypadku
  W razie wypadku musisz mie? mo?liwos? szybkiego wezwania pomocy. Na miejscu ?cinki zawsze miej przy sobie gwizdek i telefon komórkowy / krótkofalówk?. Dla w?asnego bezpiecze?stwa nie zaniedbuj nigdy ?adnego z tych zabezpiecze?!
  Wysłano dnia 27-04-2007 o godz. 12:38:29 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::