Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Mechanik samochodowy
  Wprowadzanie samochodu na stanowisko.
  Po terenie zajezdni wolno prowadzi? samochód tylko kierowcy, któremu pojazd zosta? przydzielony oraz pracownikom stacji obs?ugi, upowa?nionym do wykonywania tych czynno?ci zarz?dzeniem dyrektora zak?adu. Zarz?dzeniem takim mog? by? upowa?nieni wy??cznie pracownicy, którzy posiadaj? pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych (prawo jazdy) oraz wykazali si? przed wewn?trzn? komisj? egzaminacyjn? dostatecznymi umiej?tno?ciami z zakresu techniki prowadzenia samochodu. Wykaz tych pracowników powinien by? wywieszony na tablicy og?osze?.

  Pojazd samochodowy nale?y wprowadza? na stanowisko obs?ugowo-naprawcze przestrzegaj?c nast?puj?cych zasad:
  • w przypadku du?ego zab?ocenia pojazd wprowadzi? na stanowisko obs?ugowo-naprawcze po uprzednim umyciu i wysuszeniu lub ociekni?ciu wody, tak aby monterzy pracuj?cy pod pojazdem nie byli nara?eni na przemoczenie,
  • przed wprowadzeniem pojazdu upewni? si?., czy manewr ten nie grozi niebezpiecze?stwem innym osobom. W szczególno?ci dotyczy to osób znajduj?cych si?. naprzeciw pojazdu, które mog?yby by? potr?czone lub przyci?ni?te do ?ciany. Osoby te w czasie wprowadzania pojazdu powinny usun?? si? w bezpieczne miejsce,
  • wewn?trz pojazdu nie mog?, znajdowa? si? inne osoby, poza prowadz?cym pojazd,
  • niedopuszczalna jest jazda na b?otnikach i stopniach, zarówno w czasie wprowadzania na stanowisko, jak i w czasie pilotowania pojazdu na terenie zajezdni,
  • w kanale, na który wje?d?a pojazd, nie mog?, w tym czasie znajdowa? si? ?adne osoby,
  • z drogi pojazdu usuna? przewody elektryczne (np. od lamp przenosnych), w??e spawalnicze, narz?dzia, ?ruby i odpadki metalowe, które naci?ni?te opon? mog? by? odrzucone z du?a sil?,
  • w ka?dym przypadku prowadz±cemu pojazd musi wskazywa? kierunek jazdy inny pracownik. Powinien on znajdowa? si? nieco z boku przed samochodem, tak aby nie by? potr?cony lub przyci?ni?ty do przeciwleg?ej ?ciany w razie nag?ego szarpni?cia pojazdu lub awarii uk?adu hamulcowego.

  Pojazd nale?y ustawi? tak na kanale, aby zapewni? monterom swobodne wej?cie i wyj?cie z niego. Poza tym trzeba zachowa? odpowiednie odleg?o?ci pojazdu.

  Odleg?o?? pomi?dzy pojazdami stoj?cymi obok siebie powinna wynosi? co najmniej 120cm.

  Odleg?o?? pomi?dzy pojazdami stoj?cymi rz?dem jeden za drugim musi wynosi? co najmniej 150cm.

  Odle?? pojazdu od s?upa wspieraj?cego dach nie mo?e by? mniejsza ni? 70cm, a odleg?o?? pojazdu od ?ciany — 120cm.

  Odleg?o?? samochodu od stanowiska pracy (np. sto?u warsztatowego) powinna wynosi? co najmniej 120 cm.

  Wpychanie samochodu na stanowisko obs?ugowo-naprawcze drugim pojazdem dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zamocowania obydwóch ko?ców dr?ga holowniczego do pojazdów w miejscach do tego przewidzianych — haki holownicze.

  Zabezpieczenie samochodu na stanowisku.
  Po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko obs?ugowo-naprawcze natychmiast wy??czy? silnik, „zaci?gn??” r?czny hamulec, a w razie jego niesprawno?ci pozostawi? w??czony bieg. Pojazd trzeba zabezpieczy? co najmniej dwoma klinami w taki sposób, aby uniemo?liwi? samoczynne jego potoczenie. Niedopuszczalne jest podk?adanie, zamiast klinów, pod ko?a przypadkowych przedmiotów.

  Po zabezpieczeniu samochodu klinami — zwolnic r?czny hamulec, a d?wignie zmiany biegów pozostawi? w pozycji biegu ja?owego.


  Czynno?ci obs?ugowo-naprawcze.
  Przed u?yciem podno?nika sprawdzi? jego stan techniczny (w podno?nikach mechanicznych skontrolowa? prawid?owo?? dzia?ania zapadek oraz stan podstawki).

  Podno?nik w czasie podnoszenia pojazdu powinien by? ustawiony na twardym, nie krusz?cym si? i wykluczaj?cym po?lizg pod?o?u. W przypadku podnoszenia pojazdu na placu o nie utwardzonej nawierzchni, pod podno?nik pod?o?y? grub? desk?. o d?ugo?ci oko?o 100cm, aby nie zag??bia? si? on w pod?o?e.

  W przypadku podnoszenia pojazdu stoj?cego nad kana?em, podno?nika nie wolno ustawi? na desce, lez?cej poprzecznie nad kana?em, lecz na metalowym kszta?towniku (np. ceowniku) o odpowiednich wymiarach, d?u?szym od szeroko?ci kana?u o oko?o 60cm. W ceownik powinna by? wprasowana belka drewniana, na której ustawiany jest podno?nik. Pomi?dzy g?ówk? podno?nika a podpierana, cz??? samochodu w?o?y? klocek z twardego drewna, w celu zabezpieczenia przed ze?li?ni?ciem si? g?ówki podno?nika.
  Podno?nik musi by? zawsze ustawiony pionowo.
  Bezpo?rednio po podniesieniu pojazdu ustawic pod nim metalowe podstawki i oprze? na nich pojazd opuszczaj?c podno?nik. Dotyczy to równie? przypadków, w których pojazd podnoszony jest za pomoc?. d?wigu. Podstawki ustawia? w sposób analogiczny jak podno?nik. Nie zaleca si? u?ywania koby?ek drewnianych, które juz po do?? krótkim okresie u?ytkowania nie gwarantuj? bezpiecze?stwa.

  Nale?y unika? d?wigania ci??kich zespo?ów samochodowych. Przy pracach tych trzeba u?ywa? specjalnych urz?dze?, gwarantuj?cych bezpieczne wykonanie czynno?ci — s? to d?wigniki, podno?niki, wózki itp.
  Zabrania si? wykonywa? jakiekolwiek prace obs?ugowo-naprawcze przy poje?dzie uniesionym i opartym tylko na podno?niku lub wisz?cym na d?wigu.
  Do podniesienia przedmiotów na hakach d?wigów u?ywa? lin stalowych lub konopnych — nigdy ?a?cucha. Ogniwa ?a?cucha moga si? spl?ta?, a nast?pnie — w czasie podnoszenia — nagle zwolnic si?, co spowoduje gwa?towne obsuni?cie podnoszonego przedmiotu, z czym zwi?zane jest niebezpiecze?stwo zerwania ?a?cucha, uszkodzenia podnoszonego elementu i przygniecenia lub uderzenia pracowników. Zabronione jest przebywanie lub przechodzenie pod elementami wisz?cymi na d?wigu.

  W czasie wykonywania prac przy podwoziu — zarówno nie wymagaj?cych podniesienia pojazdu, jak i przy podniesionym poje?dzie — zabronione jest uruchamianie silnika, jak równie? naprawianie rozrusznika oraz instalacji elektrycznej. Nieumy?lne uruchomienie silnika i ruszenie pojazdu grozi przygnieceniem pracowników zatrudnionych przy podwoziu.
  Przewo?enie na wózkach elementów wymaga ich zabezpieczenia przed przewróceniem si?. Dotyczy to zw?aszcza silnika, który trzeba ustawi? na drewnianych podstawkach, dostosowanych do kszta?tu miski olejowej i przymocowanych do platformy wózka.
  Coraz szersze zastosowanie znajduj?, wózki podno?nikowe wid?owe. Umo?liwiaj? one nie tylko podnoszenie, ale równie? transport wewn?trzzak?adowy ci??kich zespo?ów. Odpowiednie oprzyrz±dowanie wide? wózka (nasadki dostosowane do kszta?tu podnoszonych zespo?ów) umo?liwia wymontowanie zespo?ów z samochodu bez u?ywania specjalnych podno?ników, a nast?pnie bezpo?redni ich transport do pomieszczenia naprawy lub magazynu, bez koniecznosci prze?adowywania ich na wózek ko?owy.
  W pomieszczeniach warsztatowych nale?y u?ywa? tylko wózków z nap?dem akumulatorowym. Wózki nap?dzane silnikami spalinowymi mog?, by? u?ywane na otwartym powietrzu.

  Podczas wykonywania prac przy podwoziu na stanowisku bezkana?owym u?ywa? le?anki monterskiej z podg?ówkiem. Pracownik powinien u?o?y? le?ank? wzd?u? osi samochodu, nie wysuwajac nóg poza obrys pojazdu. Zabezpieczy to nogi przed przejechaniem przez inne pojazdy oraz uchroni przed potkni?ciem si? i przewróceniem przechodz?ce kolo samochodu osoby. Na le?ance monterskiej trzeba tak u?o?y? si?. pod pojazdem, aby r?ce lub narz?dzia dotyka?y cz??ci samochodu znajduj?cej si? nad piersiami, a nigdy bezpo?rednio nad twarz?, ze wzgl?du na mo?liwo?? zaproszenia oczu.
  ?ruby i nakr?tki dokr?ca? i odkr?ca? w?a?ciwymi kluczami, o rozwarto?ci ?ci?le odpowiadaj±cej wymiarowi ?ba ?ruby lub nakr?tki. Nie wolno u?ywa? do tego celu szczypiec lub m?otka i przecinaka — ze wzgl?du na niszczenie ?rub oraz mo?liwo?? skaleczenia r?k.
  Monta? i demonta? zespo?ów i podzespo?ów, wymontowanych z samochodu, wykonywa? na specjalnych stojakach dostosowanych do rodzaju i typu zespo?u oraz umo?liwiaj?cych jego przymocowanie. Umieszczanie zespo?u na ro?nego rodzaju skrzynkach lub koby?kach — bez zabezpieczenia — grozi jego przewróceniem i spadni?ciem.

  Przy monta?u i demonta?u zespo?ów nale?y u?ywa? narz?dzi specjalnych, ?ci?gaczy itp., a tak?e prasy do wciskania ?o?ysk tocznych lub kol z?batych. Wybijanie ?o?yska za pomoc?, m?otka i przecinaka mo?e spowodowa? jego p?kni?cie, odpryski i skaleczenie.
  Stanowiska naprawy zespo?ów powinny by? wyposa?one w sto?ki do siedzenia o ró?nych wysoko?ciach. Cz??ciowe cho?by wykonywanie pracy w pozycji siedz?cej zmniejsza zm?czenie i zapobiega niektórym chorobom zawodowym, np. ?ylakom. Jako?? pracy wykonywanej w pozycji siedz?cej nie jest ni?sza, ni? wykonywanej w pozycji stoj?cej.
  W pomieszczeniu naprawy zespo?ów powinny znajdowa? si?. rega?y lub stojaki, s?u??ce do uk?adania na nich wymontowanych cz??ci. Nie nale?y uk?ada? cz??ci na pod?odze przy stanowisku pracy, gdy? brudz? si? piaskiem oraz mog? o nie potkn?? si? i przewróci? przechodz±ce osoby, co w otoczeniu metalowych stojaków, zespo?ów i cz??ci z ostrymi kraw?dziami jest zawsze niebezpieczne.
  Podr?czne wanny do mycia cz??ci powinny by? zaopatrzone w zamykane pokrywy, które zdejmuje si? tylko w czasie mycia. Zmniejsza to intensywno?? parowania oleju nap?dowego, nafty lub benzyny. Trzeba pami?ta?, ze pary te s± szkodliwe i wdychaj?, je wszyscy pracownicy w pomieszczeniach warsztatowych.
  Mycie cz??ci i zespo?ów u?atwione jest przez zastosowanie komorowych urz?dze? do mycia, które jednak ze wzgl?du na szkodliwo?? stosowanych ?rodków myj?cych powinny by? instalowane w oddzielnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Mniej szkodliwe pod tym wzgl?dem s? urz?dzenia do mycia parowowodnego. Cz??ci i zespo?y myte s? w tym przypadku silnym strumieniem pary lub gor?cej wody. bez u?ycia szkodliwych ?rodków.

  Smarowanie i wymiana oleju.
  Na stanowiskach przeznaczonych do prac smarowniczych oraz wymiany oleju silnikowego i przek?adniowego nale?y zachowa? odpowiedni? czysto?? i nie dopuszcza? do zalania olejem pod?ogi i schodków do kana?u, gdy? grozi to po?li?ni?ciem si? i upadkiem.
  Rozlany olej nale?y natychmiast usuwa?, posypuj?c go trocinami lub piaskiem, aby nie wsi?ka? w pod?og?, a nast?pnie zamie??. Zat?uszczon? pod?og? trzeba posypywa? piaskiem. Nie nale?y dopuszcza? do tworzenia si? na betonowej pod?odze warstwy brudu.
  Unika? trzeba przenoszenia oleju w otwartych ba?kach, kub?ach itp., przy których trudno zapobiec rozlaniu oleju. Bezpiecze?stwo pracy na tym stanowisku zale?y od stopnia jego czysto?ci.
  Stanowisko to (kana?) powinno by? wy?o?one ?atwo zmywalnymi p?ytkami. Nale?y tu. u?ywa? wanien do spuszczania oleju, wyposa?onych w przewody odprowadzaj?ce olej do zbiornika, nape?niacze lub dystrybutory z gi?tkimi w??ami, zestawy smarownicze itp.
  Nale?y pami?ta?, ?e olej spuszczony z silnika niskopr??nego, pracuj?cego na benzynie etylizowanej, zawiera czteroetylek o?owiu, stanowi?cy dodatek do tej benzyny i mo?e spowodowa? zatrucie pracowników.

  Uruchamianie silnika po naprawie.
  Silnik mo?na uruchomi? dopiero po upewnieniu si?, czy nie grozi to niebezpiecze?stwem innym osobom. Bezpieczne uruchomienie silnika, w którym przewody paliwowe i ga?nik nie s? nape?nione paliwem, mo?e odbywa? si? w nast?puj?cy sposób.
  Przewody i ga?nik nape?ni? paliwem za pomoc? d?wigni r?cznej przy pompie paliwowej.
  Je?li pompa zasilaj?ca nie ma pomocniczej d?wigni r?cznej — wt?acza? spr??one powietrze do zbiornika otworkiem w korku wlewowym do chwili, a? paliwo zacznie wycieka? z ko?cówki przewodu paliwowego przy ga?niku. Nast?pnie nale?y dokr?ci? ko?cówk? przewodu i uruchomi? silnik.
  Uruchamianie silnika przez wlewanie paliwa wprost do ga?nika jest w zasadzie zabronione. Jednak?e w przypadku powstania okoliczno?ci, które zmuszaj? obs?ug? do niezw?ocznego uruchomienia silnika — zdj?? filtr powietrza lub przewód elastyczny ?acz?cy ga?nik z filtrem, wla? do ga?nika oko?o 50 gramów paliwa, odstawi? naczynie z benzyn?, na?o?y? filtr czy przewód i uruchomi? silnik. Nie wolno zalewa? ga?nika przez filtr powietrza.

  Przy uruchamianiu silnika korb± rozruchow? przestrzega? nast?puj?cych zasad.
  Nie wolno stosowa? dodatkowych d?wigni, r?koje?ci itp. do korby rozruchowej lub zaczepu na wale korbowym.
  R?kojes? korby rozruchowej obejmowa? ca?? d?oni?, przy czym kciuk nie mo?e obejmowa? korby — powinien znajdowa? si? przy palcu wskazujacym.
  Na r?koje?ci korby rozruchowej powinna by? na?o?ona lekko obracaj±ca si? g?adka tulejka.
  Zaczepy na wale korbowym i korbie rozruchowej musz? mie? w?a?ciwy kszta?t i powinny by? wzajemnie dopasowane.
  Urz?dzenie zap?onowe ustawi? w pozycji zap?onu opó?nionego, zgodnie z instrukcj? fabryczn? dla danego typu pojazdu.
  Szybki ruch korby wykonywa? z dolnego po?o?enia do górnego. — „poderwanie".
  Silnik mo?e by? uruchamiany tylko przez osoby posiadaj?ce praktyczne umiej?tno?ci pos?ugiwania si? korb? rozruchow?.

  Monta? kó? i pompowanie ogumienia
  Montowanie kó? i pompowanie ogumienia samochodowego powinno by? wykonywane w wydzielonym pomieszczeniu. W pomieszczeniu tym mo?na równie? wykonywa? naprawy d?tek, je?eli w zak?adzie nie ma wydzielonej wulkanizatorni. Przy pompowaniu ogumienia najwi?ksze zagro?enie stwarza pier?cie?, który mo?e w czasie tej czynno?ci wyskoczy?. Istniej? dwie zasadnicze przyczyny wyskakiwania pier?cienia:
  - niew?a?ciwy stan techniczny pier?cienia i tarczy ko?a,
  - wadliwe za?o?enie pier?cienia (b?d?cego w dobrym stanie technicznym).
  Niew?a?ciwy stan techniczny pierscienia i tarczy ko?a spowodowany jest najcz??ciej silnymi uderzeniami m?otka przy monta?u lub demonta?u. Uderzenia te niszcz? kraw?dzie zaczepowe pier?cienia i tarczy oraz trwale odkszta?caj? zarówno pier?cie?, jak i tarcz?.
  Przed za?o?eniem opony na tarcz? ko?a sprawdzi? wzrokowo stan kraw?dzi zaczepowych, a nast?pnie — przy?o?ywszy pier?cie? do tarczy — sprawdzi?, czy górna zewn?trzna kraw?d? tarczy oraz wewn?trzna kraw?d? pier?cienia s? do siebie równoleg?e (czy przylegaja na ca?ym obwodzie). Je?eli kraw?dzie te s? pozaginane i nierównoleg?e — opony zak?ada? nie wolno.
  Po za?o?eniu pier?cienia lekko unie?? go do góry, aby wszed? na w?a?ciwe miejsce i sprawdzi? luz w p?aszczy?nie poziomej. Luz pomi?dzy pier?cieniem a tarcz? nie mo?e by? wi?kszy ni? 3mm. Po niewielkim podpompowaniu d?tki, tak aby opona docisn??a pier?cie? — opuka? go m?otkiem i sprawdzi? wzrokowo, czy na ca?ym obwodzie wszed? na w?a?ciwe miejsce. Nast?pnie opon? wtoczy? do urz?dzenia zabezpieczaj?cego (klatki) i napompowa? do przepisowego cisnienia.

  Po napompowaniu jeszcze raz opuka? m?otkiem pier?cie? dooko?a i dopiero wtedy zamontowa? ko?o na o?.
  Wyskakiwanie pier?cienia zabezpieczaj?cego o nowej, dwupier?cieniowej konstrukcji jest spotykane rzadko i w ka?dym przypadku spowodowane wadliwym monta?em.

  Wszystkie opony — bez wzgl?du na rodzaj konstrukcji obr?czy — nale?y pompowa? w urzadzeniu zabezpieczajacym.
  W razie braku urzadzenia zabezpieczaj?cego — w otwory tarczy w?o?y? ?y?ka do opon lub pióro resorowe, aby w ten sposób zabezpieczy? si? przed uderzeniem przez pier?cie? w przypadku jego wyskoczenia.

  Dla wi?kszego bezpiecze?stwa pracownik powinien tak stawa? obok ko?a napompowanego i wyj?tego z zabezpieczenia, aby nie znajdowa? si? w pobli?u pierscienia.


  Paliwa p?ynne
  Etylin± nazywamy benzyn? z dodatkiem czteroetylku o?owiu. Jest on siln? trucizna, któr? mo?na zatru? si? nie tylko przez wdychanie czy po?kni?cie p?ynu, ale równie? wch?aniaj?c do organizmu przez skór?. Dlatego etylina mo?e by? u?ywana tylko do nap?du silników.
  Truj?ca jest zarówno sama etylina, jak i jej pary oraz gazy powsta?e po spaleniu. Du?e ilosci czteroetylku o?owiu zawiera nagar i nie wolno go dotyka? go?ymi r?kami.
  Z tych te? wzgl?dów nie wolno:
  - zasysa? etyliny ustami przez rurk?,
  - przedmuchiwa? ustami dysz ga?ników oraz przewodów paliwowych,
  - wyciera? nie os?oni?t? r?k? wska?ników pomiarowych w zbiornikach i miskach olejowych silników niskopr??nych,
  - wdycha? par etyliny oraz gazów spalinowych z silników nap?dzanych etylina,
  - nalewa? etyliny wiadrami do zbiorników samochodowych,
  - przenosi? etylin? w otwartych naczyniach.
  Po rozlaniu etyliny np. na cz??ci samochodu, narz?dzia, pod?og? itp. nie nale?y dotyka? tych miejsc go?ymi r?kami przed odka?eniem ich wapnem gaszonym.
  Ubranie oblane etylin? natychmiast zdj??, wypra? w nafcie, a nast?pnie w ciep?ej wodzie z myd?em. Unika? oblewania etylin? zbiorników samochodowych w czasie ich nape?niania.
  Miejsce oblane etylin? wytrze? szmat? zmoczon? w nafcie, a nast?pnie szmat? spali? w bezpiecznym miejscu. Narz?dzia oblane etylin? równie? obmy? naft?. R?ce ska?one etylin? natychmiast obmy? w nafcie, a nast?pnie w ciep?ej wodzie z myd?em. Dla u?atwienia tego przy stanowiskach pracy powinny znajdowa? si? zbiorniki z naft?.
  Wysłano dnia 27-04-2007 o godz. 13:55:41 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::