Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Zagro?enia naturalne w górnictwie odkrywkowym
  Oceniaj?c aktualny stan bezpiecze?stwa w górnictwie odkrywkowym kopalin pospolitych nale?y rozpatrywa? go w aspekcie wyst?puj?cych zagro?e? naturalnych i ruchowych, ich opanowania, stosowanych technologii i kierunków zarz?dzania. Do zagro?e? naturalnych nale??: wodne, osuwiskowe, wywo?ane obrywaniem si? ska?, gazowe, po?arowe (endogeniczne) oraz zwi±zane z budow? geologiczn? tj. wyst?powanie warstw trudnourabialnych, du?a zmienno?? zalegania urabianych warstw, zjawiska krasowe, wyst?powanie g?azów narzutowych. Do zagro?e? ruchowych zaliczy? nale?y zagro?enia wynikaj?ce z pracy maszyn i urz?dze?, zwi?zane z robotami strza?owymi i po?arowe (egzogeniczne). W zakresie zagro?e? naturalnych w czasie eksploatacji z?ó? surowców skalnych najwi?ksze problemy stwarzaj± zagro?enia osuwiskowe, obrywania si? ska? i zagro?enie wodne.

  Obrywanie si? ska? ze ?cian i ociosów nale?y do najcz??ciej wyst?puj±cych zagro?e? w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych eksploatuj?cych ska?y zwi?z?e. Zagro?enie to zwiazane jest z powstawaniem nawisów skalnych, sp?ka?, szczelin w wyniku stosowania techniki strzelniczej do urabiania z?o?a. Wp?yw na tworzenie si? tego zagro?enia ma budowa geologiczna tj. zaleganie warstw, tektonika, zjawiska krasowe a tak?e przyj?te kierunki eksploatacji.Pomimo podejmowania szeregu dzia?a? profilaktycznych przez zak?ady górnicze takich jak: - dobór w?a?ciwych kierunków poziomów eksploatacyjnych,
  - wyznaczanie pasów bezpiecze?stwa od górnych i dolnych kraw?dzi ?cian,
  - zmniejszanie wysoko?ci ?cian eksploatacyjnych,
  - mechaniczne „ramowanie „ ?cian,
  w dalszym ci?gu zagro?enie to powoduje powstawanie niebezpiecznych zdarze?, a w konsekwencji wypadków.

  Zagro?enie osuwiskowe spotykane s? w kopalniach eksploatuj?cych surowce ilaste, kruszywa naturalne oraz tam gdzie wyst?puj? zjawiska krasowe oraz stosunkowo du?a mia?szo?? utworów tworz?cych nadk?ad.
  Najistotniejszymi czynnikami wp?ywaj±cymi na powstanie i rozwój osuwisk s?:
  1) budowa geologiczna z?o?a i nadk?adu, w tym:
  - w?asnosci geomechaniczne ska?,
  - warunki hydrogeologiczne,
  - tektonika,
  2) parametry skarp i zboczy, w tym:
  - wysoko?? i k?t nachylenia, szerokos? poziomów i pó?ek bezpiecze?stwa,
  3) nadmierne obci??enia statyczne i dynamiczne.

  Zapobieganie temu zagro?eniu w g?ównej mierze sprowadza si? do jego prognozowania w oparciu o szczegó?owe rozpoznanie budowy geologicznej, nast?pstwem czego jest optymalizacja parametrów zboczy i skarp wyrobisk i zwa?owisk.
  Pomimo dzia?alno?ci profilaktycznej na przestrzeni ostatnich kilku lat nie unikni?to powstania niekontrolowanych osuwisk, które mia?y wp?yw na bezpiecze?stwo prowadzenia ruchu zak?adu górniczego a nawet na bezpiecze?stwo powszechne.
  W odkrywkowych zak?adach górniczych eksploatuj?cych surowce skalne do takich osuwisk zaliczy? mo?na osuwisko powsta?e w Kopalni Glin Ogniotrwa?ych „Jaro" S.A. Proces osuwiskowy w tej kopalni rozpocz?? si? w kwietniu 1999r. i by? spowodowany zmian? warunków geologiczno-górniczych. Osuwisko rozwin??o si? na zboczu wschodnim wyrobiska „Stanis?aw" i obj??o swym zasi?giem filar ochronny utworzony dla zabudowa? wsi Rusko. Z zagro?onych budynków mieszkalnych ewakuowano ludzi oraz wstrzymano eksploatacj? na zboczu wschodnim odkrywki do czasu dokonania weryfikacji budowy geologicznej i istniej?cych filarów ochronnych.

  Zagro?enie wodne w zak?adach górniczych wydobywaj?cych kopaliny pospolite wyst?puje najcz??ciej w sytuacji gdy eksploatacja prowadzona jest w s?siedztwie powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych, w nowoudos-t?pnionych poziomach poni?ej zwierciad?a wody gruntowej oraz w wyrobiskach górniczych znajduj?cych si? w zasi?gu zlewni o du?ej powierzchni.

  Przedstawione zagro?enia w istotny sposób wp?ywa?y na stan bezpiecze?stwa w górnictwie surowców skalnych nie mniej jednak poza nimi wyst?powa?y równie? inne zagro?enia zwi?zane z budow? geologiczn? z?o?a i nadk?adu o charakterze lokalnym istotnym jedynie dla poszczególnych zak?adów górniczych ale równie uci??liwych. Do nich nale?y zaliczy?:
  - wyst?powanie w eksploatowanych utworach g?azów narzutowych i pni d?bów, które stanowi? zagro?enia uszkodzenia konstrukcji maszyn urabiaj?cych,
  - zjawiska krasowe stanowi?ce du?e utrudnienie w czasie prowadzenia robót wiertniczo-strza?owych w z?o?ach w?glanowych oraz w utrzymaniu sta?ych parametrów jako?ciowych produktu finalnego,
  - wyst?powanie ska? trudno urabialnych.
  W wyniku tych zagro?e? nie odnotowano ?adnych zdarze? lub wypadków.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 12:50:25 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::