Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: S?dowe konsekwencje nieprzestrzegania górniczych przepisów bezpiecze?stwa
  Prawo wykrocze? zawarte jest w Kodeksie wykrocze? z dnia 20. 05. 1971 r z pó?niejszymi zmianami. Ostatnie trzy zmiany nast±pi?y w roku 2002 i og?oszone s? w Dziennikach Ustaw nr19 poz. 185, nr 25 poz. 253 i nr 135 poz. 1145. W roku 2001 ukaza? si? Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia z dnia 24.08.2001 r (Dz. U. nr 106 poz. 1148). Kodeks wykrocze? oraz Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia a tak?e Kodeks post?powania karnego s? podstawa dzia?ania S?du w sprawach o wykroczenia.

  Prawo geologiczne i górnicze w art. 118-126 b uznaje czyny wymienione w tych przepisach za wykroczenia, które powinny by? rozpatrywane na zasadach i w trybie okre?lonym w Kodeksie post?powania w sprawach o wykroczenia. Tak wi?c czyny wskazane w tych artyku?ach powinny by? rozpatrywane przez s?dy. Po uwa?nym przeczytaniu tresci tych artyku?ów okazuje si?, ?e mieszcza one w?a?ciwie wszystkie naruszenia przepisów jakie mog? si? przydarzy? osobie prowadz?cej ruch zak?adu górniczego przez sformu?owania ogólne jakie np. podaje przepis art. 122 ust. 1,2,3 i 4 Pgg. Jednoczesnie okr?gowe urz?dy górnicze otrzyma?y prawo karania sprawców naruszenia przepisów mandatami karnymi. Nie przyj?cie mandatu karnego zawsze oznacza skierowanie sprawy do s±du.

  Podstaw? rozpatrzenia przez sad naruszenia górniczych przepisów bezpiecze?stwa, jest wniosek o ukaranie z?o?ony przez okr?gowy urz?d górniczy. Wniosek o ukaranie powinien podawa? przeciwko komu jest skierowany We wniosku powinny by? podane przepisy jakie zosta?y naruszone oraz dowody. Dowodem najcz??ciej jest protokó? poispekcyjny. Przed skierowaniem do s?du sprawca powinien by? przes?uchany w Urz?dzie w przedmiocie zarzutów, które nast?pnie wymienione zostan? we wniosku o ukaranie. Wyznaczaj±c termin rozprawy s?d w za??czeniu przesy?a obwinionemu kopi? wniosku o ukarania. Przed rozpraw? obwiniony mo?e przegl?da? akta sprawy, robi? z nich odpisy oraz ??da? ewentualnego ich uwierzytelnienia. Mo?e te? z?o?y? do akt pismo procesowe stanowi?ce odpowied? na postawione mu zarzuty, a w nim, w formie za??czników ewentualne dokumenty maj?ce znaczenie dla jego obrony. Obwiniony mo?e te? korzysta? z obro?cy (pe?nomocnika). Obro?c± tym mo?e by? adwokat albo radca prawny. Oskar?yciela reprezentuje pracownik Urz?du, upowa?niony do tego przez dyrektora Urz?du. Mimo ustanowienia pe?nomocnika, obwiniony musi si? stawi? osobi?cie na rozpraw? poniewa? musi osobi?cie o?wiadczy? czy przyznaje si? do czynów b?d? zaniecha? wymienionych we wniosku o ukaranie a nast?pnie z?o?y? wyja?nienia w zwi?zku z tymi zarzutami. Po zamkni?ciu przewodu s?dowego powinien wypowiedzie? si? w w przemówieniu ko?cowym, o ile nie ma obro?cy lub zrobi? to dziel?c si? wiadomo?ciami z obro?c? oraz wypowiedzie? si? w ostatnim s?owie. W ostatnim s?owie nale?y wyra?nie poprosi? o uniewinnienie lub o ?agodny wymiar kary je?li dojdzie do przekonania, ?e nie mo?e prosi? o uniewinnienie.

  W czasie przewodu s±dowego obwiniony mo?e zadawa? pytania oskar?ycielowi oraz ?wiadkom i bieg?ym, o ile tacy zostali powo?ani. S?d wydaje orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia. S?d mo?e orzec nast?puj?ce kary: areszt, ograniczenie wolno?ci, grzywna i nagana. Kar? aresztu wymierza si? w dniach i nie mo?e ona by? krótsza ni? 5 dni a d?u?sza ni? 30 dni. Kara ograniczenia wolno?ci trwa 1 miesi?c. Grzywna musi si? zawiera? w granicach od 20 z? do 5 000 z?. S?d mo?e te? oczywi?cie uniewinni? obwinionego.

  Na wyrok lub postanowienie s±du s?u?y obwinionemu ?rodek odwo?awczy w postaci z?o?enia apelacji do s?du okr?gowego. Je?eli obwiniony lub jego obro?ca, po og?oszeniu wyroku zamierzaj? z tego ?rodka skorzysta?, powinni si? zwróci? do s?du w terminie do 7 dni z pro?b? o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego otrzymaniu maj? znowu 7 dni na z?o?enie apelacji.
  Dla ludzi, którzy nie bywaj? w s?dach, stawanie na rozprawie jest zwykle du?ym prze?yciem i aby go unikn?? najlepiej jest nie narusza? przepisów, je?li jednak si? to zdarzy, nale?y si? broni? umiej?tnie i z kultur?.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 13:24:26 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::