Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Kryteria brane pod uwag? podczas kontroli maszyn pod wzgl?dem bhp oraz ergonomii
  W czasie kontroli szczególnie ocenia si?, czy maszyny i urz?dzenia techniczne:
  - wyposa?one zosta?y w os?ony lub inne zabezpieczenia elementów niebezpiecznych (elementy ruchome i inne cz??ci, które w razie zetkni?cia si? z nimi stwarzaj? zagro?enie, powinny by? do wysoko?ci co najmniej 2,5 m od poziomu pod?ogi podestu stanowiska pracy os?oni?te lub zaopatrzone w inne skuteczne urz±dzenie ochronne);
  - maj? niezb?dne zabezpieczenia na wypadek wyst?pienia sytuacji awaryjnych, np. czy maj? system wy??czników awaryjnych, wy??czników przeci??enio wych, urz?dze? do natychmiastowego zatrzymania (np. hamulce) itp.;
  - ich konstrukcja spe?nia wymagania przepisów i norm bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e norm z zakresu ergonomii;
  - nie emituj? do otoczenia czynników szkodliwych dla zdrowia o warto?ciach przekraczaj?cych dopuszczalne normatywy higieniczne;
  - nie dokonano w nich we w?asnym zakresie zmian w budowie (konstrukcji) maszyn lub innych urz?dze? technicznych, pogarszaj?cych bezpiecze?stwo pracy;
  wszelkie zmiany konstrukcyjne powinny by? poprzedzone ocen? pod wzgl?dem bhp w trybie ustalonym przez pracodawc? (zgodnie z §42 rozporz±dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze?nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy);
  - pracodawca posiada dokumentacje techniczno ruchowe eksploatowanych w zak?adzie pracy maszyn i urz?dze? technicznych oraz czy monta?, eksploatacja i obs?uga tych maszyn s? zgodne z t? dokumentacja (§ 51 ust.2 ww. rozporz±dzenia);
  - pracodawca opracowa? i udost?pni? pracownikom do sta?ego korzystania aktualne instrukcje bezpiecze?stwa i higieny pracy dotycz±ce obs?ugi maszyn i innych urzadze? technicznych eksploatowanych w zak?adzie oraz czy instrukcje te odpowiednio okre?laj? czynno?ci do wykonania przed rozpocz?ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno?ci do wykonania po jej zako?czeniu, a zw?aszcza zasady post?powania w sytuacjach awaryjnych, stwarzaj?cych zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia pracowników (§41 ust.1, pkt. 2 oraz ust. 2 ww. rozporz?dzenia);
  - maszyny wskazywane przez pracodawc? jako niesprawne, uszkodzone lub pozostaj?ce w naprawie s? wycofane z u?ytkowania oraz wyra?nie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemo?liwiaj?cy ich uruchomienie (§58 ust. 3);
  - eksploatowane maszyny lub urz?dzenia techniczne poddane zosta?y odbiorowi technicznemu specjalistycznemu przed przekazaniem ich do u?ytkowania w zak?adzie, co dotyczy w szczególno?ci maszyn i urz?dze? technicznych podlegajacych rejestracji lub odbiorowi technicznemu przez specjalistyczne organy, np. urz?du dozoru technicznego, na podstawie dyspozycji zawartych w ustawie o dozorze technicznym,
  - przeprowadzone s? przegl?dy i badania stanu technicznego eksploatowanych w zak?adzie pracy maszyn i innych urz?dze? technicznych w terminach okre?lonych w przepisach o ich eksploatacji lub w dokumentacjach techniczno-ruchowych producenta, a tak?e w terminach okre?lonych w decyzjach o dopuszczeniu ich do eksploatacji przez organy specjalistyczne (np. UDT),
  - maszyny i urz?dzenia, w które wyposa?ono stanowiska pracy spe?niaj? wymagania dotycz±ce oceny zgodno?ci z przepisami i normami.

  Warto przy tej okazji zwróci? uwag? na rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga? dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy w zakresie u?ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596). Rozporz?dzenie to okre?la obowi?zek pracodawcy w zakresie zapewnienia, ?e maszyny udost?pnione pracownikom s? w?a?ciwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mog? by? u?ytkowane bez pogorszenia bezpiecze?stwa lub zdrowia pracowników. Okre?la równie? wymagania dotycz?ce maszyn, kontrol? maszyn oraz wspó?dzia?anie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu maszyn.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 14:37:01 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::