Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Elementy uznaniowe w górniczych przepisach bezpiecze?stwa
  Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. - w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo?arowego w odkrywkowych zak?adach górniczych wydobywaj?cych kopaliny pospolite zawiera szereg przyk?adów sprowadzenia do decyzji kierownika ruchu zak?adu górniczego bardzo nieraz powa?nych zagadnie?.

  Przepis § 5 ust. 1 obarcza kierownika ruchu zak?adu górniczego odpowiedzialno?ci? za prawid?ow? organizacj? i prowadzenie ruchu zak?adu górniczego. Wprawdzie ust. 2 tego? przepisu mówi, ?e swoje obowi?zki wykonuje on przy pomocy podleg?ych osób kierownictwa i dozoru ruchu, to jednak brzmienie ust. 1 mo?e spowodowa? jego wy??czn? odpowiedzialno?? za stwierdzone nieprawid?owo?ci w prowadzenia ruchu zak?adu górniczego, cho?by najmniejsze. Przepis ten jest elementem uznaniowym.

  Osobny du?y dzia? wy??cznej odpowiedzialno?ci kierownika ruchu zak?adu górniczego to zatwierdzanie instrukcji stanowiskowych. Cho? przepis § 6 ust. 1 pkt. 2 zobowi?zuje przedsi?biorc? do wykonania instrukcji stanowiskowych, to jednak przepis § 6 ust. 2 pkt. 3 zobowi?zuje kierownika ruchu zak?adu górniczego do zatwierdzenia instrukcji stanowiskowych opracowanych przez przedsi?biorc?, obarcza go wi?c wy??czn? odpowiedzialno?ci? za tre?? tych instrukcji, mo?na bowiem twierdzi?, ?e gdyby jej tre?? by?a wadliwa lub niekompletna to powinien odmówi? zatwierdzenia takiej instrukcji. Skoro wi?c zatwierdzi? jej tre?? to uwa?a?, ?e jest ona w?a?ciwa i przej?? za ni? wy??czn? odpowiedzialno??. Przepis ten jest wi?c elementem uznaniowym, gdy? pomimo zatwierdzenia instrukcji przez kierownika ruchu zak?adu górniczego, organ nadzoru górniczego mo?e uzna? tak? instrukcj? na opracowan? niew?a?ciwie lub niekompletnie.

  Znacznie powa?niejszy w swoim rozmiarze i ewentualnych konsekwencjach jest przepis § 38 ust. 1. Stanowi on, ?e kierownik ruchu zak?adu górniczego okre?la rodzaje prac, które s? wykonywane w warunkach szczególnego zagro?enia. Przepis ten nie podaje znamion jakie spe?nia? powinny takie prace. Jedynie ust. 2 tego przepisu podaje ramowe rygory pod jakimi prace te powinny by? wykonywane, przy czym podstawowym rygorem jest, ?e powinny by? wykonywane pod sta?ym nadzorem osoby dozoru ruchu. Uznaniowy element tego przepisu zasadza si? w tym, ?e wprawdzie Kierownik ruchu zak?adu górniczego okre?la rodzaje prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagro?enia to jednak mo?na zawsze zakwestionowa?, najcz??ciej brak uznania danego rodzaju pracy za wykonywan? w warunkach szczególnego zagro?enia. Najbardziej gro?n? sytuacj? w tym obszarze mog? by? dochodzenia powypadkowe, do których przyczyn ?atwo jest zaliczy? okoliczno??, ?e prace przy których dosz?o do wypadku oczywi?cie powinny by? zaliczone do wykonywanych w warunkach szczególnego zagro?enia a nie by?y.

  Na uwzgl?dnienie zas?uguj? jeszcze przepisy § 115 pkt. 1 i § 118 ust. 1 i 2. Pierwszy z nich obarcza kierownika ruchu zak?adu górniczego rozpoznawaniem zagro?e?, jakie moga wyst?pi? w zak?adzie górniczym, drugi za? odpowiedzialno?ci? za ochron? przeciwpo?arow? i ustalenie regulaminu tej ochrony. Pomijaj?c przepis § 41 ust. 2, który zobowi?zuje kierownika ruchu zak?adu górniczego do ustalenia miejsc rozmieszczenia apteczek i noszy, obydwa wymienione wy?ej przepisy s? te? elementami uznaniowymi w obydwu przypadkach bowiem mo?na stwierdzi?, np. w rozpoznaniu zagro?e?, ?e które? z nich zosta?o pomini?te albo, ?e regulamin ochrony przeciwpo?arowej nie zawiera wszystkich jej elementów, przez co, co najmniej nie jest kompletny.

  Elementy uznaniowe w jakichkolwiek przepisach zawsze uznawane s? za niepo??dane, daj? bowiem urz?dnikowi swobodn? ich interpretacj? na niekorzy?? lub korzy?? kontrolowanego. Wydaje si? jednak, ?e w zak?adach górniczych o skomplikowanych technologiach realizowanych w zmieniaj?cych si? warunkach, szczególnie wpodziemnych zak?adach górniczych, nie s? one do unikni?cia. W tych warunkach Kierownik ruchu zak?adu górniczego na pewno musi mie? margines w?asnych rozstrzygni?? i koncepcji, gdy? w warunkach tych przepisy nie s? w stanie przewidzie? wszystkich sytuacji, jakie mog? wyst?pi? w ruchu zak?adu. Warto by?oby si? zastanowi? czy elementów uznaniowych nie da?oby si? unikn?? w zak?adach górniczych o prostych technologiach, które w dodatku korzystaj? z planu ruchu w formie uproszczonej. W zak?adach tych mo?na przewidzie? czy zajdzie potrzeba prowadzenia prac w warunkach szczególnego zagro?enia, mo?na przewidzie? zagro?enia, jakie wyst?pi? w czasie prowadzenia ruchu zak?adu górniczego itp., i roboty te oraz zagro?enia wprowadzi? do planu ruchu z klauzul?, ?e je?eli wyst?pi? inne roboty lub zagro?enia nie wymienione w planie ruchu to post?powanie w takich przypadkach pozostawi? do kompetencji i uznania kierownika ruchu zak?adu górniczego. Wprawdzie nie b?dzie to likwidacja wszystkich elementów uznaniowych ale znaczne zmniejszenie ich ilo?ci i zarazem znaczne zmniejszenie obszaru ewentualnych sporów i dowolno??i interpretacyjnej z obydwu stron. W pozosta?ych kwestiach, których nie mo?na uregulowa? w formie zapisu w planie ruchu decydowa? musi wiedza i zdrowy rozs?dek obydwu stron.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 15:34:34 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::