Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: BHP w pracy kierowcy
  Obs?uga codzienna samochodu
  Celem obs?ugi codziennej samochodu jest ustalenie czy pojazd, który b?dziemy eksploatowa?, zosta? nale?ycie do tego przygotowany. Ustalenie to polega na sprawdzeniu:
  1) czy pojazd b?dzie bezpieczny w ruchu zarówno dla nas samych, jak i dla innych u?ytkowników dróg publicznych, a wi?c czy ma sprawnie dzia?aj?ce przyrz?dy i mechanizmy: mechanizm hamulcowy i kierowniczy, ogumienie, ko?a i zawieszenie oraz ?wiat?a, wycieraczki i sygna?y;
  2) czy pojazd jest nale?ycie zakonserwowany, czy ma dostateczn? ilo?? oleju w silniku, wody w uk?adzie ch?odzenia, paliwa w zbiorniku itp.

  A wi?c obs?uga codzienna ma zagwarantowa? pe?n? sprawno?? techniczn? pojazdu.
  Obs?uga codzienna nale?y zwykle do kierowcy. Je?eli wykonuje j? stacja obs?ugi, zadaniem kierowcy b?dzie dokonanie odbioru samochodu i skontrolowanie sprawno?ci przynajmniej jego podstawowych mechanizmów: hamulcowego i kierowniczego.

  Warunki bezpiecznej eksploatacji samochodu
  Na sprawno?? techniczn? samochodu sk?ada si? sprawno?? wszystkich jego przyrz?dów, mechanizmów i urz?dze?. Kierowca powinien zwróci? specjaln? uwag? na dwa podstawowe mechanizmy: hamulcowy i kierowniczy. Nie wystarczy zwyk?e skontrolowanie dzia?ania mechanizmu hamulcowego, polegaj?ce na pobie?nym sprawdzeniu skoku ja?owego (luzu) peda?u hamulca zasadniczego i na próbie hamowania przy szybko?ci np. 5 km/godz. Kierowca powinien sprawdzi? skuteczno?? hamowania przy wi?kszej szybko?ci oraz przekona? si? czy wszystkie ko?a s? hamowane odpowiedni? si??. W tym celu trzeba rozp?dzi? samochód do szybko?ci oko?o 25—30 km/godz, a nast?pnie gwa?townie zahamowa?. ?lady poka??, czy hamulce na wszystkich ko?ach dzia?aj? nale?ycie.

  Mechanizm kierowniczy sprawdzamy w dwojaki sposób:
  1) poruszaj?c ko?em kierownicy ustalamy, czy nie ma zbyt du?ego luzu,
  2) sprawdzamy, czy z??cza dr??ków nie maj? zbyt du?ych luzów i czy nie gro?? roz??czeniem; czynno?ci tych nie dokonujemy codziennie, jednak w samochodach bardziej zu?ytych robimy to przynajmniej raz w tygodniu.

  Wa?nym warunkiem bezpiecznej eksploatacji pojazdu samochodowego jest tak?e jego ogumienie: stan bie?nika i ci?nienie. Przepisy zabraniaj? u?ywania samochodu, je?eli opony nie gwarantuj? odpowiedniej przyczepno?ci do nawierzchni drogi. Opony maj?ce start? rze?b? bie?nika nie gwarantuj? bezpiecznej jazdy, zw?aszcza na jezdni mokrej, zab?oconej, za?nie?onej itp. Opona o dobrym, z wyra?n? rze?b?, bie?niku przebija zanieczyszczenia na jezdni i ?atwiej przyczepia si? do niej.

  Ci?nienie w ogumieniu ma decyduj?ce znaczenie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, np. podczas gwa?townego hamowania czy podczas jazdy po ?uku (na zakr?cie). Je?eli w czasie jazdy po ?uku oka?e si?, ?e ci?nienie z lewej lub prawej strony b?dzie mniejsze, mo?e nast?pi? po?lizg boczny samochodu, a to z regu?y prowadzi do wypadku. Trzeba zatem dba? o to, aby ci?nienie w parach kó? przednich i tylnych by?o jednakowe.

  Stan kabiny kierowcy ma tak?e wielki wp?yw na bezpieczn? eksploatacj? pojazdu. Kierowca powinien domaga? si?, aby kabina by?a szczelna, nie przepuszcza?a do wn?trza spalin i w granicach mo?liwo?ci chroni?a przed ha?asem oraz wysok? i nisk? temperatur?. Kierowca ze swej strony powinien utrzymywa? kabin? w nale?ytym stanie i w czysto?ci.

  Przedostaj?ce si? do wn?trza spaliny, zbyt wielki ha?as, zimno albo gor?co panuj?ce w kabinie powoduj? stopniowe obni?anie si? sprawno?ci fizycznej i psychicznej kierowcy, powoduj? zm?czenie i s? szkodliwe dla zdrowia. A w miar? post?powania zm?czenia kierowcy jazda staje si? coraz bardziej niebezpieczna.

  Wymienili?my dwa wa?ne warunki bezpiecznej eksploatacji pojazdu samochodowego: sprawno?? techniczn? pojazdu i higieniczne warunki pracy kierowcy. Trzeba jeszcze przypomnie? o warunku co najmniej w takim samym stopniu wa?nym, mianowicie o umiej?tnym i rozwa?nym kierowaniu pojazdem samochodowym. Podstawowym warunkiem bezpiecze?stwa jest jazda z tak? szybko?ci?, na jak? pozwalaj? warunki: rodzaj drogi, jako?? nawierzchni jezdni i jej stan, rodzaj pojazdu, nat??enie ruchu, widoczno?? itp. Dobór szybko?ci i umiej?tno?ci zareagowania w razie potrzeby nazywamy s?usznie sztuk? kierowania pojazdem samochodowym.

  Zdarza si?, ?e podczas jazdy po jezdni o nawierzchni za?nie?onej (cienka warstwa ubitego ?niegu), nast?puje po?lizg samochodu i dochodzi do wypadku. Kierowca próbuje t?umaczy? si?, ?e przyczyn? wypadku by?a ?liska jezdnia. Lecz s?d lub kolegium orzekaj?ce w tej sprawie nie chce zwykle przyj?? takiego t?umaczenia. Oczywi?cie, sprawa nie jest zupe?nie prosta, ale t?umaczenie kierowcy na pewno nigdy nie b?dzie przyj?te bezkrytycznie, albowiem na ?liskiej jezdni trzeba ograniczy? szybko?? jazdy.

  Teoretycznie bezpieczn± szybko?? dla ka?dych warunków jazdy mo?na obliczy?, ale obliczenia takie nie maj? praktycznego zastosowania. Nawet na jednakowo mokrej lub o?nie?onej jezdni przyczepno?? mo?e si? zmienia?. Jest na to jedna tylko rada: jecha? jak najwolniej.

  Prócz znajomo?ci pojazdu samochodowego i warunków, w jakich ten pojazd prowadzimy, powinni?my tak?e dobrze zna? swoje mo?liwo?ci wynikaj?ce ze stanu zdrowia, przygotowania zawodowego i do?wiadczenia.

  Prowadzenie pojazdu po ?ukach
  Prowadzenie pojazdu po ?ukach (na zakr?tach) wymaga od kierowcy, a?eby przed wjazdem na zakr?t zorientowa? si?, z jak? szybko?ci? b?dzie móg? go przejecha? i w zale?no?ci od tego zastosowa? zawczasu zmian? biegów. Przeje?d?aj?c zakr?t trzeba prowadzi? samochód tak, aby do momentu wjechania w ?uk samochód jecha? si?? rozp?du, a od tego momentu pod wp?ywem si?y nap?dowej. Si?a nap?dowa podczas jazdy po ?uku powinna by? równomierna, nie nale?y ujmowa? ani dodawa? gazu.  Sposób jazdy po ?uku obrazuje rysunek. Pokazuje on, ?e nieprawid?owy sposób jazdy po ?uku (przeje?d?anie osi jezdni), poza niebezpiecze?stwem po?lizgu bocznego samochodu, zawiera niebezpiecze?stwo zderzenia si? z pojazdem jad?cym z przeciwka, którego nie widzimy za zakr?tem.

  Hamowanie samochodu
  Jest to manewr, którego wykonanie wymaga umiej?tno?ci, a jednocze?nie cz?sto decyduje o bezpiecze?stwie. Do niedawna panowa? pogl?d, ?e w razie konieczno?ci gwa?townego zatrzymania samochodu nie nale?y wy??cza? sprz?g?a w pierwszej fazie procesu hamowania. Pogl?d ten podwa?y? in?. W. Rychter twierdz?c, ?e od pocz?tku hamowania (jednocze?nie z naci?ni?ciem peda?u hamulca) nale?y wy??czy? sprz?g?o. Je?eli jedziemy samochodem osobowym z szybko?ci? w granicach 80—100 km/godz, albo nowoczesnym samochodem ci??arowym i chcemy gwa?townie zatrzyma? si? — musimy wraz z naci?ni?ciem peda?u hamulca (przed rozpocz?ciem procesu hamowania) wy??czy? sprz?g?o.

  Samochody osobowe wspó?cze?nie budowane, jak równie? samochody ci??arowe i autobusy, maj? tak obliczony rozk?ad si?y hamowania na ko?a przednie i tylne, ?e gdyby?my nie wy??czyli sprz?g?a nast?pi?oby zak?ócenie tego rozk?adu si? i ko?a tylne uleg?yby unieruchomieniu, a to z kolei spowodowa?oby po?lizg. Nie ma wi?c ?adnego uzasadnienia pogl?d, ?e podczas gwa?townego hamowania nie nale?y wy??cza? sprz?g?a.

  Tak samo przedstawia si? zagadnienie hamowania na ?liskiej nawierzchni, np. podczas go?oledzi. Nieprawd? jest, ?e nale?y wtedy hamowa? silnikiem, nie wy??czaj?c sprz?g?a. W?a?nie takie hamowanie spowoduje po?lizg kó? tylnych, a potem i przednich (po?lizg boczny). Nale?y zawsze stosowa? — i to stanowi sztuk? hamowania — tak? si?? nacisku na peda? hamulca, która nie spowoduje unieruchomienia kó?. Je?eli przekroczymy dopuszczaln? si?? hamowania, wówczas nast?pi unieruchomienie kó? i po?lizg samochodu.

  Po?lizg samochodu
  Mo?e on by? wywo?any — jak powiedzieli?my — u?yciem zbyt du?ej si?y hamowania. Po?lizg mo?e te? by? wywo?any, zw?aszcza w zimie, na jezdni za?nie?onej, np. gwa?townym ruchem ko?a kierownicy, nag?ym przy?pieszeniem lub nawet raptownym „uj?ciem gazu".

  Trzeba od razu powiedzie?, ?e wyprowadzenie samochodu z po?lizgu nie jest ?atwe i nie ma na to niezawodnych sposobów. Wiadomo ogólnie, ?e nale?y zachowa? spokój, ?e trzeba stara? si? odzyska? przyczepno?? kó? do jezdni i utracony tor jazdy.

  Jednak?e wyprowadzi? samochód z po?lizgu mo?e tylko ten, kto b?dzie dzia?a? zupe?nie ?wiadomie, nie odruchowo, gdy? mog?oby to sytuacj? pogorszy?. Inaczej trzeba dzia?a?, gdy samochód jedzie z szybko?ci? 40 km/godz, a inaczej przy szybko?ci np. 80 km/godz. Ale zdarza si?, ?e i przy szybko?ci 30 km/godz nast?puje po?lizg, a kierowca nie wie, jak temu zaradzi?.

  Zdarzy?o si? w jednym z miast powiatowych, ?e po?lizg autobusu nastpi? przy szybko?ci 30 km/godz. Do przeszkody na drodze by?a jeszcze odleg?o?? oko?o 80 m. Mimo to kierowca autobusu nie potrafi? przeciwdzia?a? niebezpiecze?stwu i uderzy? w przeszkod?. B??d w jego dzia?aniu polega? na tym, ?e zdj?? on nog? z peda?u gazu i oczekiwa?, ?e w ten sposób, dzi?ki hamowaniu silnikiem, autobus zatrzyma si?. W tej sytuacji nale?a?o po prostu wy??czy? sprz?g?o, a?eby najpierw da? mo?no?? ko?om odzyskania przyczepno?ci, nast?pnie delikatnie rozpocz?? hamowanie hamulcem zasadniczym, a wypadek by?by z ca?? pewno?ci? do unikni?cia.

  Je?eli nie zawsze wiemy co robi?, aby samochód wyprowadzi? z po?lizgu i mimo wysi?ków cz?sto si? to nie udaje, musimy uczyni? wszystko, a?eby unika? takich sytuacji. Gro?ba po?lizgu jest tym wi?ksza, im gorsze s? warunki drogowe. Tote? w takich wypadkach nale?y prowadzi? pojazd niezwykle ostro?nie i poma?u, unikaj?c raptownych ruchów ko?em kierownicy oraz przy?pieszania i hamowania nawet za pomoc? silnika.

  Trzeba przypomnie?, ?e podczas go?oledzi nie powstaj? na ogó? najgro?niejsze w skutkach katastrofy. Wtedy bowiem ka?dy kierowca zdaje sobie spraw? z niebezpiecze?stwa i zwykle jedzie ostro?nie. Najbardziej niebezpieczne s? ?liskie, ma?e odcinki drogi, np. na mostach, wiaduktach, na pocz?tku i ko?cu odcinka szosy prowadz?cej przez las, tam gdzie le?? p?aty ubitego ?niegu itp; s? to prawdziwe pu?apki. Kierowca bowiem, zw?aszcza ma?o do?wiadczony, jedzie wówczas z tak? szybko?ci?, jak w normalnych warunkach, a gdy znajdzie si? w tych niebezpiecznych miejscach i jego pojazd wpadnie w po?lizg, staje si? bezradny.

  Trzeba tak?e przypomnie?, ?e po?lizg samochodu, to jest ?lizganie si? samochodu, bez panowania nad nim kierowcy, bywa szczególnie niebezpieczny, gdy w pobli?u znajduje si? inny pojazd; wtedy w?a?nie po?lizg zazwyczaj ko?czy si? zderzeniem z tym pojazdem i katastrof?. Tote? w miejscach, w których istnieje cho?by niewielka gro?ba po?lizgu, a z przeciwnego kierunku nadje?d?a pojazd, nale?y znacznie zmniejszy? szybko?? i zachowa? ostro?no??.

  Jazda podczas mg?y
  Nawet do?wiadczeni kierowcy niejednokrotnie nie zdaj? sobie sprawy z tego, ?e jazda podczas mg?y jest bardzo niebezpieczna. Najniebezpieczniejsze jest zjechanie z drogi lub najechanie na jak?? przeszkod?, któr? w tych warunkach trudno zauwa?y?. Przeszkody te to wozy konne (cz?sto jeszcze s?abo o?wietlone lub w ogóle nie o?wietlone), rowerzy?ci, a nawet i stoj?ce samochody z zapalonymi ?wiat?ami pozycyjnymi. W czasie mg?y jazda jest z?em koniecznym i je?eli musimy j? kontynuowa?, to trzeba wówczas ograniczy? szybko?? do minimum i zachowa? wyj?tkow? ostro?no??.

  Oczywi?cie, podczas mg?y ?wiat?a drogowe s? zupe?nie nieskuteczne. Lepiej jest zapali? ?wiat?a mijania. Ich promienie padaj? bli?ej samochodu i troch? rozpraszaj? mg??. Lepsze efekty daj? ?wiat?a przeciwmg?owe, o ?ó?tawej barwie, umieszczone do?? nisko nad jezdni?. Jednak?e w czasie bardzo g?stej mg?y cz?sto jedynym skutecznym sposobem jest jazda z zapalonymi ?wiat?ami pozycyjnymi oraz obserwowanie drogi przez otwarte okno. Szybko?? jazdy trzeba wtedy ograniczy? do szybko?ci kroku ludzkiego.

  Jazda podczas nocy
  Je?eli samochód jest wyposa?ony w dobre ?wiat?a drogowe i s? one nale?ycie wyregulowane (ustawione), jazda podczas nocy nie nastr?cza wielkich trudno?ci. Trzeba, w odró?nieniu od dnia, wzmóc obserwacj? znaków i sygna?ów na drodze, trzeba równie? uwa?a? na przedmioty nie o?wietlone, które nieraz trudno zauwa?y? z wi?kszych odleg?o?ci.

  Wa?ne jest tak?e prawid?owe ustawienie ?wiate? mijania. Ma to dwojakie znaczenie: u?atwia obserwowanie drogi podczas wymijania oraz nie powoduje o?lepienia kierowcy pojazdu wymijanego. ?wiat?a mijania mog? by? dwóch typów: „asymetryczne" (o?wietlaj?ce drog? z prawej strony) albo „opuszczone" (o?wietlaj?ce drog? przed pojazdem na niewielk? odleg?o??). Zarówno jedne, jak i drugie musz? o?wietla? drog? na pewn? odleg?o?? (co najmniej 30 m) i nie mog? o?lepia? kierowców pojazdów wymijanych.

  Trzeba tak?e pami?ta? o tym, aby pojazd by? zaopatrzony z ty?u w ?wiat?a odblaskowe koloru czerwonego oraz aby nie by?y one zanieczyszczone. S? sytuacje, w których z powodu uszkodzenia ?ród?a energii gasn? ?wiat?a w poje?dzie. Wtedy, w razie braku ?wiate? odblaskowych, albo gdy s? zanieczyszczone, pojazd taki stanowi gro?n? przeszkod? dla innych kierowców.

  Droga a BHP
  Oznakowanie dróg, a szczególnie oznakowanie miejsc niebezpiecznych, znacznie poprawi?o si? w ostatnich latach. Postrachem kierowców s? jeszcze miejsca, w których przeprowadza si? roboty na drogach. Rzadko kiedy s? one dostatecznie oznakowane, zw?aszcza w porze nocnej. Tote? w razie zauwa?enia jakichkolwiek oznak prowadzonych robót trzeba zmniejszy? szybko?? i bacznie obserwowa? drog?. Mo?e tu by? jaka? ,,pu?apka" zastawiona przez nie?wiadomego niebezpiecze?stwa robotnika drogowego lub nadzorc? robót.

  W razie przeje?d?ania na inny rodzaj nawierzchni jezdni trzeba obserwowa?, jaka to jest nawierzchnia i w jakim znajduje si? stanie. Wiemy ju? z do?wiadczenia, ?e kostka bazaltowa, nawet w stanie suchym jest bardzo ?liska, a gdy jest mokra, niebezpiecze?stwo po?lizgu ogromnie wzrasta.

  Niebezpieczne s? tak?e te odcinki drogi, na których pobocza s? mi?kkie i nierówne albo po?o?one nieco ni?ej, ani?eli jezdnia. Niebezpiecze?stwo powstaje wtedy, gdy przy wi?kszej szybko?ci jazdy ko?a boczne (prawe lub lewe) znajd? si? na poboczu (rysunek). Mo?e to nast?pi? przede wszystkim podczas wymijania lub wyprzedzania.  O ile wi?c szybko?? jazdy jest znaczna, a droga jest w?ska i podczas wyprzedzania lub wymijania zajdzie konieczno?? zjechania lewymi lub prawymi ko?ami na pobocze ró?ni?ce si? od jezdni twardo?ci? lub poziomem, nale?y bezwzgl?dnie zaniecha? wyprzedzania, a przy wymijaniu znacznie zmniejszy? szybko??. Wyprzedzanie w takich miejscach sko?czy?o si? niejednokrotnie wypadkiem drogowym.

  Jak wi?c widzimy, rodzaj drogi, jej stan i oznakowanie wp?ywaj? na bezpiecze?stwo pracy kierowcy. Musi on bacznie obserwowa? drog?, aby zawczasu rozpozna? miejsca, które mog? by? niebezpieczne i które wymagaj? zachowania szczególnej ostro?no?ci.

  BHP przy usuwaniu awarii w drodze
  W drodze mog? zdarzy? si? ró?nego rodzaju awarie samochodu. Nie powoduj? one jednak ca?kowitego unieruchomienia pojazdu w miejscu, w którym nast?pi?a awaria. Tote? trzeba stara? si? pojazd usun?? tam, gdzie mo?na b?dzie w sposób zupe?nie bezpieczny uszkodzenie naprawi?. Najlepiej jest usun?? pojazd poza drog?, a je?eli to nie jest konieczne lub te? jest niewykonalne, trzeba go ustawi? na poboczu, w miar? mo?no?ci poza jezdni?.

  Je?eli awaria nast?puje w nocy i ?wiat?a pojazdu zgasn?, nie nale?y, manipuluj?c przy poje?dzie, zas?ania? ?wiate? odblaskowych, a w warunkach z?ej widoczno?ci trzeba stara? si? zapewni? jakie? ?wiat?o, np. latarki kieszonkowej. Nie wolno pozostawi? pojazdu na czas usuwania awarii w obr?bie zakr?tu, wierzcho?ka wzniesienia lub w innych niebezpiecznych miejscach.

  Nale?y przedsi?wzi?? wszystkie dost?pne ?rodki ostro?no?ci, aby nie dopu?ci? do najechania na nasz samochód przez inne pojazdy. Trzeba tak?e przedsi?wzi?? ?rodki konieczne dla bezpiecznego usuni?cia awarii. Sposób zapewnienia bezpiecze?stwa pracy przy usuwaniu awarii b?dzie zale?a? od rodzaju uszkodzenia.

  Uszkodzenie ko?a (ogumienia)
  Je?eli uszkodzeniu ulegnie np. prawe tylne ko?o, to przed rozpocz?ciem przy nim pracy nale?y zaci?gn?? d?wigni? hamulca r?cznego, w??czy? bieg (I gdy samochód stoi na spadku, albo wsteczny, gdy samochód stoi na wzniesieniu) i podeprze? specjalnymi klockami drewnianymi, a w razie braku klocków — kamieniami, ko?o lewe przednie i ewentualnie tak?e lewe tylne (rysunek).  Nast?pnie luzujemy nieco nakr?tki ?rub mocuj?cych uszkodzone ko?o. Podnosimy ko?o uszkodzone i wymieniamy na zapasowe. Podparcie kó? le??cych naprzeciw zabezpiecza samochód przed upadkiem w czasie podnoszenia lub podczas pracy przy usuwaniu uszkodzenia.

  Awaria uk?adu zasilania
  Do?? cz?sto przyczyn? awarii uk?adu zasilania jest zanieczyszczenie przewodów paliwowych lub ga?nika. Usuni?cie jej wymaga nieraz tylko roz??czenia i przedmuchania przewodów. Wszystkie prace przy uk?adzie zasilania silnika benzynowego wymagaj? zachowania daleko id?cej ostro?no?ci. Trzeba bezwzgl?dnie unika? styku r?k z benzyn? i w ?adnym przypadku nie wolno ani zasysa? benzyny, ani przedmuchiwa? przewodów ustami. Czynno?ci te nale?y wykonywa? tylko za pomoc? pompki. Benzyna etylizowana szkodliwie dzia?a na organizm ludzki i mo?e spowodowa? trudne do wyleczenia zatrucie.

  Mo?e te? zdarzy? si?, ?e samochód ugrz??nie i b?dzie wymaga? poci?gni?cia lub popchni?cia przez inny pojazd. Podczas prac ratowniczych nale?y zachowa? du?? ostro?no??. Znane s? przy tym wypadki p?kni?cia liny poci?gowej i zabicia cz?owieka stoj?cego obok lub ze?li?ni?cia si? samochodu i przygniecenia stoj?cych w pobli?u osób.

  Trzeba przyj?? jako zasad?, ?e wszelkie prace ratownicze musz? by? wykonywane bardzo ostro?nie. Nikt nie bior?cy udzia?u w pracy nie mo?e znajdowa? si? w pobli?u pojazdów, a osoby bezpo?rednio zatrudnione musz? mie? ?ci?le okre?lone funkcje i pozostawa? w bezpiecznych, wyznaczonych miejscach.

  Wspó?praca kierowcy z brygad? ?adunkow?
  Rola kierowcy podczas za?adowywania samochodu polega na dopilnowaniu, aby w?a?ciwie rozmieszczono ?adunek i aby pojazd nie zosta? prze?adowany ponad dopuszczaln? norm?. Je?eli wraz z ?adunkiem b?d? przewo?eni ?adowacze, wówczas kierowca powinien dopilnowa?, aby zapewniono im bezpieczne miejsca.

  W?a?ciwe rozmieszczenie ?adunku rozumiemy jako równomierne u?o?enie go na ca?ej powierzchni skrzyni samochodu. Niewielkie i ci??kie, przewo?one w jednej sztuce ?adunki trzeba umie?ci? na ?rodku skrzyni (rysunek). Nierównomierne rozmieszczenie ?adunku utrudnia kierowanie pojazdem, powoduje zak?ócenie rozk?adu si?y hamowania na poszczególne ko?a, „nadsterowno??" (samochód nie jest „pos?uszny woli kierowcy") i wiele innych, szkodliwych objawów.  ?adunek nale?y zabezpieczy? przed przesuwaniem si? podczas jazdy i przed wypadni?ciem. Widzimy nieraz, jak samochód przewozi materia?y budowlane, u?o?one luzem powy?ej burt skrzyni. Podczas jazdy po ?uku albo podczas hamowania cz??? tak rozmieszczonego ?adunku spada, zagra?aj?c przechodniom lub kierowcom innych pojazdów. Równie? nie zabezpieczone przed wylaniem si? na jezdni? wapno budowlane jest cz?sto przyczyn? po?lizgu pojazdów, zw?aszcza motocykli, i wypadków drogowych.

  Przeci??enie jest szkodliwe nie tylko dla samego pojazdu, lecz tak?e wi±?e si? z bezpiecze?stwem jazdy. Mechanizm hamulcowy samochodu ci??arowego jest tak zbudowany, ?e przy pe?nym obci??eniu pojazdu mo?na go zatrzyma? ca?kiem pewnie, wykorzystuj?c ca?? dopuszczaln? si?? hamowania. Je?eli natomiast samochód zostaje przeci??ony, oka?e si?, ?e droga hamowania znacznie si? wyd?u?a, co nieraz jest przyczyn? wypadku.

  W kabinie kierowcy nie wolno przewozi? wi?cej osób, ani?eli przewidziano w dowodzie rejestracyjnym. Pozosta?e osoby, np. ?adowaczy, konwojentów, nale?y umie?ci? w skrzyni ?adunkowej. Miejsce to musi by? tak urz?dzone, aby podczas jazdy nie mog?o doj?? do przesuni?cia si? ?adunku i przygniecenia ludzi.

  W razie przewo?enia materia?ów ?adowanych mechanicznie, zadaniem kierowcy b?dzie tak?e pilnowanie, aby podczas ?adowania nie uszkodzono samochodu, a szczególnie jego osprz?tu: ?wiate?, kierunkowskazów i innych urz±dze? wa?nych z punktu widzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego.

  Czas pracy kierowcy
  Czasem pracy kierowcy nazywamy czas, w którym kierowca przebywa w dyspozycji zak?adu pracy (od przyj?cia do zak?adu pracy do jego opuszczenia). Do czasu pracy zalicza si? tak?e przerwy mi?dzy kursami, je?eli s? one krótkie i kierowca nie mo?e uda? si? do domu, aby tam odpocz??, a zak?ad nie ma miejsca do higienicznego i kulturalnego odpoczynku. Czas, w którym pojazd jest w ruchu, nazywamy czasem kierowania pojazdem. Wi?cej na ten tamat >>

  Stopie? zm?czenia kierowcy jest zale?ny od rodzaju pojazdu i od warunków ruchu. Charakterystyczne jest to, ?e zm?czenie kierowcy rozk?ada si? nierównomiernie. W pierwszych godzinach kierowania narasta stopniowo (powoli), po kilku godzinach zaczyna wzrasta? szybciej, a po 8—10 godzinach wzrasta tak gwa?townie, ?e staje si? niebezpieczne.

  Psychologowie i fizjolodzy przeprowadzali badania, jaki wp?yw ma czas nieprzerwanego kierowania pojazdem samochodowym na zm?czenie kierowcy. Doszli oni do wniosku, ?e ju? po 10 godzinach zm?czenie wzrasta tak gwa?townie, ?e dalsza praca powoduje szybki wzrost niebezpiecze?stwa wypadku. Zm?czenie wówczas jest tak du?e, ?e kierowca ju? nie reaguje na wszystkie zjawiska spotykane w ruchu lub reaguje na nie ze znacznym opó?nieniem, albo te? zasypia i zje?d?a z drogi do rowu, wpada na drzewo czy inne przeszkody.

  Po d?u?szej je?dzie, gdy kierowca zaczyna odczuwa? zm?czenie, powinien zatrzyma? samochód i przez pewien czas odpocz±?, a nawet — je?li to mo?liwe — zasn±?. Nawet krótkie przerwy w kierowaniu mo?na i trzeba wykorzysta? na tzw. czynny odpoczynek. Nale?y opu?ci? samochód, pospacerowa?, wykona? ma?? gimnastyk? w celu rozlu?nienia mi??ni. Wskazane jest przy tym umycie twarzy zimn? wod?. Zabiegów takich w czasie d?u?szej jazdy nale?y zrobi? kilka.

  Praca w niektórych zak?adach transportowych jest tak zorganizowana, ?e kierowca po wykonaniu jednego lub kilku kursów (jazd) ma przerw? w zaj?ciach. Przerwa taka mo?e trwa? do?? d?ugo, np. pó?torej godziny, jednak kierowca nie zd±?y pojecha? do domu, aby tam sp?dzi? wolny czas. Powinien wi?c stara? si?, aby wolny od pracy czas jak najbardziej celowo wykorzysta?.

  O ile zak?ad ma ?wietlic?, mo?na przerw? w pracy po?wi?ci? na czytanie literatury fachowej lub czasopism. Najbardziej jednak zaleca si? spacer na ?wie?ym powietrzu. Wp?ywa to doskonale na popraw? samopoczucia i dobrze przysposabia do dalszej pracy, która czeka kierowc? jeszcze w tym dniu.

  Nie nale?y przebywa? w brudnych i zadymionych pomieszczeniach. Chodzi o to, aby przerw? pomi?dzy kursami wykorzysta? na rzeczywisty wypoczynek fizyczny i psychiczny.

  Wa?ne dla bezpiecznej pracy kierowcy jest i to, jak sp?dza on wolny czas. Nies?uszne chyba by?oby pouczanie, jak ka?dy kierowca ma sp?dza? czas wolny od pracy, jak sobie organizowa? wypoczynek, rozrywki kulturalne itp. Zwró?my wi?c uwag? na niektóre wa?ne zagadnienia.

  Otó? praca kierowcy, mimo zaliczenia jej w nomenklaturze zawodów do pracy fizycznej, jest prac? w du?ej mierze umys?ow?. Wymaga ci?g?ej koncentracji uwagi i du?ego napi?cia nerwowego. Tote? w zwi?zku z charakterem pracy potrzeba stosowa? odpowiedni rodzaj wypoczynku. A wi?c wypoczynek musi by? fizyczny i psychiczny. Dla cia?a potrzebny jest ruch i mo?liwie du?o przebywania na ?wie?ym powietrzu. W?a?nie ruch na ?wie?ym powietrzu pobudza dzia?anie ró?nych narz?dów, reguluje prac? serca, natlenia organizm itp.

  Nieruchliwy tryb ?ycia poza prac? zawodow? powoduje u kierowców starszych wiekiem ró?ne schorzenia, np. uk?adu trawienia, wady serca itp.

  Higiena psychiczna jest równie wa?na, jak wypoczynek fizyczny. Trzeba w chwilach wolnych od pracy znale?? takie zaj?cie, które oderwie nas zupe?nie od trosk codziennych, od k?opotów zwi?zanych z prac?. Zaj?ciem takim mo?e by? dobra i interesuj?ca ksi??ka, obserwacja przyrody, czy ?owienie ryb. Doskona?? form? wypoczynku, ??cz?c? w sobie zarówno higien? psychiczn?, jak i fizyczn? (ruch), jest uprawianie ogródka dzia?kowego.

  Picie alkoholu po pracy (nie mówi?c o surowym zakazie znajdowania si? podczas jazdy w stanie wskazuj?cym na u?ycie alkoholu) jest niewskazane. Wiadomo bowiem, ?e alkohol, zw?aszcza mocny, jest wydalany z organizmu przez d?ugi okres czasu, nieraz kilkana?cie godzin.

  Po spo?yciu alkoholu mamy z?e samopoczucie, a niezale?nie od tego organizm mo?e dnia nast?pnego jeszcze zawiera? alkohol, co mo?e by? poczytane jako naruszenie przepisu zakazuj?cego znajdowania si? podczas prowadzenia pojazdu w stanie wskazuj?cym na u?ycie alkoholu lub innego, podobnie dzia?aj?cego ?rodka. A przepis ten, jak wiadomo, jest niezwykle surowy.

  Wymagana dokumentacja eksploatacyjna
  Warunkiem bezpiecznej i prawid?owej eksploatacji pojazdu samochodowego jest tak?e posiadanie wa?nej dokumentacji, ?wiadcz?cej o jego dopuszczeniu do ruchu, o sprawno?ci technicznej pojazdu w dniu, w którym pojazdem tym kierujemy i wreszcie ?wiadcz?cej o legalno?ci u?ycia pojazdu i przewo?onego ?adunku.

  Dowód rejestracji jest dokumentem, który ?wiadczy o tym, ?e samochód jest zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. Jest to jak gdyby „dowód osobisty" pojazdu samochodowego i w razie nieposiadania go lub niewa?no?ci ruch pojazdu mo?e by? zakwestionowany jako sprzeczny z przepisami i nielegalny.

  Je?eli powstanie wypadek drogowy wskutek niesprawno?ci technicznej samochodu, a zostanie dowiedzione, ?e kierowca móg? — dokonuj±c przegl±du pojazdu — t? wad? wykry?, b?dzie on poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci. Dlatego te? nie mo?na wyjecha? w drog? przed dokonaniem przegl?du i upewnieniem si?, ?e pojazd nie zagra?a bezpiecze?stwu, ?e nas oraz ?adunek dowiezie pewnie i bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

  W razie przewo?enia materia?ów potrzebna b?dzie jeszcze specyfikacja ?adunku. Jest to dokument ?wiadcz?cy o tym, co przewozimy, na czyje zlecenie, dok?d albo do kogo. W przeciwnym razie Policja, albo inne organa kontroli ruchu drogowego, zakwestionuj? ?adunek i przetrzymaj? pojazd wraz z ?adunkiem (oczywi?cie i kierowc?) a? do wyja?nienia sprawy.  Na zako?czenie chcemy poda? kilka wskazówek praktycznych, których znajomo?? i stosowanie decyduje o bezpiecze?stwie jazdy.
  1. Utrzymuj powierzony Ci pojazd, zw?aszcza jego mechanizmy: hamulcowy i kierowniczy, ko?a i ogumienie, w nale?ytym stanie technicznym.
  2. Nie prowad? pojazdu po wypiciu alkoholu lub innego, podobnie dzia?aj?cego ?rodka; nawet najmniejsza dawka alkoholu mo?e spowodowa? opó?nienie reakcji na wszelkie bod?ce.
  3. Nie prowad? pojazdu, gdy jeste? zm?czony, senny lub gdy ?le si? czujesz.
  4. Miej zawsze oczy i uszy otwarte na wszystko, co si? dzieje na drodze, a nawet w najbli?szym jej otoczeniu; bacznie obserwuj zachowanie si? innych u?ytkowników dróg, a szczególnie dzieci, osób starszych oraz zwierz?t.
  5. Miej zawsze kontrol? nad sob? i krytycznie oceniaj w?asne umiej?tno?ci; nie ufaj zbytnio swojej rutynie i pami?taj o tym, ?e mo?esz znale?? si? w trudnej sytuacji, której jeszcze nie spotka?e? podczas swej kariery zawodowej.
  6. Nie urz?dzaj zawodów na drodze, je?eli spotkasz pojazd szybszy; niech ka?dy jedzie z tak? szybko?ci?, jaka jest dla niego bezpieczna.
  7. Staraj si? by? wobec innych grzeczny i kulturalny; nie przejmuj si? tym zbytnio, je?eli kto? zachowa si? wobec Ciebie niegrzecznie i nie staraj si? wywiera? zemsty na innych.
  8. Nie odmawiaj drobnej pomocy temu, kto jej potrzebuje; pami?taj, ?e mo?esz te? kiedy? potrzebowa? pomocy innych.
  9. Pami?taj, ?e jeste? cz?onkiem wielkiej rodziny u?ytkowników dróg publicznych; staraj si? wi?c tak zachowa? na drodze, aby nikt nie mia? do Ciebie ?alu i pretensji.
  Wysłany przez superadmin dnia 08-05-2007 o godz. 14:02:48 (9245 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 2.5
  bhp: Urz?dzenia techniczne podlegaj?ce dozorowi technicznemu
  Urz±dzenia ci?nieniowe, w których znajduj? si? ciecze lub gazy pod ci?nieniem ró?nym od atmosferycznego:
  a) kot?y parowe o pojemno?ci wi?kszej ni? 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z ciecz zu?yciem ciep?a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,
  b) szybkowary ci?nieniowe,
  c) kot?y cieczowe o pojemno?ci wi?kszej ni? 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z u?yciem ciep?a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub energii elektrycznej, z wyj?tkiem kot?ów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,
  d) zbiorniki sta?e, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest wi?kszy ni? 50 barów x dm3, a nadci?nienie jest wi?ksze ni? 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyj?tkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach zi?bniczych o iloczynie nadci?nienia i pojemno?ci nie wi?kszym ni? 300 barówx dm3, zbiorników w instalacjach ch?odniczych z rur o ?rednicy nie wi?kszej ni? DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemno?ci ka?dego z nich nie wi?kszej ni? 100 dm3 i przekroju nie wi?kszym ni? 2 dm3 oraz zbiorników stanowi?cych obudowy urz±dze? elektrycznych przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,
  e) zbiorniki przeno?ne - zmieniaj?ce miejsce mi?dzy nape?nieniem a opró?nieniem - o pojemno?ci wi?kszej ni? 0,35 dm3 i nadci?nieniu wy?szym ni? 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyj?tkiem pojemników aerozolowych jednorazowego u?ytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest nie wi?kszy ni? 500 barów x dm3, a nadci?nienie jest nie wi?ksze ni? 7 barów,
  f) zbiorniki na gaz skroplony lub spr??ony, s?u??ce do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
  g) zbiorniki, w tym cysterny do przewozu materia?ów niezaliczonych jako niebezpieczne, które s? pod ci?nieniem nape?niane, opró?niane lub przewo?one, dla których iloczyn nadci?nienia i pojemno?ci jest wi?kszy ni? 50 barów x dm3, a nadci?nienie jest wi?ksze ni? 0,5 bara,
  h) wytwornice acetylenu, sta?e i przeno?ne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej mi?dzy w?glikiem wapnia a wod? oraz zasobniki w?glika wapnia, zbiorniki acetylenu przeznaczone do magazynowania sch?adzania i osuszania, i ruroci±gi technologiczne acetylenu wraz z osprz?tem, przeznaczone do transportu acetylenu w obr?bie instalacji, niezale?nie od ?rednicy nominalnej DN,
  i) ruroci?gi pary ??cz?ce kocio? z turbogeneratorem,
  j) ruroci?gi przesy?owe i technologiczne w cz??ci stanowi?cej urz?dzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materia?ów niebezpiecznych o w?a?ciwo?ciach truj?cych, ?r?cych i palnych pod nadci?nieniem wy?szym ni 0,5 bara i ?rednicy nominalnej wi?kszej ni? DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia, przeznaczone do:
  - gazów spr??onych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ci?nieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadci?nienie pary przy najwy?szej temperaturze jest wy?sze ni? 0,5 bara,
  - cieczy, których nadci?nienie pary przy najwy?szej dopuszczalnej temperaturze jest ni?sze ni? 0,5 bara i iloczyn nadci?nienia dopuszczalnego cieczy i ?rednicy nominalnej ruroci?gu DN jest wi?ksza ni? 2 000 barów,
  k) zbiorniki bezci?nieniowe i zbiorniki o nadci?nieniu nie wy?szym ni? 0,5 bara przeznaczone do magazynowania materia?ów niebezpiecznych o w?a?ciwo?ciach truj?cych lub ?r?cych oraz do magazynowania materia?ów ciek?ych zapalnych, których pr??no?? pary w temperaturze 50°C nie jest wi?ksza ni? 3 bary, a temperatura zap?onu nie jest wy?sza ni? 61 °C, z wyj?tkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych i zbiorników o pojemno?ci nie wi?kszej ni? 1 000 dm3,
  l) zbiorniki, w tym cysterny do przewozu materia?ów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odr?bnych, z wy??czeniem zbiorników ?adunkowych, b?d?cych integralna cz??ci? konstrukcji statku ?eglugi ?ródl?dowej i obj?tych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,
  m) urz?dzenia do nape?niania i opró?niania zbiorników transportowych,
  n) maszyny s?u??ce do przemieszczania osób lub ?adunków w ograniczonym zasi?gu:
  - wci?garki i wci?gniki,
  - suwnice,
  - ?urawie, w tym wózki jezdniowe z wysi?gnikiem,
  - wyci?gi towarowe,
  - d?wigi do transportu osób lub ?adunków, d?wigi budowlane i d?wigi towarowe ma?e,
  - d?wignice linotorowe.
  Wysłany przez superadmin dnia 07-05-2007 o godz. 15:30:55 (4805 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 3.33
  bhp: Elementy uznaniowe w górniczych przepisach bezpiecze?stwa
  Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. - w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo?arowego w odkrywkowych zak?adach górniczych wydobywaj?cych kopaliny pospolite zawiera szereg przyk?adów sprowadzenia do decyzji kierownika ruchu zak?adu górniczego bardzo nieraz powa?nych zagadnie?.

  Przepis § 5 ust. 1 obarcza kierownika ruchu zak?adu górniczego odpowiedzialno?ci? za prawid?ow? organizacj? i prowadzenie ruchu zak?adu górniczego. Wprawdzie ust. 2 tego? przepisu mówi, ?e swoje obowi?zki wykonuje on przy pomocy podleg?ych osób kierownictwa i dozoru ruchu, to jednak brzmienie ust. 1 mo?e spowodowa? jego wy??czn? odpowiedzialno?? za stwierdzone nieprawid?owo?ci w prowadzenia ruchu zak?adu górniczego, cho?by najmniejsze. Przepis ten jest elementem uznaniowym.

  Osobny du?y dzia? wy??cznej odpowiedzialno?ci kierownika ruchu zak?adu górniczego to zatwierdzanie instrukcji stanowiskowych. Cho? przepis § 6 ust. 1 pkt. 2 zobowi?zuje przedsi?biorc? do wykonania instrukcji stanowiskowych, to jednak przepis § 6 ust. 2 pkt. 3 zobowi?zuje kierownika ruchu zak?adu górniczego do zatwierdzenia instrukcji stanowiskowych opracowanych przez przedsi?biorc?, obarcza go wi?c wy??czn? odpowiedzialno?ci? za tre?? tych instrukcji, mo?na bowiem twierdzi?, ?e gdyby jej tre?? by?a wadliwa lub niekompletna to powinien odmówi? zatwierdzenia takiej instrukcji. Skoro wi?c zatwierdzi? jej tre?? to uwa?a?, ?e jest ona w?a?ciwa i przej?? za ni? wy??czn? odpowiedzialno??. Przepis ten jest wi?c elementem uznaniowym, gdy? pomimo zatwierdzenia instrukcji przez kierownika ruchu zak?adu górniczego, organ nadzoru górniczego mo?e uzna? tak? instrukcj? na opracowan? niew?a?ciwie lub niekompletnie.

  Znacznie powa?niejszy w swoim rozmiarze i ewentualnych konsekwencjach jest przepis § 38 ust. 1. Stanowi on, ?e kierownik ruchu zak?adu górniczego okre?la rodzaje prac, które s? wykonywane w warunkach szczególnego zagro?enia. Przepis ten nie podaje znamion jakie spe?nia? powinny takie prace. Jedynie ust. 2 tego przepisu podaje ramowe rygory pod jakimi prace te powinny by? wykonywane, przy czym podstawowym rygorem jest, ?e powinny by? wykonywane pod sta?ym nadzorem osoby dozoru ruchu. Uznaniowy element tego przepisu zasadza si? w tym, ?e wprawdzie Kierownik ruchu zak?adu górniczego okre?la rodzaje prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagro?enia to jednak mo?na zawsze zakwestionowa?, najcz??ciej brak uznania danego rodzaju pracy za wykonywan? w warunkach szczególnego zagro?enia. Najbardziej gro?n? sytuacj? w tym obszarze mog? by? dochodzenia powypadkowe, do których przyczyn ?atwo jest zaliczy? okoliczno??, ?e prace przy których dosz?o do wypadku oczywi?cie powinny by? zaliczone do wykonywanych w warunkach szczególnego zagro?enia a nie by?y.

  Na uwzgl?dnienie zas?uguj? jeszcze przepisy § 115 pkt. 1 i § 118 ust. 1 i 2. Pierwszy z nich obarcza kierownika ruchu zak?adu górniczego rozpoznawaniem zagro?e?, jakie moga wyst?pi? w zak?adzie górniczym, drugi za? odpowiedzialno?ci? za ochron? przeciwpo?arow? i ustalenie regulaminu tej ochrony. Pomijaj?c przepis § 41 ust. 2, który zobowi?zuje kierownika ruchu zak?adu górniczego do ustalenia miejsc rozmieszczenia apteczek i noszy, obydwa wymienione wy?ej przepisy s? te? elementami uznaniowymi w obydwu przypadkach bowiem mo?na stwierdzi?, np. w rozpoznaniu zagro?e?, ?e które? z nich zosta?o pomini?te albo, ?e regulamin ochrony przeciwpo?arowej nie zawiera wszystkich jej elementów, przez co, co najmniej nie jest kompletny.

  Elementy uznaniowe w jakichkolwiek przepisach zawsze uznawane s? za niepo??dane, daj? bowiem urz?dnikowi swobodn? ich interpretacj? na niekorzy?? lub korzy?? kontrolowanego. Wydaje si? jednak, ?e w zak?adach górniczych o skomplikowanych technologiach realizowanych w zmieniaj?cych si? warunkach, szczególnie wpodziemnych zak?adach górniczych, nie s? one do unikni?cia. W tych warunkach Kierownik ruchu zak?adu górniczego na pewno musi mie? margines w?asnych rozstrzygni?? i koncepcji, gdy? w warunkach tych przepisy nie s? w stanie przewidzie? wszystkich sytuacji, jakie mog? wyst?pi? w ruchu zak?adu. Warto by?oby si? zastanowi? czy elementów uznaniowych nie da?oby si? unikn?? w zak?adach górniczych o prostych technologiach, które w dodatku korzystaj? z planu ruchu w formie uproszczonej. W zak?adach tych mo?na przewidzie? czy zajdzie potrzeba prowadzenia prac w warunkach szczególnego zagro?enia, mo?na przewidzie? zagro?enia, jakie wyst?pi? w czasie prowadzenia ruchu zak?adu górniczego itp., i roboty te oraz zagro?enia wprowadzi? do planu ruchu z klauzul?, ?e je?eli wyst?pi? inne roboty lub zagro?enia nie wymienione w planie ruchu to post?powanie w takich przypadkach pozostawi? do kompetencji i uznania kierownika ruchu zak?adu górniczego. Wprawdzie nie b?dzie to likwidacja wszystkich elementów uznaniowych ale znaczne zmniejszenie ich ilo?ci i zarazem znaczne zmniejszenie obszaru ewentualnych sporów i dowolno??i interpretacyjnej z obydwu stron. W pozosta?ych kwestiach, których nie mo?na uregulowa? w formie zapisu w planie ruchu decydowa? musi wiedza i zdrowy rozs?dek obydwu stron.
  Wysłany przez superadmin dnia 07-05-2007 o godz. 14:34:34 (2456 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 3
  bhp: Kryteria brane pod uwag? podczas kontroli maszyn pod wzgl?dem bhp oraz ergonomii
  W czasie kontroli szczególnie ocenia si?, czy maszyny i urz?dzenia techniczne:
  - wyposa?one zosta?y w os?ony lub inne zabezpieczenia elementów niebezpiecznych (elementy ruchome i inne cz??ci, które w razie zetkni?cia si? z nimi stwarzaj? zagro?enie, powinny by? do wysoko?ci co najmniej 2,5 m od poziomu pod?ogi podestu stanowiska pracy os?oni?te lub zaopatrzone w inne skuteczne urz±dzenie ochronne);
  - maj? niezb?dne zabezpieczenia na wypadek wyst?pienia sytuacji awaryjnych, np. czy maj? system wy??czników awaryjnych, wy??czników przeci??enio wych, urz?dze? do natychmiastowego zatrzymania (np. hamulce) itp.;
  - ich konstrukcja spe?nia wymagania przepisów i norm bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e norm z zakresu ergonomii;
  - nie emituj? do otoczenia czynników szkodliwych dla zdrowia o warto?ciach przekraczaj?cych dopuszczalne normatywy higieniczne;
  - nie dokonano w nich we w?asnym zakresie zmian w budowie (konstrukcji) maszyn lub innych urz?dze? technicznych, pogarszaj?cych bezpiecze?stwo pracy;
  wszelkie zmiany konstrukcyjne powinny by? poprzedzone ocen? pod wzgl?dem bhp w trybie ustalonym przez pracodawc? (zgodnie z §42 rozporz±dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze?nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy);
  - pracodawca posiada dokumentacje techniczno ruchowe eksploatowanych w zak?adzie pracy maszyn i urz?dze? technicznych oraz czy monta?, eksploatacja i obs?uga tych maszyn s? zgodne z t? dokumentacja (§ 51 ust.2 ww. rozporz±dzenia);
  - pracodawca opracowa? i udost?pni? pracownikom do sta?ego korzystania aktualne instrukcje bezpiecze?stwa i higieny pracy dotycz±ce obs?ugi maszyn i innych urzadze? technicznych eksploatowanych w zak?adzie oraz czy instrukcje te odpowiednio okre?laj? czynno?ci do wykonania przed rozpocz?ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno?ci do wykonania po jej zako?czeniu, a zw?aszcza zasady post?powania w sytuacjach awaryjnych, stwarzaj?cych zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia pracowników (§41 ust.1, pkt. 2 oraz ust. 2 ww. rozporz?dzenia);
  - maszyny wskazywane przez pracodawc? jako niesprawne, uszkodzone lub pozostaj?ce w naprawie s? wycofane z u?ytkowania oraz wyra?nie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemo?liwiaj?cy ich uruchomienie (§58 ust. 3);
  - eksploatowane maszyny lub urz?dzenia techniczne poddane zosta?y odbiorowi technicznemu specjalistycznemu przed przekazaniem ich do u?ytkowania w zak?adzie, co dotyczy w szczególno?ci maszyn i urz?dze? technicznych podlegajacych rejestracji lub odbiorowi technicznemu przez specjalistyczne organy, np. urz?du dozoru technicznego, na podstawie dyspozycji zawartych w ustawie o dozorze technicznym,
  - przeprowadzone s? przegl?dy i badania stanu technicznego eksploatowanych w zak?adzie pracy maszyn i innych urz?dze? technicznych w terminach okre?lonych w przepisach o ich eksploatacji lub w dokumentacjach techniczno-ruchowych producenta, a tak?e w terminach okre?lonych w decyzjach o dopuszczeniu ich do eksploatacji przez organy specjalistyczne (np. UDT),
  - maszyny i urz?dzenia, w które wyposa?ono stanowiska pracy spe?niaj? wymagania dotycz±ce oceny zgodno?ci z przepisami i normami.

  Warto przy tej okazji zwróci? uwag? na rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga? dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy w zakresie u?ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596). Rozporz?dzenie to okre?la obowi?zek pracodawcy w zakresie zapewnienia, ?e maszyny udost?pnione pracownikom s? w?a?ciwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mog? by? u?ytkowane bez pogorszenia bezpiecze?stwa lub zdrowia pracowników. Okre?la równie? wymagania dotycz?ce maszyn, kontrol? maszyn oraz wspó?dzia?anie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu maszyn.
  Wysłany przez superadmin dnia 07-05-2007 o godz. 13:37:01 (3668 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 4
  bhp: S?dowe konsekwencje nieprzestrzegania górniczych przepisów bezpiecze?stwa
  Prawo wykrocze? zawarte jest w Kodeksie wykrocze? z dnia 20. 05. 1971 r z pó?niejszymi zmianami. Ostatnie trzy zmiany nast±pi?y w roku 2002 i og?oszone s? w Dziennikach Ustaw nr19 poz. 185, nr 25 poz. 253 i nr 135 poz. 1145. W roku 2001 ukaza? si? Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia z dnia 24.08.2001 r (Dz. U. nr 106 poz. 1148). Kodeks wykrocze? oraz Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia a tak?e Kodeks post?powania karnego s? podstawa dzia?ania S?du w sprawach o wykroczenia.

  Prawo geologiczne i górnicze w art. 118-126 b uznaje czyny wymienione w tych przepisach za wykroczenia, które powinny by? rozpatrywane na zasadach i w trybie okre?lonym w Kodeksie post?powania w sprawach o wykroczenia. Tak wi?c czyny wskazane w tych artyku?ach powinny by? rozpatrywane przez s?dy. Po uwa?nym przeczytaniu tresci tych artyku?ów okazuje si?, ?e mieszcza one w?a?ciwie wszystkie naruszenia przepisów jakie mog? si? przydarzy? osobie prowadz?cej ruch zak?adu górniczego przez sformu?owania ogólne jakie np. podaje przepis art. 122 ust. 1,2,3 i 4 Pgg. Jednoczesnie okr?gowe urz?dy górnicze otrzyma?y prawo karania sprawców naruszenia przepisów mandatami karnymi. Nie przyj?cie mandatu karnego zawsze oznacza skierowanie sprawy do s±du.

  Podstaw? rozpatrzenia przez sad naruszenia górniczych przepisów bezpiecze?stwa, jest wniosek o ukaranie z?o?ony przez okr?gowy urz?d górniczy. Wniosek o ukaranie powinien podawa? przeciwko komu jest skierowany We wniosku powinny by? podane przepisy jakie zosta?y naruszone oraz dowody. Dowodem najcz??ciej jest protokó? poispekcyjny. Przed skierowaniem do s?du sprawca powinien by? przes?uchany w Urz?dzie w przedmiocie zarzutów, które nast?pnie wymienione zostan? we wniosku o ukaranie. Wyznaczaj±c termin rozprawy s?d w za??czeniu przesy?a obwinionemu kopi? wniosku o ukarania. Przed rozpraw? obwiniony mo?e przegl?da? akta sprawy, robi? z nich odpisy oraz ??da? ewentualnego ich uwierzytelnienia. Mo?e te? z?o?y? do akt pismo procesowe stanowi?ce odpowied? na postawione mu zarzuty, a w nim, w formie za??czników ewentualne dokumenty maj?ce znaczenie dla jego obrony. Obwiniony mo?e te? korzysta? z obro?cy (pe?nomocnika). Obro?c± tym mo?e by? adwokat albo radca prawny. Oskar?yciela reprezentuje pracownik Urz?du, upowa?niony do tego przez dyrektora Urz?du. Mimo ustanowienia pe?nomocnika, obwiniony musi si? stawi? osobi?cie na rozpraw? poniewa? musi osobi?cie o?wiadczy? czy przyznaje si? do czynów b?d? zaniecha? wymienionych we wniosku o ukaranie a nast?pnie z?o?y? wyja?nienia w zwi?zku z tymi zarzutami. Po zamkni?ciu przewodu s?dowego powinien wypowiedzie? si? w w przemówieniu ko?cowym, o ile nie ma obro?cy lub zrobi? to dziel?c si? wiadomo?ciami z obro?c? oraz wypowiedzie? si? w ostatnim s?owie. W ostatnim s?owie nale?y wyra?nie poprosi? o uniewinnienie lub o ?agodny wymiar kary je?li dojdzie do przekonania, ?e nie mo?e prosi? o uniewinnienie.

  W czasie przewodu s±dowego obwiniony mo?e zadawa? pytania oskar?ycielowi oraz ?wiadkom i bieg?ym, o ile tacy zostali powo?ani. S?d wydaje orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia. S?d mo?e orzec nast?puj?ce kary: areszt, ograniczenie wolno?ci, grzywna i nagana. Kar? aresztu wymierza si? w dniach i nie mo?e ona by? krótsza ni? 5 dni a d?u?sza ni? 30 dni. Kara ograniczenia wolno?ci trwa 1 miesi?c. Grzywna musi si? zawiera? w granicach od 20 z? do 5 000 z?. S?d mo?e te? oczywi?cie uniewinni? obwinionego.

  Na wyrok lub postanowienie s±du s?u?y obwinionemu ?rodek odwo?awczy w postaci z?o?enia apelacji do s?du okr?gowego. Je?eli obwiniony lub jego obro?ca, po og?oszeniu wyroku zamierzaj? z tego ?rodka skorzysta?, powinni si? zwróci? do s?du w terminie do 7 dni z pro?b? o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego otrzymaniu maj? znowu 7 dni na z?o?enie apelacji.
  Dla ludzi, którzy nie bywaj? w s?dach, stawanie na rozprawie jest zwykle du?ym prze?yciem i aby go unikn?? najlepiej jest nie narusza? przepisów, je?li jednak si? to zdarzy, nale?y si? broni? umiej?tnie i z kultur?.
  Wysłany przez superadmin dnia 07-05-2007 o godz. 12:24:26 (2731 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 3
  bhp: Zagro?enia naturalne w górnictwie odkrywkowym
  Oceniaj?c aktualny stan bezpiecze?stwa w górnictwie odkrywkowym kopalin pospolitych nale?y rozpatrywa? go w aspekcie wyst?puj?cych zagro?e? naturalnych i ruchowych, ich opanowania, stosowanych technologii i kierunków zarz?dzania. Do zagro?e? naturalnych nale??: wodne, osuwiskowe, wywo?ane obrywaniem si? ska?, gazowe, po?arowe (endogeniczne) oraz zwi±zane z budow? geologiczn? tj. wyst?powanie warstw trudnourabialnych, du?a zmienno?? zalegania urabianych warstw, zjawiska krasowe, wyst?powanie g?azów narzutowych. Do zagro?e? ruchowych zaliczy? nale?y zagro?enia wynikaj?ce z pracy maszyn i urz?dze?, zwi?zane z robotami strza?owymi i po?arowe (egzogeniczne). W zakresie zagro?e? naturalnych w czasie eksploatacji z?ó? surowców skalnych najwi?ksze problemy stwarzaj± zagro?enia osuwiskowe, obrywania si? ska? i zagro?enie wodne.

  Obrywanie si? ska? ze ?cian i ociosów nale?y do najcz??ciej wyst?puj±cych zagro?e? w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych eksploatuj?cych ska?y zwi?z?e. Zagro?enie to zwiazane jest z powstawaniem nawisów skalnych, sp?ka?, szczelin w wyniku stosowania techniki strzelniczej do urabiania z?o?a. Wp?yw na tworzenie si? tego zagro?enia ma budowa geologiczna tj. zaleganie warstw, tektonika, zjawiska krasowe a tak?e przyj?te kierunki eksploatacji.Pomimo podejmowania szeregu dzia?a? profilaktycznych przez zak?ady górnicze takich jak: - dobór w?a?ciwych kierunków poziomów eksploatacyjnych,
  - wyznaczanie pasów bezpiecze?stwa od górnych i dolnych kraw?dzi ?cian,
  - zmniejszanie wysoko?ci ?cian eksploatacyjnych,
  - mechaniczne „ramowanie „ ?cian,
  w dalszym ci?gu zagro?enie to powoduje powstawanie niebezpiecznych zdarze?, a w konsekwencji wypadków.

  Zagro?enie osuwiskowe spotykane s? w kopalniach eksploatuj?cych surowce ilaste, kruszywa naturalne oraz tam gdzie wyst?puj? zjawiska krasowe oraz stosunkowo du?a mia?szo?? utworów tworz?cych nadk?ad.
  Najistotniejszymi czynnikami wp?ywaj±cymi na powstanie i rozwój osuwisk s?:
  1) budowa geologiczna z?o?a i nadk?adu, w tym:
  - w?asnosci geomechaniczne ska?,
  - warunki hydrogeologiczne,
  - tektonika,
  2) parametry skarp i zboczy, w tym:
  - wysoko?? i k?t nachylenia, szerokos? poziomów i pó?ek bezpiecze?stwa,
  3) nadmierne obci??enia statyczne i dynamiczne.

  Zapobieganie temu zagro?eniu w g?ównej mierze sprowadza si? do jego prognozowania w oparciu o szczegó?owe rozpoznanie budowy geologicznej, nast?pstwem czego jest optymalizacja parametrów zboczy i skarp wyrobisk i zwa?owisk.
  Pomimo dzia?alno?ci profilaktycznej na przestrzeni ostatnich kilku lat nie unikni?to powstania niekontrolowanych osuwisk, które mia?y wp?yw na bezpiecze?stwo prowadzenia ruchu zak?adu górniczego a nawet na bezpiecze?stwo powszechne.
  W odkrywkowych zak?adach górniczych eksploatuj?cych surowce skalne do takich osuwisk zaliczy? mo?na osuwisko powsta?e w Kopalni Glin Ogniotrwa?ych „Jaro" S.A. Proces osuwiskowy w tej kopalni rozpocz?? si? w kwietniu 1999r. i by? spowodowany zmian? warunków geologiczno-górniczych. Osuwisko rozwin??o si? na zboczu wschodnim wyrobiska „Stanis?aw" i obj??o swym zasi?giem filar ochronny utworzony dla zabudowa? wsi Rusko. Z zagro?onych budynków mieszkalnych ewakuowano ludzi oraz wstrzymano eksploatacj? na zboczu wschodnim odkrywki do czasu dokonania weryfikacji budowy geologicznej i istniej?cych filarów ochronnych.

  Zagro?enie wodne w zak?adach górniczych wydobywaj?cych kopaliny pospolite wyst?puje najcz??ciej w sytuacji gdy eksploatacja prowadzona jest w s?siedztwie powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych, w nowoudos-t?pnionych poziomach poni?ej zwierciad?a wody gruntowej oraz w wyrobiskach górniczych znajduj?cych si? w zasi?gu zlewni o du?ej powierzchni.

  Przedstawione zagro?enia w istotny sposób wp?ywa?y na stan bezpiecze?stwa w górnictwie surowców skalnych nie mniej jednak poza nimi wyst?powa?y równie? inne zagro?enia zwi?zane z budow? geologiczn? z?o?a i nadk?adu o charakterze lokalnym istotnym jedynie dla poszczególnych zak?adów górniczych ale równie uci??liwych. Do nich nale?y zaliczy?:
  - wyst?powanie w eksploatowanych utworach g?azów narzutowych i pni d?bów, które stanowi? zagro?enia uszkodzenia konstrukcji maszyn urabiaj?cych,
  - zjawiska krasowe stanowi?ce du?e utrudnienie w czasie prowadzenia robót wiertniczo-strza?owych w z?o?ach w?glanowych oraz w utrzymaniu sta?ych parametrów jako?ciowych produktu finalnego,
  - wyst?powanie ska? trudno urabialnych.
  W wyniku tych zagro?e? nie odnotowano ?adnych zdarze? lub wypadków.
  Wysłany przez superadmin dnia 07-05-2007 o godz. 11:50:25 (5715 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 1
  bhp: Mechanik samochodowy
  Wprowadzanie samochodu na stanowisko.
  Po terenie zajezdni wolno prowadzi? samochód tylko kierowcy, któremu pojazd zosta? przydzielony oraz pracownikom stacji obs?ugi, upowa?nionym do wykonywania tych czynno?ci zarz?dzeniem dyrektora zak?adu. Zarz?dzeniem takim mog? by? upowa?nieni wy??cznie pracownicy, którzy posiadaj? pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych (prawo jazdy) oraz wykazali si? przed wewn?trzn? komisj? egzaminacyjn? dostatecznymi umiej?tno?ciami z zakresu techniki prowadzenia samochodu. Wykaz tych pracowników powinien by? wywieszony na tablicy og?osze?.

  Pojazd samochodowy nale?y wprowadza? na stanowisko obs?ugowo-naprawcze przestrzegaj?c nast?puj?cych zasad:
  • w przypadku du?ego zab?ocenia pojazd wprowadzi? na stanowisko obs?ugowo-naprawcze po uprzednim umyciu i wysuszeniu lub ociekni?ciu wody, tak aby monterzy pracuj?cy pod pojazdem nie byli nara?eni na przemoczenie,
  • przed wprowadzeniem pojazdu upewni? si?., czy manewr ten nie grozi niebezpiecze?stwem innym osobom. W szczególno?ci dotyczy to osób znajduj?cych si?. naprzeciw pojazdu, które mog?yby by? potr?czone lub przyci?ni?te do ?ciany. Osoby te w czasie wprowadzania pojazdu powinny usun?? si? w bezpieczne miejsce,
  • wewn?trz pojazdu nie mog?, znajdowa? si? inne osoby, poza prowadz?cym pojazd,
  • niedopuszczalna jest jazda na b?otnikach i stopniach, zarówno w czasie wprowadzania na stanowisko, jak i w czasie pilotowania pojazdu na terenie zajezdni,
  • w kanale, na który wje?d?a pojazd, nie mog?, w tym czasie znajdowa? si? ?adne osoby,
  • z drogi pojazdu usuna? przewody elektryczne (np. od lamp przenosnych), w??e spawalnicze, narz?dzia, ?ruby i odpadki metalowe, które naci?ni?te opon? mog? by? odrzucone z du?a sil?,
  • w ka?dym przypadku prowadz±cemu pojazd musi wskazywa? kierunek jazdy inny pracownik. Powinien on znajdowa? si? nieco z boku przed samochodem, tak aby nie by? potr?cony lub przyci?ni?ty do przeciwleg?ej ?ciany w razie nag?ego szarpni?cia pojazdu lub awarii uk?adu hamulcowego.

  Pojazd nale?y ustawi? tak na kanale, aby zapewni? monterom swobodne wej?cie i wyj?cie z niego. Poza tym trzeba zachowa? odpowiednie odleg?o?ci pojazdu.

  Odleg?o?? pomi?dzy pojazdami stoj?cymi obok siebie powinna wynosi? co najmniej 120cm.

  Odleg?o?? pomi?dzy pojazdami stoj?cymi rz?dem jeden za drugim musi wynosi? co najmniej 150cm.

  Odle?? pojazdu od s?upa wspieraj?cego dach nie mo?e by? mniejsza ni? 70cm, a odleg?o?? pojazdu od ?ciany — 120cm.

  Odleg?o?? samochodu od stanowiska pracy (np. sto?u warsztatowego) powinna wynosi? co najmniej 120 cm.

  Wpychanie samochodu na stanowisko obs?ugowo-naprawcze drugim pojazdem dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zamocowania obydwóch ko?ców dr?ga holowniczego do pojazdów w miejscach do tego przewidzianych — haki holownicze.

  Zabezpieczenie samochodu na stanowisku.
  Po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko obs?ugowo-naprawcze natychmiast wy??czy? silnik, „zaci?gn??” r?czny hamulec, a w razie jego niesprawno?ci pozostawi? w??czony bieg. Pojazd trzeba zabezpieczy? co najmniej dwoma klinami w taki sposób, aby uniemo?liwi? samoczynne jego potoczenie. Niedopuszczalne jest podk?adanie, zamiast klinów, pod ko?a przypadkowych przedmiotów.

  Po zabezpieczeniu samochodu klinami — zwolnic r?czny hamulec, a d?wignie zmiany biegów pozostawi? w pozycji biegu ja?owego.


  Czynno?ci obs?ugowo-naprawcze.
  Przed u?yciem podno?nika sprawdzi? jego stan techniczny (w podno?nikach mechanicznych skontrolowa? prawid?owo?? dzia?ania zapadek oraz stan podstawki).

  Podno?nik w czasie podnoszenia pojazdu powinien by? ustawiony na twardym, nie krusz?cym si? i wykluczaj?cym po?lizg pod?o?u. W przypadku podnoszenia pojazdu na placu o nie utwardzonej nawierzchni, pod podno?nik pod?o?y? grub? desk?. o d?ugo?ci oko?o 100cm, aby nie zag??bia? si? on w pod?o?e.

  W przypadku podnoszenia pojazdu stoj?cego nad kana?em, podno?nika nie wolno ustawi? na desce, lez?cej poprzecznie nad kana?em, lecz na metalowym kszta?towniku (np. ceowniku) o odpowiednich wymiarach, d?u?szym od szeroko?ci kana?u o oko?o 60cm. W ceownik powinna by? wprasowana belka drewniana, na której ustawiany jest podno?nik. Pomi?dzy g?ówk? podno?nika a podpierana, cz??? samochodu w?o?y? klocek z twardego drewna, w celu zabezpieczenia przed ze?li?ni?ciem si? g?ówki podno?nika.
  Podno?nik musi by? zawsze ustawiony pionowo.
  Bezpo?rednio po podniesieniu pojazdu ustawic pod nim metalowe podstawki i oprze? na nich pojazd opuszczaj?c podno?nik. Dotyczy to równie? przypadków, w których pojazd podnoszony jest za pomoc?. d?wigu. Podstawki ustawia? w sposób analogiczny jak podno?nik. Nie zaleca si? u?ywania koby?ek drewnianych, które juz po do?? krótkim okresie u?ytkowania nie gwarantuj? bezpiecze?stwa.

  Nale?y unika? d?wigania ci??kich zespo?ów samochodowych. Przy pracach tych trzeba u?ywa? specjalnych urz?dze?, gwarantuj?cych bezpieczne wykonanie czynno?ci — s? to d?wigniki, podno?niki, wózki itp.
  Zabrania si? wykonywa? jakiekolwiek prace obs?ugowo-naprawcze przy poje?dzie uniesionym i opartym tylko na podno?niku lub wisz?cym na d?wigu.
  Do podniesienia przedmiotów na hakach d?wigów u?ywa? lin stalowych lub konopnych — nigdy ?a?cucha. Ogniwa ?a?cucha moga si? spl?ta?, a nast?pnie — w czasie podnoszenia — nagle zwolnic si?, co spowoduje gwa?towne obsuni?cie podnoszonego przedmiotu, z czym zwi?zane jest niebezpiecze?stwo zerwania ?a?cucha, uszkodzenia podnoszonego elementu i przygniecenia lub uderzenia pracowników. Zabronione jest przebywanie lub przechodzenie pod elementami wisz?cymi na d?wigu.

  W czasie wykonywania prac przy podwoziu — zarówno nie wymagaj?cych podniesienia pojazdu, jak i przy podniesionym poje?dzie — zabronione jest uruchamianie silnika, jak równie? naprawianie rozrusznika oraz instalacji elektrycznej. Nieumy?lne uruchomienie silnika i ruszenie pojazdu grozi przygnieceniem pracowników zatrudnionych przy podwoziu.
  Przewo?enie na wózkach elementów wymaga ich zabezpieczenia przed przewróceniem si?. Dotyczy to zw?aszcza silnika, który trzeba ustawi? na drewnianych podstawkach, dostosowanych do kszta?tu miski olejowej i przymocowanych do platformy wózka.
  Coraz szersze zastosowanie znajduj?, wózki podno?nikowe wid?owe. Umo?liwiaj? one nie tylko podnoszenie, ale równie? transport wewn?trzzak?adowy ci??kich zespo?ów. Odpowiednie oprzyrz±dowanie wide? wózka (nasadki dostosowane do kszta?tu podnoszonych zespo?ów) umo?liwia wymontowanie zespo?ów z samochodu bez u?ywania specjalnych podno?ników, a nast?pnie bezpo?redni ich transport do pomieszczenia naprawy lub magazynu, bez koniecznosci prze?adowywania ich na wózek ko?owy.
  W pomieszczeniach warsztatowych nale?y u?ywa? tylko wózków z nap?dem akumulatorowym. Wózki nap?dzane silnikami spalinowymi mog?, by? u?ywane na otwartym powietrzu.

  Podczas wykonywania prac przy podwoziu na stanowisku bezkana?owym u?ywa? le?anki monterskiej z podg?ówkiem. Pracownik powinien u?o?y? le?ank? wzd?u? osi samochodu, nie wysuwajac nóg poza obrys pojazdu. Zabezpieczy to nogi przed przejechaniem przez inne pojazdy oraz uchroni przed potkni?ciem si? i przewróceniem przechodz?ce kolo samochodu osoby. Na le?ance monterskiej trzeba tak u?o?y? si?. pod pojazdem, aby r?ce lub narz?dzia dotyka?y cz??ci samochodu znajduj?cej si? nad piersiami, a nigdy bezpo?rednio nad twarz?, ze wzgl?du na mo?liwo?? zaproszenia oczu.
  ?ruby i nakr?tki dokr?ca? i odkr?ca? w?a?ciwymi kluczami, o rozwarto?ci ?ci?le odpowiadaj±cej wymiarowi ?ba ?ruby lub nakr?tki. Nie wolno u?ywa? do tego celu szczypiec lub m?otka i przecinaka — ze wzgl?du na niszczenie ?rub oraz mo?liwo?? skaleczenia r?k.
  Monta? i demonta? zespo?ów i podzespo?ów, wymontowanych z samochodu, wykonywa? na specjalnych stojakach dostosowanych do rodzaju i typu zespo?u oraz umo?liwiaj?cych jego przymocowanie. Umieszczanie zespo?u na ro?nego rodzaju skrzynkach lub koby?kach — bez zabezpieczenia — grozi jego przewróceniem i spadni?ciem.

  Przy monta?u i demonta?u zespo?ów nale?y u?ywa? narz?dzi specjalnych, ?ci?gaczy itp., a tak?e prasy do wciskania ?o?ysk tocznych lub kol z?batych. Wybijanie ?o?yska za pomoc?, m?otka i przecinaka mo?e spowodowa? jego p?kni?cie, odpryski i skaleczenie.
  Stanowiska naprawy zespo?ów powinny by? wyposa?one w sto?ki do siedzenia o ró?nych wysoko?ciach. Cz??ciowe cho?by wykonywanie pracy w pozycji siedz?cej zmniejsza zm?czenie i zapobiega niektórym chorobom zawodowym, np. ?ylakom. Jako?? pracy wykonywanej w pozycji siedz?cej nie jest ni?sza, ni? wykonywanej w pozycji stoj?cej.
  W pomieszczeniu naprawy zespo?ów powinny znajdowa? si?. rega?y lub stojaki, s?u??ce do uk?adania na nich wymontowanych cz??ci. Nie nale?y uk?ada? cz??ci na pod?odze przy stanowisku pracy, gdy? brudz? si? piaskiem oraz mog? o nie potkn?? si? i przewróci? przechodz±ce osoby, co w otoczeniu metalowych stojaków, zespo?ów i cz??ci z ostrymi kraw?dziami jest zawsze niebezpieczne.
  Podr?czne wanny do mycia cz??ci powinny by? zaopatrzone w zamykane pokrywy, które zdejmuje si? tylko w czasie mycia. Zmniejsza to intensywno?? parowania oleju nap?dowego, nafty lub benzyny. Trzeba pami?ta?, ze pary te s± szkodliwe i wdychaj?, je wszyscy pracownicy w pomieszczeniach warsztatowych.
  Mycie cz??ci i zespo?ów u?atwione jest przez zastosowanie komorowych urz?dze? do mycia, które jednak ze wzgl?du na szkodliwo?? stosowanych ?rodków myj?cych powinny by? instalowane w oddzielnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Mniej szkodliwe pod tym wzgl?dem s? urz?dzenia do mycia parowowodnego. Cz??ci i zespo?y myte s? w tym przypadku silnym strumieniem pary lub gor?cej wody. bez u?ycia szkodliwych ?rodków.

  Smarowanie i wymiana oleju.
  Na stanowiskach przeznaczonych do prac smarowniczych oraz wymiany oleju silnikowego i przek?adniowego nale?y zachowa? odpowiedni? czysto?? i nie dopuszcza? do zalania olejem pod?ogi i schodków do kana?u, gdy? grozi to po?li?ni?ciem si? i upadkiem.
  Rozlany olej nale?y natychmiast usuwa?, posypuj?c go trocinami lub piaskiem, aby nie wsi?ka? w pod?og?, a nast?pnie zamie??. Zat?uszczon? pod?og? trzeba posypywa? piaskiem. Nie nale?y dopuszcza? do tworzenia si? na betonowej pod?odze warstwy brudu.
  Unika? trzeba przenoszenia oleju w otwartych ba?kach, kub?ach itp., przy których trudno zapobiec rozlaniu oleju. Bezpiecze?stwo pracy na tym stanowisku zale?y od stopnia jego czysto?ci.
  Stanowisko to (kana?) powinno by? wy?o?one ?atwo zmywalnymi p?ytkami. Nale?y tu. u?ywa? wanien do spuszczania oleju, wyposa?onych w przewody odprowadzaj?ce olej do zbiornika, nape?niacze lub dystrybutory z gi?tkimi w??ami, zestawy smarownicze itp.
  Nale?y pami?ta?, ?e olej spuszczony z silnika niskopr??nego, pracuj?cego na benzynie etylizowanej, zawiera czteroetylek o?owiu, stanowi?cy dodatek do tej benzyny i mo?e spowodowa? zatrucie pracowników.

  Uruchamianie silnika po naprawie.
  Silnik mo?na uruchomi? dopiero po upewnieniu si?, czy nie grozi to niebezpiecze?stwem innym osobom. Bezpieczne uruchomienie silnika, w którym przewody paliwowe i ga?nik nie s? nape?nione paliwem, mo?e odbywa? si? w nast?puj?cy sposób.
  Przewody i ga?nik nape?ni? paliwem za pomoc? d?wigni r?cznej przy pompie paliwowej.
  Je?li pompa zasilaj?ca nie ma pomocniczej d?wigni r?cznej — wt?acza? spr??one powietrze do zbiornika otworkiem w korku wlewowym do chwili, a? paliwo zacznie wycieka? z ko?cówki przewodu paliwowego przy ga?niku. Nast?pnie nale?y dokr?ci? ko?cówk? przewodu i uruchomi? silnik.
  Uruchamianie silnika przez wlewanie paliwa wprost do ga?nika jest w zasadzie zabronione. Jednak?e w przypadku powstania okoliczno?ci, które zmuszaj? obs?ug? do niezw?ocznego uruchomienia silnika — zdj?? filtr powietrza lub przewód elastyczny ?acz?cy ga?nik z filtrem, wla? do ga?nika oko?o 50 gramów paliwa, odstawi? naczynie z benzyn?, na?o?y? filtr czy przewód i uruchomi? silnik. Nie wolno zalewa? ga?nika przez filtr powietrza.

  Przy uruchamianiu silnika korb± rozruchow? przestrzega? nast?puj?cych zasad.
  Nie wolno stosowa? dodatkowych d?wigni, r?koje?ci itp. do korby rozruchowej lub zaczepu na wale korbowym.
  R?kojes? korby rozruchowej obejmowa? ca?? d?oni?, przy czym kciuk nie mo?e obejmowa? korby — powinien znajdowa? si? przy palcu wskazujacym.
  Na r?koje?ci korby rozruchowej powinna by? na?o?ona lekko obracaj±ca si? g?adka tulejka.
  Zaczepy na wale korbowym i korbie rozruchowej musz? mie? w?a?ciwy kszta?t i powinny by? wzajemnie dopasowane.
  Urz?dzenie zap?onowe ustawi? w pozycji zap?onu opó?nionego, zgodnie z instrukcj? fabryczn? dla danego typu pojazdu.
  Szybki ruch korby wykonywa? z dolnego po?o?enia do górnego. — „poderwanie".
  Silnik mo?e by? uruchamiany tylko przez osoby posiadaj?ce praktyczne umiej?tno?ci pos?ugiwania si? korb? rozruchow?.

  Monta? kó? i pompowanie ogumienia
  Montowanie kó? i pompowanie ogumienia samochodowego powinno by? wykonywane w wydzielonym pomieszczeniu. W pomieszczeniu tym mo?na równie? wykonywa? naprawy d?tek, je?eli w zak?adzie nie ma wydzielonej wulkanizatorni. Przy pompowaniu ogumienia najwi?ksze zagro?enie stwarza pier?cie?, który mo?e w czasie tej czynno?ci wyskoczy?. Istniej? dwie zasadnicze przyczyny wyskakiwania pier?cienia:
  - niew?a?ciwy stan techniczny pier?cienia i tarczy ko?a,
  - wadliwe za?o?enie pier?cienia (b?d?cego w dobrym stanie technicznym).
  Niew?a?ciwy stan techniczny pierscienia i tarczy ko?a spowodowany jest najcz??ciej silnymi uderzeniami m?otka przy monta?u lub demonta?u. Uderzenia te niszcz? kraw?dzie zaczepowe pier?cienia i tarczy oraz trwale odkszta?caj? zarówno pier?cie?, jak i tarcz?.
  Przed za?o?eniem opony na tarcz? ko?a sprawdzi? wzrokowo stan kraw?dzi zaczepowych, a nast?pnie — przy?o?ywszy pier?cie? do tarczy — sprawdzi?, czy górna zewn?trzna kraw?d? tarczy oraz wewn?trzna kraw?d? pier?cienia s? do siebie równoleg?e (czy przylegaja na ca?ym obwodzie). Je?eli kraw?dzie te s? pozaginane i nierównoleg?e — opony zak?ada? nie wolno.
  Po za?o?eniu pier?cienia lekko unie?? go do góry, aby wszed? na w?a?ciwe miejsce i sprawdzi? luz w p?aszczy?nie poziomej. Luz pomi?dzy pier?cieniem a tarcz? nie mo?e by? wi?kszy ni? 3mm. Po niewielkim podpompowaniu d?tki, tak aby opona docisn??a pier?cie? — opuka? go m?otkiem i sprawdzi? wzrokowo, czy na ca?ym obwodzie wszed? na w?a?ciwe miejsce. Nast?pnie opon? wtoczy? do urz?dzenia zabezpieczaj?cego (klatki) i napompowa? do przepisowego cisnienia.

  Po napompowaniu jeszcze raz opuka? m?otkiem pier?cie? dooko?a i dopiero wtedy zamontowa? ko?o na o?.
  Wyskakiwanie pier?cienia zabezpieczaj?cego o nowej, dwupier?cieniowej konstrukcji jest spotykane rzadko i w ka?dym przypadku spowodowane wadliwym monta?em.

  Wszystkie opony — bez wzgl?du na rodzaj konstrukcji obr?czy — nale?y pompowa? w urzadzeniu zabezpieczajacym.
  W razie braku urzadzenia zabezpieczaj?cego — w otwory tarczy w?o?y? ?y?ka do opon lub pióro resorowe, aby w ten sposób zabezpieczy? si? przed uderzeniem przez pier?cie? w przypadku jego wyskoczenia.

  Dla wi?kszego bezpiecze?stwa pracownik powinien tak stawa? obok ko?a napompowanego i wyj?tego z zabezpieczenia, aby nie znajdowa? si? w pobli?u pierscienia.


  Paliwa p?ynne
  Etylin± nazywamy benzyn? z dodatkiem czteroetylku o?owiu. Jest on siln? trucizna, któr? mo?na zatru? si? nie tylko przez wdychanie czy po?kni?cie p?ynu, ale równie? wch?aniaj?c do organizmu przez skór?. Dlatego etylina mo?e by? u?ywana tylko do nap?du silników.
  Truj?ca jest zarówno sama etylina, jak i jej pary oraz gazy powsta?e po spaleniu. Du?e ilosci czteroetylku o?owiu zawiera nagar i nie wolno go dotyka? go?ymi r?kami.
  Z tych te? wzgl?dów nie wolno:
  - zasysa? etyliny ustami przez rurk?,
  - przedmuchiwa? ustami dysz ga?ników oraz przewodów paliwowych,
  - wyciera? nie os?oni?t? r?k? wska?ników pomiarowych w zbiornikach i miskach olejowych silników niskopr??nych,
  - wdycha? par etyliny oraz gazów spalinowych z silników nap?dzanych etylina,
  - nalewa? etyliny wiadrami do zbiorników samochodowych,
  - przenosi? etylin? w otwartych naczyniach.
  Po rozlaniu etyliny np. na cz??ci samochodu, narz?dzia, pod?og? itp. nie nale?y dotyka? tych miejsc go?ymi r?kami przed odka?eniem ich wapnem gaszonym.
  Ubranie oblane etylin? natychmiast zdj??, wypra? w nafcie, a nast?pnie w ciep?ej wodzie z myd?em. Unika? oblewania etylin? zbiorników samochodowych w czasie ich nape?niania.
  Miejsce oblane etylin? wytrze? szmat? zmoczon? w nafcie, a nast?pnie szmat? spali? w bezpiecznym miejscu. Narz?dzia oblane etylin? równie? obmy? naft?. R?ce ska?one etylin? natychmiast obmy? w nafcie, a nast?pnie w ciep?ej wodzie z myd?em. Dla u?atwienia tego przy stanowiskach pracy powinny znajdowa? si? zbiorniki z naft?.
  Wysłany przez superadmin dnia 27-04-2007 o godz. 12:55:41 (6583 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 3
  bhp: Bezpieczna praca pilark?
  Przede wszystkim bezpiecze?stwo
  Podczas pracy pilark? mo?emy mie? do czynienia z sytuacjami, które wymaga? b?d? zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych czynno?ci. Pilarka jest wydajnym urz?dzeniem, które jednak niew?a?ciwie u?ytkowane mo?e okaza? si? niebezpieczne. Aby unikn?? wypadku czy nadmiernego wysi?ku nale?y stosowa? w?a?ciwe techniki, najlepszy dost?pny sprz?t ochronny i pracowa? nowoczesn? pilark? z funkcjonuj?cymi zabezpieczeniami.

  Zapisz si? na szkolenie!
  Samodzielna nauka mo?e zagra?a? Twojemu bezpiecze?stwu. Wystarczy jeden b??d, aby ryzyko wypadku znacznie wzros?o. Wiele firm i organizacji prowadzi kursy dla drwali i szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa. Nale?y tak?e pozna? obowi?zuj?ce w danym kraju prawo.

  Wymagane elementy zabezpieczaj?ce pilarki
  Nowoczesna pilarka musi by? wyposa?ona w nast?puj?ce zabezpieczenia:

  1. Os?ona lewej r?ki i hamulec ?a?cucha tn?cego
  Hamulec ?a?cucha tn?cego uruchamiany jest w dwóch sytuacjach:
  a) Je?li wyst?pi odbicie, hamulec uruchamia si? na skutek si?y od?rodkowej wywo?anej odbiciem.
  b) Hamulec uruchamiany jest równie? po przesuni?ciu os?ony lewej r?ki do przodu.

  2. Blokada d?wigni gazu
  Blokada d?wigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym przesuni?ciem d?wigni. D?wignia gazu dzia?a jedynie, je?li blokada jest wci?ni?ta, czyli kiedy tylny uchwyt jest pewnie trzymany w prawej d?oni podczas dodawania gazu.

  3. Skuteczne t?umienie drga?
  Amortyzatory pilarki maj? skutecznie zmniejsza? poziom drga? uchwytów. Zredukowane drgania zmniejszaj? zm?czenie ramion i d?oni, co pomaga obni?y? ryzyko wypadku, zw?aszcza podczas d?ugotrwa?ej pracy.

  4. Chwytacz ?a?cucha tn?cego
  Zadaniem chwytacza jest unieruchomi? ?a?cuch tn?cy w razie jego p?kni?cia lub wypadni?cia z rowka prowadnicy.

  5. Os?ona prawej d?oni
  Os?ona prawej d?oni ma za zadanie chroni? d?o? u?ytkownika w przypadku zerwania ?a?cucha lub jego wypadni?cia z rowka prowadnicy.

  6. ?atwo dost?pny wy??cznik zap?onu
  Wy??cznik zap?onu powinien znajdowa? si? w ?atwo dost?pnym miejscu, aby silnik mo?na by?o w razie potrzeby szybko zatrzyma?.

  ?a?cuch tn?cy i prowadnica zmniejszajace ryzyko odbicia Niektóre modele pilarek s? wyposa?one w ?a?cuchy zmniejszaj?ce ryzyko odbicia. ?a?cuch taki pomi?dzy ogniwami tn?cymi ma ogniwa ?aczace o specjalnym kszta?cie, a prowadnica wyposa?ona jest w ko?cówk? o mniejszym promieniu. Oba te czynniki znacznie zmniejszaja ryzyko odbicia. Jednak wydajno?? takiego ?a?cucha jest nieco ni?sza, przez co wymaga on wi?kszego nacisku podczas pracy.

  Kontrola
  Nale?y pami?ta? o regularnym sprawdzaniu zabezpiecze? pilarki oraz o ostrzeniu ?a?cucha tn?cego!

  Sprz?t ochronny
  Odzie? ochronna powinna by? dobrze widoczna. Sprz?t ochronny musi zosta? sprawdzony zgodnie z odpowiednimi normami i dyrektywami UE (zatwierdzony przez CE). Kraje spoza Unii Europejskiej mog? wymaga? testów zgodnych z w?asnymi standardami. W ró?nych krajach moga obowiazywa? ró?ne standardy.

  1. Kask z ochronnikami s?uchu i os?ona oczu
  Zadaniem kasku jest ochrona przed uderzeniem spadajacych ga??zi. Os?ona twarzy powinna os?ania? ca?a twarz przed zadrapaniami i unoszacymi si? w powietrzu wiórami. Ochronniki s?uchu chronia przed szkodliwym ha?asem. Materia? u?yty do wy?cielania ochronników sciera si? z czasem. Nale?y go regularne wymienia?.

  2. Kurtka / koszula
  Kurtka powinna os?ania? ca?y korpus, zapewnia? wentylacj? i by? w jaskrawych barwach.

  3. Spodnie ochronne / ochraniacze
  Spodnie ochronne powinny zawiera? wk?adki anty-przeci?ciowe zgodne z dyrektywami UE (zatwierdzone przez CE) lub z innymi krajowymi normami. Spodnie nie nadaj? si? do u?ytku, je?li warstwy ochronne zosta?y uszkodzone przez pilark?. W?ókna, z których uszyto spodnie ochronne, maj? zatrzyma? ruch ?a?cucha tn?cego.

  4. Obuwie ochronne / buty do kostki
  Buty z wysoka cholewa oraz do kostki powinny mie? wzmocnione noski, os?on? antyprzepi?ciowa i me ?lizgaj?ce si? podeszwy zgodne z dyrektywami UE (zatwierdzone przez CE) lub z innymi krajowymi normami.

  5. R?kawice ochronne
  Aby ochroni? r?ce przed skaleczeniem czy zadrapaniem, a tak?e kontaktem z paliwem czy olejem, nale?y zawsze nosi? r?kawice ochronne. Lewa r?kawica z wk?adk? ochronn? chroni r?k? przed kontaktem w ?a?cuchem.

  6. Apteczka
  Nale?y zawsze mie? pod r?k? apteczk?. Na miejscu ?cinki musi zawsze znajdowa? si? apteczka pierwszej pomocy.

  Porozumiewanie si? w razie wypadku
  W razie wypadku musisz mie? mo?liwos? szybkiego wezwania pomocy. Na miejscu ?cinki zawsze miej przy sobie gwizdek i telefon komórkowy / krótkofalówk?. Dla w?asnego bezpiecze?stwa nie zaniedbuj nigdy ?adnego z tych zabezpiecze?!
  Wysłany przez superadmin dnia 27-04-2007 o godz. 11:38:29 (2922 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 4
  bhp: ?rodki ochrony przeciwpora?eniowej stosowane w lakalach mieszkalnych
  Odbiorniki elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych lub podobnych z nieprzewodz?cym pod?o?em (pod?og?) nie musz? mie? dodatkowej ochrony przeciwpora?eniowej.

  Przez okre?lenie "lokale podobne do mieszkalnych" rozumie si?, takie lokale, jak: hotele, szko?y, biura, przedszkola, ??obki, internaty, koszary, lokale handlowe, przychodnie lekarskie, szpitale itp.
  Za pod?og?, ?le przewodz?c? (nie przewodz?c?, przyjmuje si? pod?og?, wykonana z: parkietu, mozaiki drewnianej, desek, p?yt pil?niowych twardych, p?ytek PCW, winyleum na tkaninie lub gumie, rulonowego PCW wielowarstwowego.

  W pomieszczeniach z pod?og?. przewodz?c?. (lastryko, terakota, gips jastrychowy itp.) nale?y do odbiorników stosowa? ochron? dodatkowa (uziemienie, zerowanie, transformatory separacyjne). W zwi?zku z powy?szym instalacje elektryczne powinny by? wykonane tak, aby umo?liwia?y zasilanie odbiorników.

  Wykonuje si? to przez stosowanie gniazd wtyczkowych z bolcem (zaciskiem) ochronnym w pomieszczeniach o przewodz?cej pod?odze.

  W pomieszczeniach, w których znajduj? si? instalacje wodne lub gazowe z rurami albo armatur? metalowa, niezale?nie od rodzaju pod?ogi nale?y stosowa? przeciwpora?eniowe ?rodki ochrony dodatkowej. Dotyczy to przede wszystkim ?azienek i kuchni. W pomieszczeniach tych zaleca si? stosowanie odbiorników zaliczanych do II klasy ochronno?ci.

  Odbiorniki i inne przyrz?dy elektryczne, na napi?cie nie przekraczaj?ce 500 V, dziel? si? na klasy ochronno?ci 0, 0I, I, II, III. Ochronno?? klasy 0 i 01 maja. takie odbiorniki i inne przyrz?dy ruchome, w których ochrona przeciwpora?eniowa jest zapewniona jedynie dzi?ki izolacji roboczej i nie ma mo?liwo?ci przystosowania ich do zastosowania ochrony dodatkowej.

  Klasa I obejmuje odbiorniki wyposa?one w urz?dzenia pozwalaj?ce na do??czenie wszelkich dost?pnych cz??ci metalowych z przewodem ochronnym tj. takim, który do??czamy do uziemienia lub przewodu zerowego. Najcz??ciej s? to odbiorniki wyposa?one we wtyk (wtyczk?) ze stykiem- ochronnym.

  Klasa II jest to specjalne wykonanie odbiorników, w których dost?pne cz??ci metalowe nie mog?. nigdy znale?? si? pod napi?ciem, nawet w przypadku jakiego? uszkodzenia odbiornika, czyli wytwórca gwarantuje ich bezpieczn? eksploatacje; na tabliczce znamionowej winny one posiada? specjalny znak — podwójny kwadrat. Odbiorniki takie nie wymagaj? stosowania sródków ochrony dodatkowej.

  ?azienki i pomieszczenia natryskowe, jako pomieszczenia szczególnie niebezpieczne (wilgo?, uziemione przedmioty metalowe, przewodzaca pod?oga), podlegaj? specjalnym przepisom. Szczególnie niebezpieczne w tych pomieszczeniach s? tzw. przestrzenie ochronne zewn?trzne i wewn?trzne ?cian, pod?óg i sufitów, Wewn?trzna przestrze? ochronna jest to powierzchnia (do wysoko?ci 2,25m od pod?ogi) nad wann? lub misk? odp?ywu wody natrysku. Zewn?trzna przestrze? ochron, na znajduje si? w odleg?o?ci 0,6m od wanny (równie? do wysoko?ci 2,25m).W wewn?trznej przestrzeni ochronnej mo?e by? zainstalowany tylko warnik elektryczny i przewody doprowadzaj±ce energi? do warnika.

  W zewn?trznej przestrzeni ochronnej wolno instalowa? tylko sprz?t dopuszczany do wewn?trznej przestrzeni ochronnej, a wi?c warnik oraz gniazdo wtyczkowe zasilane za po?rednictwem transformatora separacyjnego, przewody zasilaj?ce to gniazdo i przewody zasilaj?ce opraw? o?wietleniow?.

  W wypadku instalowania przycisku sygnalizacyjnego nale?y zaopatrzy? go w poci?g?o z materia?u izolacyjnego, a umiesci? na wysokosci wi?kszej ni? 2,25m od pod?ogi nad wann?. W pozosta?ych przestrzeniach mo?na instalowa? gniazda wtyczkowe w obudowie izolacyjnej ze stykiem ochronnym oraz inne ??czniki w obudowie izolacyjnej (hermetycznej).

  Rurki instalacyjne stosowane w ?azienkach nie mog? by? w p?aszczu metalowym. Stosowane oprawy oswietleniowe nie mog? mie? dost?pnych cz??ci przewodz?cych (metalowych).
  Wanna lub miska podnadtryskow? winna by? po??czona tzw. przewodem wyrównawczym z rurami metalowymi znajduj?cymi si? w pomieszczeniu. Przepis ten zapobiega pora?eniu osoby znajduj?cej si?, w wannie i jednocze?nie dotykaj?cej np. baterii wodoci?gowej. Pora?enie mo?e nast?pi? w przypadku przebicia instalacji elektrycznej do sieci kanalizacyjnej, z któr? ma styk wanna, gdy? wtedy wyst?puje ró?nica napi?cia pomi?dzy wann? a sieci? wodoci?gow?.
  Wysłany przez superadmin dnia 26-04-2007 o godz. 14:30:11 (3134 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 4.5
  bhp: Kucie bruzd, wn?k oraz wykonywanie przebi?
  Przed przyst?pieniem do kucia bruzd, wn?k oraz wykonywania przebi? przez ?ciany nale?y ustali? tras? uk?adanych rurek lub przewodów wtynkowych, a tak?e miejsc na umocowanie puszek rozga???nych, gniazd, tablic itp.

  Przy ustalaniu trasy nale?y unika? skrzy?owa? z ruroci?gami gazowymi, wodnymi, centralnego ogrzewania i kana?ami kominowymi. Instalacji nie wolno prowadzi? równolegle do rur centralnego ogrzewania. Kucie bruzd i miejsc na wn?ki, nale?y wykona? tak, aby nie os?abi? konstrukcji no?nych i cienkich ?cianek dzia?owych. Roboty te musz? by? uzgodnione z kierownikiem robot budowlanych.

  Bruzdy i wn?ki wykonuje si? r?cznie za pomoc?, m?otka (pucki) oraz przecinaka stalowego lub tez za pomoca, m?otków pneumatycznych lub elektrycznych.

  Przecinaki i przebijaki musza, by? w dobrym stanie, bez rozklepanych ko?ców kowade?ek i nie wyszczerbione; nale?y tez pami?ta?, ze minimalna d?ugo?? tych narz?dzi nie mo?e by? mniejsza ni? 20cm.

  Narz?dzia powinny by? przystosowane do ka?dej wykonywanej czynno?ci, a wi?c bruzdy powinny by? wykonywane za pomoc? przecinaków specjalnie do tego celu wyprodukowanych, otwory za? i zag??bienia (otwory na ko?ki) za pomoc? przebijaków rurowych. Waga m?otków powinna wynosi? 1—2 kg. Trwa?y i g?adki, dobrze zaklinowany trzonek u?atwia prac? i wp?ywa dodatnio na pewno?? ruchów pracownika. Przy kuciu przecinakiem trzymanym w r?ku nale?y korzysta? z gumowych kr??ków nak?adanych na przecinak powy?ej pi??ci, chroni?cy r?k? przed urazami od m?otka.

  Bardzo dobre zadanie ochrony r?ki, w której trzymamy przecinak lub przebijak, spe?niaj? specjalne r?kawice ochronne z wk?adk? z g?bki.

  Nie wolno wykonywa? kucia w murach bez okularów ochronnych. Kucie w murach, szczególnie starych lub otynkowanych, wytwarza du?o py?u, który dra?ni drogi oddechowe i zanieczyszcza oczy nawet przez okulary. Aby temu przeciwdzia?a? mur nale?y opryskiwa? wod?.

  Podstawowym, warunkiem bezpiecze?stwa pracy przy omawianych robotach jest — oprócz tych wskazówek i zasad — umiej?tno?? ich wykonywania, dlatego te? do obowi?zków brygadzisty nale?y dobre wyuczenie pomocników monterów prawid?owych sposobów wykonywania tej pracy.

  Mniej pracoch?onnym sposobem wykonywania tych prac jest stosowanie m?otków pneumatycznych lub elektrycznych. Sprz?tu tego nie wolno u?ywa? z drabin.

  Przed przyst?pieniem do pracy nale?y sprawdzi? sposób ochrony przed pora?eniem pr?dem elektrycznym dla tego sprz?tu.
  Wysłany przez superadmin dnia 26-04-2007 o godz. 13:15:51 (3339 odsłon)
  Czytaj więcej... | Wynik: 3
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::