Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Us?ugi


  Oszacowanie ryzyka zawodowego
  SKU: 14

  Pracodawca b?dzie mia? nast?puj?ce korzy?ci z prawid?owo przeprowadzonej oceny ryzyka:
  a) spe?nienie wymaga? przepisów prawnych (Kodeks Pracy Art. 226),
  b) ?wiadomo?? pracodawcy: jakie wyst?puj? zagro?enia, jakie jest ryzyko i czy zastosowane ?rodki profilaktyczne s? wystarczaj?ce, bior?c pod uwag? podejmowane ryzyko (wypadku, a co si? z tym wi??e - strat finansowych dla przedsi?biorstwa),
  c) lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

  Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:
  a) wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika,
  b) opis stanowiska pracy i stref zagro?enia,
  c) dok?adna ocena spe?nienia wymogów dla danego stanowiska,
  d) opis i ocena wszelkich zagro?e? mog?cych wyst?pi? na stanowisku pracy,
  e) oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
  f) opracowanie planu dzia?a? koryguj?cych i/lub zapobiegawczych,
  g) zapoznanie pracowników z ocen? ryzyka,
  h) okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

  Spe?niamy wszystkie wymogi zawarte w:
  a) Rozporz?dzeniu MP i PS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegó?owych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr. 109, poz. 704. ),
  b) Przepisach podatkowych w sprawie prowadzenia dzia?alno?ci zwolnionej z podatku VAT,
  c) Dz.U.01.110.1190. Decyzja Okr?gowego Urz?du Górniczego potwierdzaj?ce spe?nienie przez o?rodek warunków do szkole? zak?adów górniczych Nr.620/2/04/00782 z dnia 07.06.2004,
  d) Posiadamy uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci tj. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. ewidencyjnym 2.28/00014/2006.

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::