Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Us?ugi


  Opracowanie dokumentacji BHP
  SKU: 17

  O bezpiecznej pracy stanowi? zasady bezpiecze?stwa i higieny pracy, którymi s?:
  a) nieokre?lone przez ?aden przepis prawny, ale aprobowane przez pracodawc? i osoby kieruj?ce prac?, regu?y i procedury bezpiecznego post?powania wynikaj?ce z do?wiadczenia ?yciowego i przes?anek naukowo-technicznych (np. zawarte w poradnikach, podr?cznikach, dokumentacji technicznej, normach),
  b) nie unormowane prawem regu?y wynikaj?ce z do?wiadczenia ?yciowego, rozwoju techniki i logicznego rozumowania, których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpiecze?stwo pracy,
  c) pozaprawne normy post?powania, które s? akceptowane przez pracowników nadzoru (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników).

  Instrukcje bezpiecze?stwa i higieny pracy dotycz?:
  a) stosowanych w firmie procesów technologicznych i wykonywania prac zwi?zanych z zagro?eniami wypadkowymi lub zagro?eniami zdrowia pracowników,
  b) obs?ugi maszyn i innych urz?dze? technicznych,
  c) post?powania z materia?ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  d) udzielania pierwszej pomocy medycznej.

  Przyk?adowa instrukcja znajduj? si? tutaj.

  Ceny do uzgodnienia (w zale?no?ci od wk?adu pracy)

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::