Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Us?ugi


  Wykonywanie czynno?ci s?u?b BHP
  SKU: 19

  Zakres prac wykonywanych w ramach obs?ugi zak?adu:

  1) Sporz?dzanie i przedstawianie kierownikowi /w?a?cicielowi zak?adu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? organizacyjnych i technicznych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,

  2) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania zasad i przepisów dotycz±cych bhp oraz bie??ce informowanie kierownika /w?a?ciciela o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do usuwania tych zagro?e?,

  3) Udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zak?adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

  4) Udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów urz?dze? produkcyjnych oraz innych urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,

  5) Zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych,

  6) Przedstawianie kierownikowi /w?acicielowi wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,

  7) Udzia? w opracowywaniu wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy,

  8) Opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotyczcych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

  9) Prowadzenie rejestrów, kompletowania i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? ?rodowiska pracy,

  10) Udzia? w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci wypadków przy pracy oraz zachorowa? na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

  11) Doradztwo w zakresie obowi?zuj?cych zasad i przepisów dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy,

  12) Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,

  13) Wspó?praca z kierownikiem /w?a?cicielem zak?adu w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

  14) Przeprowadzanie szkole? wst?pnych (cz??ci ogólnej) nowo przyjmowanych pracowników oraz nadzór nad prowadzeniem szkole? wst?pnych (cz??ci szczegó?owej) przez bezpo?rednich prze?o?onych nowo przyjmowanych pracowników,

  15) Wspó?praca z organami Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami ?rodowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uci±?liwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,

  16) Wspó?dzia?anie ze s?u?b? zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,

  17) Wnioskowanie do kierownika /w?a?ciciela zak?adu o wyci?ganie sankcji s?u?bowych w stosunku do osób nie przestrzegaj?cych przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy.

  Ceny do uzgodnienia (w zale?no?ci od ilo?ci wykonywanych prac)

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::