Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Inne szkolenia

  szkolenie pracodawców wykonuj?cych zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy

  1. Cel szkolenia:
  uzyskanie wiedzy i umiej?tno?ci w zakrezie:
  a) identyfikacji i analizy zagro?e? zawodowych oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami,
  b) prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie zasad bhp,
  c) organizowanie przedsi?wzi?? maj?cych na celu zapewnienie pracownikom bezpiecze?stwa i ochrony pracy.
  d) metod eliminowania lub ograniczenia oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  e) ustalania okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a tak?e okre?lania niezb?dnych dzia?a? profilaktycznych,
  f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy,
  g) popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy

  2. Uczestnicy szkolenia:
  a) pracodawcy zatrudniaj?cy do 10 pracowników,
  b) pracodawcy zatrudniaj?dy do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy dzia?alno?ci, dla której ustalono nie wy?sz? ni? trzeci? kategori? ryzyka w rozumieniu przepisó o ubezpieczeniu spo?ecznym z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, którzy w my?l artyku?u 23711 §1 po uko?czeniu w.w. szkolenia mog? wykonywa? zadania s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy

  3. ?rodki dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia:
  prezentacje PowerPoint
  projektor
  tablica do wy?wietlania prezentacji
  filmy zwi?zane z bezpiecze?stwem i higien? pracy
  ?rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (apteczka)
  manekin do udzielania pierwszej pomocy
  przepisy prawne
  skrypty
  zestawy pyta? kontrolnych
  zestawy ?wicze? z instrukcjami
  programy komputerowe

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::